„Романите като кинопроизведения”


Представителна изява на клуб „Романите като кинопроизведения“
На 19.06.2017 г., в каб. 5 в ПМГ „Иван Вазов” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 с ръководител Катя Атанасова учениците, членове на клуб „Романите като кинопроизведения“, представиха различни разбирания за романи и киноверсиите им. Учениците са изготвили мултимедийни презентации на различни теми, свързани с романите на Стивън Кинг и филмите по тях, постери за романа на Исабел Алиенде „Къщата на духовете”, обобщаваща дейността презентация. Дискутират по темата за разликите между художествения текст и филмовата версия, както и за актьори, превъплътили се в роли на известни литературни герои.

Линк към галерията >тук<

Своята първа представителна изява по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. проведе клуб „Романите като кинопроизвесения” с ръководител Катя Атанасова. На 20 февруари от 14, 30 часа участниците в клуба представиха наученото за историята на киното и екранизации по известни литературни произведения. Водиха дебат за киното като изкуство и като комерсиаллен продукт. С изработени от тях постери показаха идеите си за романи, които са филмирани, разкриваха връзките между текста и филмовата му версия.

Линк към галерията >тук<