„Компютърна математика”


На 29.05.2017 г. от 14:30 ч., каб.47 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Компютърна математика“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Чалъкова. 
Учениците представиха различни начини за постояване на правоъгълен триъгълник с помощта на динамичния софтуер GeoGebra.
Експерименталната работа, която проведоха, използвайки компютъра, им предостави възможност за откриване на бързо и лесно прилагане на основните геометрични построения при алгебричния метод за построяване на триъгълник по дадени елементи. Чрез динамичния софтуер и построяване на правоъгълен равнобедрен триъгълник бе представена спиралата, наречена „Дърво на живота”.

Линк към галерията >тук<

На 10.03.2017 г. от 14:30 ч., каб.47 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Компютърна математика“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Чалъкова. 
Учениците се запознаха с методи за изследване решенията на модулни уравнения с помощта на динамичния софтуер GeoGebra.
Експерименталната работа, която проведоха, използвайки компютъра, им предостави възможност за усвояване на нови методи за изследване решенията на модулните параметрични уравнения като се използва графика на функция.

Линк към галерията >тук<