„IT Academy”


На 26.04.2017 г. се проведе втората представителна изява на учениците от група IT Academy по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.с ръководител Добринка Донева. Тя протече под формата на състезателни игри между  участниците, разпределени чрез компютърен жребий в отбори.
В първата игра те разработиха и попълниха електронни тестове чрез възможностите на Office 365 - Forms. При определянето на победителите се взеха под внимание както получените точки, така и времето за работа.
Във втората игра участниците изготвиха и представиха презентации, свързани с новите възможности на Power Point Отново използваха възможностите на Office 365 – Sway.
Обмениха информация от изпита за придобиване на сертификат MOS и получиха своите сертификати официално.
Така приключи обучението на учениците от група  “IT Academy”.

Линк към галерията >тук<

На 01.03.2017г. се проведе първата представителна изява на клуб IT Academy по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.с ръководител Добринка Донева.  Участниците в клуба са ученици от 10 А, Б  клас с изявен интерес към всичко ново в сферата на IT. Те показаха новите възможности, които предлага програмният пакет Microsoft Office 2013. Представиха предварително подготвени свои презентации по темата. Демонстрираха начина на работа на електронната система за обучение, с която работят.

Участниците бяха разделени на 4 отбора на случаен принцип. Капитаните на отборите изтеглиха жребий - тема за разработване на презентация. Учениците работиха в екип по зададената тема (език за програмиране),  демонстрираха направеното и се самооцениха. Излъчен и награден бе отбор победител.

Линк към галерията >тук<