Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

Съобщаваме, че от всички класирани ученици са се записали 24 и има 2 свободни места. Записването на следващите по низходящ ред ученици ще бъде на 13.07.2021г.

КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас можете да видите тук

КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е на 8 юли и 9 юли 2021г. от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване в каб №4 ет. I

Необходими документи:

• Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).

• Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)

• Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област

• Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 09.07.2021г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места. На 13.07.2021г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354

Информация за седмокласниците и техните родители относно участие в първи етап на класиране след завършен VII клас

Уважаеми родители,

Резултатите от изпитите от НВО са обявени на електронната страница https://priem.mon.bg Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. В периода 05.07 – 07.07.2021 г. се подават заявления за участие в първи етап на класирането за профили и професии по утвърдения държавен план-прием.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се извършва онлайн на същата платформа, на която виждате оценките си от изпитите за НВО https://priem.mon.bg В случай, че нямате техническа възможност да подадете заявление онлайн, можете да се обърнете към училището, в което завършвате седми клас, за да ви бъде оказана помощ. Всяко училище, в което се провежда обучение в седми клас ще има оборудвано помещение, в което можете в рамките на работното време на училището да получите помощ и технически средства за участие в първо класиране не по-късно от 07.07.2021 г.

За да подадете самостоятелно онлайн заявление за първо класиране, следвайте следните стъпки:

– влезте в електронната система за кандидатстване https://priem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, които ще намерите в служебната бележка за допускане до изпитите;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Желания“, като избирате последователността на желаните профили или професии. Няма ограничения в броя на желанията. Можете предварително да прегледате утвърдените паралелки в раздел „План-прием“; – ако кандидатствате за професионални паралелки, прикачвате и сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, като натиснете бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Подаване“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, както и телефон за връзка.

Ако нямате възможност да кандидатствате онлайн от дома си или от училището, в което завършвате седми клас, можете да го направите на хартиен носител в училище-гнездо, посочено по-долу, при строго съблюдаване на изискванията, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването. Поради сложната епидемиологична обстановка, подаването на заявления на хартиен носител трябва да става само при невъзможност да използвате възможностите за онлайн кандидатстване.

Центрове за подаване на документи на хартиен носител за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас на територията на област Хасково са:

ЦПЛР – Обединени ученически общежития – гр. Хасково (до автогарата);

ОУ „П. Славейков”- гр. Димитровград;

ОУ „Ив. Вазов” – гр. Свиленград;

ОУ „Ив. Вазов” – гр. Харманли;

СУ „Д-р П. Берон” – гр. Тополовград;

СУ „Хр. Ботев” – гр. Ивайловград;

СУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Симеоновград;

СУ „Ж. Терпешев” – гр. Любимец;

СУ „Д. Маджаров” – гр. Маджарово;

СУ „Св. Кл. Охридски” – с. Стамболово, общ. Стамболово;

СУ „ Проф. д-р Ас. Златаров” – с. Минерални бани, общ. Минерални бани;

СУ „Хр. Ботев” – с. Караманици, община Минерални бани. Работно време на комисиите: от 08.30 до 17.00 часа. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2021 г.

Държавен план-прием в V клас

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

 • Прием на документи за участие в класиране

срок:на 02.07.2021г. и 05.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2021г.
 • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2021г. и 09.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

До 12.07.2021г. уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места
На 13.07.2021г. записване следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.
До 13.07.2021г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Държавен план-прием в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

1. Предвид спазването на противоепидемичните мерки заявления за участие в 1-ви етап на класиране следва да се подават само в краен случай на хартиен носител в ОУ“П. Славейков“.

2. ПМГ“Иван Вазов“ организира възможност от 05.07 до 07.07.2021г. да се подават онлайн заявления в каб.5, етаж1 на гимназията от 09:00ч. до 17:00ч.

Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Важно
Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Необходими документи за участие в държавния план-прием на учениците, успешно завършили VII клас :

• заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (онлайн);

• копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването (оригинал за сверяване);

• медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за професия «Приложен програмист»;

• копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;

• документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

• копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Важно
Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Необходими документи за участие в държавния план-прием на учениците, успешно завършили VII клас :

• заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (онлайн);

• копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването (оригинал за сверяване);

• медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за професия «Приложен програмист»;

• копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;

• документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

• копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Държавен план-прием в VIII клас

Държавен план-прием в VIII клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители и ученици,

1. Предвид спазването на противоепидемичните мерки заявления за участие в 1-ви етап на класиране следва да се подават само в краен случай на хартиен носител в ОУ“П. Славейков“.

2. ПМГ“Иван Вазов“ организира възможност от 05.07 до 07.07.2021г. да се подават онлайн заявления в каб.5, етаж1 на гимназията от 09:00ч. до 17:00ч.

Държавен план-прием в V клас

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

 • Прием на документи за участие в класиране

срок:на 02.07.2021г. и 05.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2021г.
 • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2021г. и 09.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
    необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

До 12.07.2021г. –  уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според   броя на незаетите места
На 13.07.2021г. записване следващите по низходящ ред ученици  според броя на незаетите места.
До 13.07.2021г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование