Училищното ръководство напомня за Закона за закрила на детето

Училищното ръководство напомня на всички родители на ученици в ПМГ „Иван Вазов“ чл.8. ал.(3) от Закона за закрила на детето, а именно:

Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00часа., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00ч., ако детето е навършило 14г., но не е навършило 18-годишна възраст и ал.(4) – Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00ч., ако детето не е навършило 18-годишна възраст.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2019/2020 учебна година държавеният план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Състезанията и/или олимпиадата се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №1 от 03.10.2018г.:

  • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас – 23.03.2019 г.
  • Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас – 13.04.2019 г.
  • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас – 18.05.2018 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО – Хасково в срок до 15 януари 2019 г.

Информация за родители

На интернет страницата на ДАЗС, https://sacp.government.bg/ в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid”. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето прекарва в социалните мрежи, както и да ограничава достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им ползват в интернет и по този начин да ги предпазят от рисковете и опасностите във виртуалната среда.
Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет, http://www.safenet.bg/bg/risks , препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

Програма за финансова грамотност „Нашите пари“

От началото на учебната 2018 /2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ ще започнат занимания на ученици от гимназията по програма за финансова грамотност „Нашите пари“.
Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки учебник и учебна тетрадка, която покрива ключови финансови теми като икономика, лични финанси, бюджетиране, спестовни сметки, заеми, инвестиции и др.
Обучението на учениците ще включва запознаване с основни понятия от финансово-правната рамка, в която функционира обществото, организирани под формата на проекти, игри и други интерактивни педагогически методи.
Вярваме, че по-големите финансови познания дават възможност на хората да управляват по-добре парите си и да подобрят качеството си на живот. Целта на програмата е младите хора да бъдат обучавани в клас, да бъдат научени как да управляват бюджета си и да вземат разумни решения по отношение на своите финанси.
Ръководител на групата е Василка Николова.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 2018-2019

Важно!

Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят документите си за кандидатстване индивидуално.
Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за Стипендиантската програма, трябва първо да бъдат одобрени от училището, в което учат.

Необходими документи:
– писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;

– автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;

– отделен документ (Word или Excel) с информация за обратна връзка със следните данни:
трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; дисциплина, в която кандидатства; клас

– актуална снимка (без значение от формата);

– две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;

– план за работа през учебната 2018/2019 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2018/2019; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);

– декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;

– копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2017/18 учебна година (не се заверяват);

– копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

за учениците в гимназии по изящни и приложни изкуства: По една рисунка или работа по специалността от темите „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.
За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2018/2019.

В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства.

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ – office@afbulgaria.org: 31. 10. 2018 г.
АФБ се включва в борбата за опазване на околната среда и поради това всички документи (с изключение на тези по изящни и приложни изкуства) ще бъдат изпращани по електронен път на мейл office@afbulgaria.org:

Адрес, на който се изпращат кандидатурите на училищата по изящни и приложни изкуства:
Американска фондация за България
ул. Христо Белчев 3, Къща на гражданските организации
1000 София

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2018/2019 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Резултати от първо класиране за прием на ученици след завършен седми клас

Резултатите от първо класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 12.07 до 16.07.2018 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно свое желание или запазва мястото си от първо класиране.

Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

Напомняме, че:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:
– да се запишете;
или
– да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.
Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ – V кл. – раздават се безплатно
Литература – изд ”Рива” АД В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.” Архимед 2” З.Паскалева
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Човекът и природата – изд. „ Анубис” М. Шишиньова
Музика – изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника ” Т. Николова
УЧЕБНИЦИ – VI кл. – раздават се безплатно
Литература – изд „ Рива” В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета София” П. Павлов
География и икономика– изд.” Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета” М. Кабасанова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника ”
УЧЕБНИЦИ – VII кл. раздават се безплатно
Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд.” БГ Учебник”П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing – Blaze for Bulgaria, Jenny Dooley
Математика – изд.” Архимед” З. Паскалева, M. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс” ,А.Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”,Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд „ Булвест 2000”,В. Овчаров, О.Димитров
Химия и опазване на околната среда – изд.„Просвета Плюс”,Лиляна Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд.„Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”,П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии – изд. ”Бит и техника ” Т. Николова, С. Гърневска

УЧЕБНИЦИ – VIII а,б,в, г кл.
Литература за 8 клас – изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 а,б,в – изд.„ Архимед”, З. Паскалева, М. Алашка
Информационни технологии – , изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства” К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд.” Изкуства” М. Толедова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев

УЧЕБНИЦИ – IX кл.
Литература за 9 кл. – изд. „Анубис-Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Арегов
Български език за 9 кл .- изд.”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9 клас ниво В1.1-продължение- изд.”Оксфорд Юнивърсити” Insight Bulgaria, Джейн Уилдман,Фиона Бедал
Френски език – II чужд ез. – изд. „Клет България”Vite!Pour Bulgarie Ана Мария Крими
Немски език – II чужд ез. – изд.” Клет България”Magnet Smart, Джорджо Мотта
Руски език – за 9 клас – II чужд език – изд. ” Клет България”
Математика за 9 кл. – изд. „Архимед 2” Г.Паскалев , М. Алашка
Инф. технологии 9 кл. – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 9 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 9 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9 кл.- изд.”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова
Биология и здравно образование за 9 кл. – изд.„ Булвест 2000” за профилирано Вл.Овчаров , О.Димитров
Физика и астрономия за 9 кл.- изд. „ Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков – 10 а ,б,в за профилирано и професионално образование
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. – изд.„САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова,В. Константинова- 2 част
Музика за 9 кл. – изд.„ Изкуства” , М. Толедова,, Л. Христова
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета София” П. Цанев, Р. Карапантева
УЧЕБНИЦИ – X кл.
Литература за 10 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Котева – 10 а,б,в
Български език за 10 кл .ЗП – изд.„ Ив. Богоров” М. Васева – 10 а,б,в
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream B2” (уч. и раб. тетр.), “Upstream B2+”(учебник)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС – DIREKT zwei, І част
Руски език – за 10 клас – II чужд език – изд. Понс – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 10 кл. ПП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев -10 а
Математика за 10 кл. ЗП – „Архимед 2” Г. Паскалев -10 б,в
Информатика ЗП – учебно помагало по информатика за 9-10 клас, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ЗП– учебно помагало по ИТ, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 9 кл. ЗП – изд.„ Просвета” Б. Гаврилов – 10 а,б,в
География за 9 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин – 10 а,б
География за 9 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов – 10 в
Етика и право за 10а,б,в кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев – 10 а,б,в
Биология и здравно образование за 9 кл. ЗП – изд.„ Булвест” О. Димитров- 10 а ,б, в
Физика и астрономия за 9 кл.-изд. „ Булвест”, Максимов, Христакудис – 10 а ,б,в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 10 а, в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков – 10 б

УЧЕБНИЦИ – XI а,б,в, кл.
Литература за 11 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Герджикова – 11 а,б,в,
Български език за 11 кл. ЗП – изд.„ Просвета София” Т. Ангелова –11 а,б,в,
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream B2+” и “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка),
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС – DIREKT zwei, ІІ част IIIчаст
Руски език – за 11 клас – II чужд език – изд. Понс – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 11 кл. ПП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 а
Математика за 11 кл. ЗП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 б,в
Информатика ПП – няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 10 кл. ЗП, ПП – изд.„Просвета” Георги Марков, -11а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 – 2016г. – 11 а,б,в
География и икономика за 10 кл. ПП – изд.„Просвета София” Н. Димов, издания от 2012 – 2016г. – 11 в
Философия за 11 кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев – 11 а;б,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ЗП – изд.„ Просвета” П.Попов – 11а,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ПП – изд.„ Просвета” П. Попов – 11 б
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов -11 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 11а,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков– 11б

УЧЕБНИЦИ – XII а,б,в кл.
Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест” Ил. Кръстева – 12 а,б,в
Български език за 12 кл. ЗП – изд. „д-р Иван Богоров” М. Васева – 12 а,б,в
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС – DIREKT zwei, част IIIчаст
Руски език – за 12 клас – II чужд език – изд. Понс – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 12 кл. ПП – „Архимед 2” Г. Паскалев – 12а,б
Математика за 12 кл. ЗП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 12 в
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП – изд. „ Кръгозор” Й. Андреев и колектив– 12а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 – 2017г. – 12а,б,в
География и икономика за 12 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов, издания от 2012 – 2017г. – 12в
Свят и личност за 12 кл.ЗП – изд.„ Просвета” М. Грекова – 12а,б,в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов– 12а,б,в
Физика / астрономия/ – изд.„ Булвест” Николов– 12а,б,в
Химия и опазване на околната среда – 12г – няма издаден учебник
Биология и здр.образ. за 11 кл и 12 кл.ПП – изд.”Просвета” Г. Марков – 12 б

Важно за всички завършили 7ми клас и родителите им

Съобщение от Министерството на Образованието гласи, че е активна демо-версия на системата за кандидатствате онлайн и вие ще можете да пробвате как се работи със сайта. Пробната версия за кандидатстване ще е активна до 24:00 часа утре 14ти юли. Реалното кандидатстване за гимназия ще се проведе 16ти юли.

>ДЕМО ВЕРСИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ<

Съобщението от страницата на МО:

"Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя."

УСПЕШЕН СТАРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД

С призови места започна състезателната дейност по математика на учениците от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград. На 1 октомври 2016 година в Стара Загора се проведе IV- тия Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“. В него участниците от 5 до 12 клас на гимназията заеха първите места в почти всички класове:

5 клас: Даниел Йовчев – 1-во място; Георги Георгиев – 2-ро място.

6 клас: Десислава Димитрова, Моника Велчева и Мартин Петров – 1-во място; Мирослав Кръстев – 3-то място.

7 клас: Петър Иванов – 1-во място.

8 клас: Даниел Янков – 3-то място.

9 клас: Гергана Гочева и Недена Кръстева – 1-во място; Валентина Стефанова и Константина Георгиева – 2-ро място; Мария Вълкова – 3-то място.

10 клас: Таня Христова – 1-во място; Елица Евтимова и Татяна Ванчева – 2-ро място; Динко Николов – 3-то място.

11 клас: Живко Ненчев – 2-ро място; Милен Георгиев – 3-то място.

12 клас: Марио Илиев – 1-во място.

В турнира, посветен на известния български математик и учител Д-р Светлозар Благоев Дойчев, взеха участие ученици от Стара Загора, Димитровград и София. Младите математици на Димитровград  се оказаха достойна конкуренция на останалите участници и успешно защитиха името на гимназията и на своите преподаватели по математика Йорданка Кождабашева, Катя Чалъкова, Мария Пенчева и Петър Генчев.

УЧЕНИЧКА ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД С ПРИЗОВО МЯСТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

Ученичката Боряна Димова от 12 клас на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград се класира втора на присъствения кръг на състезанието VIVA Математика, провело се на 1 октомври 2016 година в Централния офис на VIVACOM в София. Покани за участие в това състезание получават двайсет и четиримата състезатели от цялата страна, най-добре представили се, в онлайн изданието на състезанието и в „Тема на месеца“, ученици на възраст от 9. до 12. клас. Участниците имат на разположение 90 минути, за да се справят със задачите, подготвени от екип специалисти от Института по математика и информатика при БАН.

Значимостта на състезанието се определя от факта, че учениците решават сложни математически задачи с използване на динамичен софтуер за намиране и изследване на решенията им.

Боряна участва още от първата година на състезанието, всеки месец решава определени задачи, групирани по различни теми от математиката и за втора година получава покана за участие в присъствения кръг, до който се допускат участниците, постигнали най-високи резултати.

Боряна Димова е основен състезател по математика в ПМГ „Иван Вазов“, успешно защитава името на гимназията и на града във всички математически турнири и конкурси, в които участва, и винаги е в първите места на класирането.

Учител по математика на Боряна е Катя Чалъкова.