Прием в 5 клас

Съгласно Заповед № 3 – 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден:
Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград
Брой паралелки – 1
Брой места – 26

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

Подаване на документи за участие в класиране

от 01.07 до 05.07.2022г.

2

Класиране на учениците, подали документи

06.07 – 07.07.2022г.

3

Обявяване на информацията с резултатите от класирането на учениците

07.07.2022г.

след 17:30ч.

4

Записване на класираните ученици

08.07 – 11.07.2022 г.

5

Оповестяване на интернет страницата на училището броя на незаетите места

11.07.2022г.

след 17,30 ч.

6

Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 12.07.2022 г.

7

Записване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

14.07.2022г. до 17:30 ч.

8

Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 14.07.2022г.

9

Оповестяване на списъците със записаните

до 15.07.2022г.

Работно място на комисията: ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. служебна бележка с резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2021 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2021 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


Защита на личните данни

~>> Политика за поверителност при обработване на лични данни <<~

Обществен съвет – правилник

Ресурси за и от ученици

~ Христоматия за подготовка на НВО в 10 клас

Стипендии

Графици

НВО – 10 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

НВО – 7 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Олимпиади и състезания

заповед график олимпиади и състезания 2021-2022г.