„Образование за утрешния ден“

 Новини:

Интерактивен дисплей

 Информация:

uspeh

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
линк към платформата: https://oud.mon.bg

Информация:

Кратко описание: Да насърчи придобиването на по-голяма цифрова компетентност и да интегрира образователните технологии, да насърчава и мотивира тяхното използване.

Начало: 15.10.2019г.

Край: 15.10.2022г.

През 2019/2020г. училището сформира 2 групи по интереси по ключови дигитални умения – базови. Micro: bit с ръководител Дария Манева, която имаше за цел да повиши дигиталната компетентност и умения на учениците. Разработка на WEB страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова – С помощта на технологиите HTML и CSS учениците имаха възможност за кратко време да се научат да изграждат свой собствен Уеб сайт.

Micro: bit с ръководител Дария Манева

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

Разработване на уеб страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова линк<<