„Образование за утрешния ден“

 Новини:

Интерактивен дисплей

 Информация:

uspeh

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
линк към платформата: https://oud.mon.bg

Информация:

Кратко описание: Да насърчи придобиването на по-голяма цифрова компетентност и да интегрира образователните технологии, да насърчава и мотивира тяхното използване.

Начало: 15.10.2019г.

Край: 15.10.2022г.

През 2019/2020г. училището сформира 2 групи по интереси по ключови дигитални умения – базови. Micro: bit с ръководител Дария Манева, която имаше за цел да повиши дигиталната компетентност и умения на учениците. Разработка на WEB страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова – С помощта на технологиите HTML и CSS учениците имаха възможност за кратко време да се научат да изграждат свой собствен Уеб сайт.

Micro: bit с ръководител Дария Манева

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

Разработване на уеб страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова линк<<


Клуб „Дигитални създатели“ – 2021/2022 учебна година

Ръководител – Боряна Христова

Създадената група има за цел да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Клубът ще предоставя работа на учениците по създаване на приложни проекти.

Избрани сайтове, създадени от участниците в клуб „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ“

https://trantula.alle.bg/
https://fnaf-the-best.alle.bg/
https://natalia-nikolova.alle.bg/
https://fishing.alle.bg/
https://valentin-stanchev.alle.bg/
https://idontknowhowtonamemysite.alle.bg/
https://ribaribg.alle.bg/
https://zdr.alle.bg/
https://jivotami.alle.bg/
https://nikol-boeva.alle.bg/
https://car-information.alle.bg/


Групи за 2022-2023г.

Ръководител: Дария Пламенова Манева
Клуб: „Digital literacy“
Сборна група от 8б, 8в, 8г и 9а клас

Участниците в клуба са напълно начинаещи в програмирането ученици, които искат да опитат какво е да програмираш и да научат основните конструкции за създаване на програмен код, които се използват в софтуерната разработка с JavaScript. Клубът дава една солидна основа от практически умения, които се използват за по-нататъшно обучение в програмирането.
Основните цели на клуба е учениците да се научат да пишат програмен код и да се научат на алгоритмично мислене.

Ръководител: Боряна Христова Христова
Клуб: „ИТ академия“
Сборна група от 5а, 6а и 7а клас

Дигиталните умения на участниците в клуба са от изключителна важност в училищния живот, както и за успешната реализация на учениците в живота. В дейността на програмата ще се работи в насока за усвояване на нови знания и умения. В клуба ще се запознаем с въведение в програмирането, с основни понятия: програмиране, език за програмиране, алгоритъм …

Цели:
• Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
• Да се развие умението за работа в екип.
• Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
• Да се разшири интересът към търсене и намиране на допълнителна литература в Internet, както и прилагане в практиката на получените знания.
• Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.