Ние сме по-добре със СТЕМ

 Новини:

Все още няма новини по този проект.

 Информация:

Програма на ЕС – Еразъм +

Наименование: Ние сме по-добре със СТЕМ

Кратко описание: Разработване на СТЕМ дейности за повишаване мотивацията за учене и обмяна на добри практики. Проектът има за цел да увеличи резултатите от обучението на учениците по основни дисциплини/предмети чрез STEAM дейности. Подобрявайки резултатите от обучението, учениците получават по-добри резултати при Националните оценявания, а също така намалява броят на учениците, които са в риск от отпадане от училище.Участниците в проекта са от шест държави: Румъния, Северна Македония, България, Италия, Португалия и Турция. Във всички страни основните целеви групи са ученици на възраст 7-15 години от институциите за основно / средно образование.

Приоритетна област: Чужди езици, Математика, Природни науки

Партньор: международно партньорство

Начало: 20.09.2020г.

Край: 19.05.2022г.