Записване в 8.клас

ВАЖНО!!!

Записването на новоприетите ученици в 8. клас

е от 13.07 до 15.07.2022г.

в ПМГ каб.5, етаж 1 от 08:00ч. до 17:00ч.

Необходими документи:

1. Заявление по образец от училище.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

3. Оригинал на медицинско удостоверение за приетите ученици в професия Приложен програмист.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

Държавен план-прием в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

1. Предвид спазването на противоепидемичните мерки заявления за участие в 1-ви етап на класиране следва да се подават само в краен случай на хартиен носител в ОУ“П. Славейков“.

2. ПМГ“Иван Вазов“ организира възможност от 05.07 до 07.07.2021г. да се подават онлайн заявления в каб.5, етаж1 на гимназията от 09:00ч. до 17:00ч.

Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Важно
Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Необходими документи за участие в държавния план-прием на учениците, успешно завършили VII клас :

• заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (онлайн);

• копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването (оригинал за сверяване);

• медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за професия «Приложен програмист»;

• копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;

• документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

• копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.