ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

~>> Публична покана <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:51

 

~>> Документация - указания <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:51

 

~>> Техническа спецификация <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:40:53

 

~>> Проект на договор <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:50

 

~>> Техническо предложение <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Ценово предложение <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Административни сведения за участника <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Декларация с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно член 23 от Закона за търговския регистър, булстат или друга идентифицираща информация <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Декларация за приемане условията на Договора <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Декларация по член 47 алинея 5 от ЗОП (попълва се от избраният кандидат) <<

Дата и час на публикуване: 9.10.2014 17:16:49

 

~>> Протокол <<

Дата и час на публикуване: 22.10.2014 17:06:17

 

~>> Сключени договори <<

Дата и час на публикуване: 20.11.2014 10:33:25

 

~>> Информация за изпълнени договори <<

Дата и час на публикуване: 20.11.2014 10:33:24

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

>Файловете са ъплоуднати чрез Filezilla<