РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.  (1) 1. С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната2021/2022 година.
2. методиката за извършване на класирането;
3. тежестта на резултатите от олимпиадата и/или на всяко от математическите състезания, които ще участват в балообразуването за приемане на ученици в V клас в училището;
4. критериите за подреждане на учениците, когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с Глава четвърта, РазделIII, чл.50 и Раздел V от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка с 26 ученици.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ има всеки ученик, който:
1.успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас по математика;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на:  
1. олимпиада на областно ниво и поне едно математическо състезание по чл.6, ал.1 или
2. поне две състезания в областта на математиката по чл.6, ал.1.
(3)За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021г.;
2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2021г.;
3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 27.03.2021г.;
4. Математическо състезание за ученици от  IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021г.
(2) състезанията по ал.1 са определени на Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов“от 14.09.2020г. с протокол №14.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 7. (1)Балът за класиране се образува от точките получени като резултат от:

  1. Точките, получени от НВО по математика в IV клас – максимален брой точки 20т. ( 100%)
  1. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А  от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците –  максимален брой точки 50т.
  2. Броят на точките от двата най-високи резултата между постигнатите на математическите състезания от календара на МОН и/или областния кръг на олимпиадата по математика – брой точки след редуциране с посочения от таблицата в чл.8 коефициент.     

 (2) Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

IV. ТЕЖЕСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА И/ИЛИ НА ВСЯКО ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В БАЛООБРАЗУВАНЕТО

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават съгласно таблицата:


състезание

Максимален брой точки

коефициент

Максимален брой точки за кандидатстване

1

Олимпиада по математика – областен кръг

21

3

63

2

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

100

0,6

60

3

Пролетно математическо състезание за IV клас

50

1,2

60

4

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

45

1,4

63

Чл.9. (1) В таблицата са посочени коефициентите на съответните състезания по чл.6, ал.1.
(2) Точките, които се получават по чл.8, са с точност до 0.1.

 

V. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО
Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:

  1. подали заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград, в което са посочили своето желание;
  2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата

– само за ученици от друга област;

  1. представили копие на удостоверение за завършен начален етап с резултата от Националното външно оценяване по математика, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (за учениците от училища на чужди държави)

Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

VI.КРИТЕРИИ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОГАТО В КЛАСИРАНЕТО ИМА УЧЕНИЦИ С РАВЕН РЕЗУЛТАТ И С БРОЯ ИМ СЕ НАДХВЪРЛЯ ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ
Чл.12. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от областния кръг на олимпиадата по математика за IV клас.
Чл.13. В случай, че след класиране по чл.12 отново има кандидати с равен бал, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от математическото състезание „Математика за всеки“ за IV клас.
Чл.14. В случай, че след класиране по чл.13 отново има кандидати с равен бал, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от Пролетно математическо състезание  за IV клас.
Чл.15. В случай, че след класиране по чл.14 отново има кандидати с равен бал, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от математическото състезание „Европейско кенгуру“ за IV клас.
Чл.16. При прилагане на чл.12, чл.13, чл.14 и чл.15 точките от състезанията, на което ученикът не е участвал, се приема 0 (нула) точки.
Чл.17. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием за V клас в ПМГ „Иван Вазов“ може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този регламент.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията за право на участие в прием в V клас.
Чл.18. Дейностите по приемането на документите, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката и се оповестяват своевременно на официалната страница на гимназията.
Чл.19. Приемът за учебната 2021/2022г. се извършва до 15 юли 2021г.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет №6 от 16.12.2020г. и е съгласуван с Обществения съвет на училището.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс: 0391/ 6-63-54