Прием в 5 клас

Съгласно Заповед № 3 – 893/13.04.2023 г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден:
Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 годинa
в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград
Брой паралелки – 1
Брой места – 26


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

вид дейностсрок
1Подаване на документи за участие в  класиране от 28.06 до 30.06.2023г.
2Класиране на учениците, подали документи  03.07 – 04.07.2023г.
3Обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците04.07.2023г. след 17:30ч.
4Записване на класираните  ученициот 05.07 до 07.07.2023г.
5Оповестяване  на интернет страницата на училището  броя на незаетите места10.07.2023г. след 17:30ч.
6Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици на сайта на гимназията, според броя на незаетите местадо 11.07.2023г.
7Записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 12.07.2023г.
8Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образованиедо 13.07.2023г.
9Оповестяване на списъците със записаните13.07.2023г.

Работно място на комисията: ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж

Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

 I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. заявление за кандидатстване по образец;

2. служебна бележка с резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;

3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2023 г. следните документи:

1. заявление за кандидатстване по образец;

2. служебна бележка с резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;

3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2023 г. следните документи:

1. заявление за кандидатстване по образец;

2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.