Форми на обучение

Условия и ред за организиране на самостоятелна форма за учебната 2020-2021г.
График на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма
Индивидуална форма на обучение