Форми на обучение

Условия и ред за организиране на самостоятелна форма за учебната 2020-2021г.
Индивидуална форма на обучение