Правилник

Правилник
за организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ ”Иван Вазов”

Глава първа: Общи положения
Чл. 1:С правилника се урежда организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и неговите комисии, отношението му с ръководните органи на училището и други младежки организации.

Чл. 2 (1):Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград е създаден въз основа на избора на учениците от гимназията.

(2):В изпълнение на своята дейност ученическият съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград приема решения и ги възлага за изпълнение на съответните комисии или на отделните членове на ученическия съвет.

Чл. 3:В своята дейност ученическият съвет се ръководи от следните принципи: спазване правилника на училището, самостоятелност по отношение на училищните органи при взимане на решения, гарантиране и закрила на интересите на учениците.

Глава втора: Конституиране
Чл. 4 (1):Първото заседание на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазнов” Димитровград се открива от досегашния председател на съвета и се води от него до избирането на нов председател. При нужда председателстващият се подпомага от двама настоящи делегати.

(2):Изборът на председател се провежда с явно гласуване.

(3):За провеждането на явно гласуване се избира комисия включваща двама преподаватели.

(4):Всеки делегат може да издига своя или чужда кандидатура за председател на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(5):За избран се смята кандидатът който е получил повече от половината от общия брой от гласовете на делегатите.

Глава трета: Председател
Чл. 5: Предеседателят на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград има следните правомощия:
1/:свиква съвета за заседания ;
2/:ръководи подготовката на заседанията;
3/:ръководи заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
4/:координира работата на постоянните комисии;
5/:подпомага делегатите в тяхната работа(дейност);
6/:поддържа връзките на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград с обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната;
7/: въдворява ред сред публиката, може да отстранява отделни ученици или всички външни лица;
8/:налага дисциплинарни мерки при нарушаване на реда на протичане на заседанието.

Глава четвърта: Комисии
Чл. 6:Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград избира от своя състав постоянни и временни комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други специалисти.

Чл. 7 (1):Всеки делегат може да бъде избиран в състава само на една комисия.

(2):Членовете на постоянните комисии сами избират в коя постоянна комисия да вземат участие.

Чл. 8 (1): Постоянните комисии разглеждат и реализират проекти , правят предложения пред ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(2):Постоянните комисии осъществяват своята дейност по инициатива на съвета и програма насочена в съответната област.

(3):При обсъждане на проекти за решения, вносителят или негов представител присъстват на заседанието на комисията, когато това е необходимо.

Чл. 9:Комисията сама обявява часа и мястото на заседанията и уведомява останалите членове.Заседанията на комисиите се провеждат най-малко веднъж месечно.

Чл. 10:Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси.

Чл. 11 (1):Временни комисии се образуват само в конкретен случай, за проучване на отделни въпроси, задачи от различно естество и провеждане на анкети.

(2):Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност на временните комисии се определя от ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(3):Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(4):Временните комисии преустановяват дейността си с приключване на тяхната задача.

Глава пета: Делегати
Чл. 12 (1):Всеки делегат може да бъде в органите на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград. Той е задължен да участва в работата на съвета и на неговите комисии.

(2):Делегатът не получава възнаграждение за дейността си като такъв.

Чл. 13:При изпълнение на своите правомощия делегатът има право да:
1/:бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
2/:да предлага включването в дневния ред на заседанията ученическия съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3/да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4/да отправя питания и предложения към директора;
5/да бъдат командировани с тяхно съгласие.

Чл. 14:Делегатът е длъжен да присъства на заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и на постоянната комисия, в която е избрал да бъде, и да участва в решаването на отделните въпроси.

Чл. 15:Отсъствието на делегат от заседание се извинява по основателни причини. Неоснователното отсъствие не се оправдава и се наказва с лишаване правото на глас на следващото заседание.

Чл. 16:Редовните заседания на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград се провеждат в ден и час по преценка на делегатите, присъствали на предишното заседание.

Чл. 17 (1):Заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград са открити. Лица, които не са делегати, могат да присъстват, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията са длъжни да спазват установения ред.

(2):На заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград не се допускат въоръжени лица.

Чл. 18 (1):Заседанията на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните медии по тяхно искане, или по покана на председателя.

(2): Прякото предаване на заседанията се излъчва с разрешението на ръководството на училището.

Чл. 19: Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград по предложение на председателя, или по предложение на една от комисиите.

Чл. 20: При шум, безредие, с което се пречи на работата на делегатите, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието, но не за повече от десет минути.
Чл. 21: Когато изказващият се отклонява от обсъжданият въпрос, председателят го предупреждава и, ако нарушението се повтори, му се отнема думата.

Чл. 22 (1): Гласуването е лично. Гласува се “за” или “против”. Гласуването се извършва с вдигане на ръка.

(2): Когато има две или повече от едно предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

(3): Резултатът от гласуването се обявява веднага от председателя.

Чл. 23: За заседанията на съвета се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до три дни след него. Портоколът се подписва от протоколиста и председателя.

Чл. 24: Делегатите нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове и заплахи против него, също така да разпространява данни, отнасящи се до учениците и училището, или да има недостойно поведение, подронващо авторитета на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград или на училището.

Глава седма: Внасяне,обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Чл. 25: Проекти за правилници, наредби, инструкции, решения и други материали могат да се внасят в ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград от:
1/постоянните комисии;
2/председателя;
3/отделните делегати.

Глава осма: Права и задължения на протоколчика.
Чл. 26: (1) Протоколчикът е задължен да съставя протокол за всяко проведено заседание по време на неговото провеждане.
(2) Протоколчикът се задължава да представя протоколите на делегатите при поискването им.