Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Мерки и организация за намаляване на рисковете в извънредна епидемична обстановка

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

Училищна политика за противодействие на училищния тормоз

Правила за квалификационна дейност

Правила за качеството на професионалното образование

План за сигурност за противодействие на тероризма

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“