Планове

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

План за работа на училищен координационен съвет за справяне тормоза с училище

План за квалификационна дейност

План за подкрепа на личностното развитие

Годишен план за Педагогическия съвет

План за преминаване от присъствено към онлайн обучение

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА