Прием в 5 клас

 

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

 • Прием на документи за участие в класиране

срок: на 02.07.2021г. и 05.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2021г.
 • Записване на класираните ученици

срок: на 08.07.2021г. и 09.07.2021г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
    необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

До 12.07.2021г. –  уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според   броя на незаетите места
На 13.07.2021г. записване следващите по низходящ ред ученици  според броя на незаетите места.
До 13.07.2021г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

Подаване на документи за участие в  класиране

от 02.07 до 05.07.2021г.

2

Класиране на учениците, подали документи 

06.07 – 07.07.2021г.

3

Обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

07.07.2021г. след 17:30ч.

4

Записване на класираните  ученици

08.07 – 09.07.2021 г.

5

Оповестяване  на интернет страницата на училището  броя на незаетите места

09.07.2021 г. след 17,30 ч.

6

Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 12.07.2021 г.

7

Записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

13.07.2021г. до 17:30 ч.

8

Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 13.07.2021г.

9

Оповестяване на списъците със записаните

до 14.07.2021г.

Работно място на комисията: ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

 I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. служебна бележка с резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2021 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2021 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


КЛАСИРАНЕТО
на учениците подали документи за дъжавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е
на 15 юли, 16 юли и  17 юли 2020г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №4 ет. I

Необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 17.07.2020г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 23.07.2020г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354


Важно за родителите на четвъртокласници!

Уважаеми родители,

На сайта на ПМГ „Иван Вазов“ можете да се запознаете с промените в регламента за прием на ученици в V клас в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021г., както и с регламента на състезанието „Математика за всеки“.

Следете редовно сайта на гимназията, където ще бъде публикувана информация за организацията и провежането на състезанието „Математика за всеки“, както и графика на дейностите по държавен план-прием в V клас.


Математическо състезание за ученици от IV клас „Mатематика за всеки“>>>кликни тук<<<


AKТУАЛИЗИРАН РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ >>>кликни тук<<<


Важна новина за настоящите четвъртокласници от Димитровград и техните родители

Приемът в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград за учебна 2020-2021г., ще се осъществи въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“.
         Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28.06.2020 г. в ПМГ „Иван Вазов“  при спазване строги противоепидемични мерки.
        За допълнителна информация във връзка с провеждането на състезанието и приема в V клас следете сайта на гимназията.СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2020/2021 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавеният план-прием на ученици завършили IV клас.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от  гимназията въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН  
за класиране в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021:
 • Областен кръг на олимпиадата по математика01.02.2020 г.
 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 19.03.2020 г.
 • Пролетни математически състезания, за IV клас 28.03.2020 г.
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ -09.05.2020 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.