Прием в 5 клас

Съобщения за прием на ученици в 5 клас:

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

08.07 до 10.07.2020г.

2

класиране на учениците, подали документи 

13 – 14.07.2020г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

14.07.2020г. след 17:30ч.

4

записване на класираните  ученици

15 – 17.07.2020 г.

5

оповестяване  на интернет страницата на училището  броя на незаетите места

17.07.2020 г. след 17,30 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 21.07.2020 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

23.07.2020г.  до 17:30 ч.

8

Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 28.07.2020г.

Работно място на комисията: ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

 I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


КЛАСИРАНЕТО
на учениците подали документи за дъжавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е
на 15 юли, 16 юли и  17 юли 2020г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №4 ет. I

Необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 17.07.2020г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 23.07.2020г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354


Важно за родителите на четвъртокласници!

Уважаеми родители,

На сайта на ПМГ „Иван Вазов“ можете да се запознаете с промените в регламента за прием на ученици в V клас в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021г., както и с регламента на състезанието „Математика за всеки“.

Следете редовно сайта на гимназията, където ще бъде публикувана информация за организацията и провежането на състезанието „Математика за всеки“, както и графика на дейностите по държавен план-прием в V клас.


Математическо състезание за ученици от IV клас „Mатематика за всеки“>>>кликни тук<<<


AKТУАЛИЗИРАН РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ >>>кликни тук<<<


Важна новина за настоящите четвъртокласници от Димитровград и техните родители

Приемът в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград за учебна 2020-2021г., ще се осъществи въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“.
         Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28.06.2020 г. в ПМГ „Иван Вазов“  при спазване строги противоепидемични мерки.
        За допълнителна информация във връзка с провеждането на състезанието и приема в V клас следете сайта на гимназията.СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2020/2021 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавеният план-прием на ученици завършили IV клас.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от  гимназията въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН  
за класиране в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021:
  • Областен кръг на олимпиадата по математика01.02.2020 г.
  • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 19.03.2020 г.
  • Пролетни математически състезания, за IV клас 28.03.2020 г.
  • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ -09.05.2020 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.