За училището

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (1850 – 1921) – най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение – романът „Под игото“, е най-превежданата българска книга – с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България. По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие. 

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки. Гимназията е дала на България двама академици – чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев. Нейн възпитаник е директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали) 
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи – до 13 ученици
 • „>солидна подготовка по всички предмети
 • участие в извънкласни форми по математика, информатика, програмиране, чужд език, история, биология, компютърна анимация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /. 
 • От 1945г. – Гимназията става пълна – до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ „Асен Златаров“, а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия „Иван Вазов“, поради откриване на химически техникум „Асен Златаров“.
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден „Кирил и Методий“ – III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ „Иван Вазов“.
 • От м. януари до м. август е СОУ „Иван Вазов“
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия „Иван Вазов“.
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия „Иван Вазов“ се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“ /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов – 1944-1948г.
 • Влади Вълчев – 1948-1951г.
 • Деньо Боев – 1951-1958г.
 • Катя Катеринска – 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин – 1963-1968г.
 • Стефан Цанев – 1968-1969г.
 • Стефка Толева – 1969-1991г.
 • Райна Бакалова – 1992-2000г.
 • Илияна Славова – 2000-2020
 • Валентина Делчева – 2020-

От 1992г. в ПМГ „Иван Вазов“ с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология. 

От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.

От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.

От 2017 се приемат ученици по Държавен план-прием след завършен 7. клас в профилите: математически, икономическо развитие, природни науки, софтуерни и хардуерни науки.

През 2020 година за първи път се осъществи прием в професионална паралелка ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ. В отговор на динамичните съвременни изисквания на трудовия пазар и нуждите от специалисти в дигиталната ера, Гимназията първа в Хасковска област и в Димитровград приема ученици, които се обучават в подходяща среда и от доказани професионалисти.  

Училището стана част от иновативните училища в България през 2020г.

За учебната 2021-2022 година учениците в ПМГ са 557, разпределени в 23 паралелки.

Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации. Авторитетът й се гради върху задълбочената подготовка, която дава на своите ученици, както и гъвкавите програми по профилираното обучение, адекватни на развитието в онлайн развитието във всички сфери. Следвайки европейските модели в училищното образование, Гимназията изцяло се вписва в съвремието с креативен подход.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Мерки и организация за намаляване на рисковете в извънредна епидемична обстановка

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

Училищна политика за противодействие на училищния тормоз

Правила за квалификационна дейност

Правила за качеството на професионалното образование

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2020/2021г. до 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2021-2022г.

 

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Радостина Атанасова Димитрова – председател, представител на родителите
Анна Стоянова Василева – секретар, представител на родителите
Юлияна Василева Димитрова – член, представител на родителите
Милена Ангелова Тодева – член, представител на родителите
Магдалена Вълчева Иванова – член, представител на родителите
Деляна Иванова Бодурова – член, представител на родителите
Антоанета Иванова Шаркова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Моника Димитрова Демирева – представител на родителите;
Дочка Емилова Цветкова – представител на родителите;
Елена Колева Петкова – представител на родителите;
Светлана Николова – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав

Месец октомври 
1.Ден срещу насилието на деца(19.10)
Месец ноември 
1.Ден на народните будители (01.11)
Месец декември 
1 Международен ден на борбата със Спин (01.12)
2.Коледно веселие(23.12)
-да почувстваме коледния дух, като всеки от нас може да изпрати коледно бастунче с пожелание за свой приятел/учител. 
Месец януари 
1 Международен ден на думата благодаря (11.01)
-да бъдем добри и благодарни за това което имаме. Бъдете добри и зарадвайте свой близък с думите,, благодаря ти „
Месец февруари 
1.Световен ден на борбата с рака(04.02)
2.Свети Валентин (14.02)
-подари красива картичка с пожелание на своя любим човек
     Отчет за първи срок
Месец март
1.Баба Марта (01.03)
2.Освобождението на България (03.03)
Месец април
1.Великден (24.04)
Месец май
1.Ден на труда(01.05)
2.Ден на българската просвета и култура (24.05)
Месец юни
1.Ден на детето (01.06)

     В края на годината ще бъде изготвен доклад за работата на ученическия съвет през учебната 2021/2022
     

       Председател: Никол Стоилова -10в клас
      Заместник: Десислава Димитрова – 11а клас
     Заместник:Георги Монев – 11а клас
     Протоколчик:Теодор Иванов – 7 клас

Ученически съвет 

Клас

Председател

Заместник-председател

5

Стефани Лапачка

Наталия Николова

6

Виктория Николова

Христо Желев

7

Теодор Иванов

Киара Стойчева

Станимир Славчев

Исус-Мануел Какалов

Даяна Славова

Ивелина Иванова

Ирена Христова

Жоро Стефанов

Симеон Вълев

Ивайло Запрянов

Радостин Господинов

Александра Желева

Поли Ботева

Виктория Пенева

Габриела Башова

Габриела Попова

Владимир Панев

Сияна Славова

10А

Владослав Иванов

Гергана Кръстева

10Б

Ивайла Иванова

Ренета Генева

10В

Никол Стоилова

Габриела Делчева

10Г

Гергана Добрева

Ивайла Бойчева

11А

Десислава Димитрова

Георги Монев, Деница Иванова

11Б

Ирина Пенкова

Михаил Велев

11В

Николай Миленов

Ивана Ванчева

11Г

Майкъл Атанасов

Татяна Георгиева

12А

Сезен Местанова

Мария Костадинова

12Б

Калина Живкова

Мирела Тодорова

12В

Христина Тенчева

Патрисия Делчева

12Г

Габриела Станчева

Кристиян Крайчев

ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
При ПМГ „Иван Вазов“
Димитровград

Глава I. Общи положения

Чл.1    (1) Настоящият правилник урежда устройството, функциите, организацията и управлението на Ученическия съвет към ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Димитроврад.
(2) Ученическото самоуправление е организирана форма на детско участие с произтичащите от това права , задължения и отговорности.
(3) Ученическото самоуправление има следните особености:
1. Представлява една от формите за организация на живота на децата.
2. Дава възможност за реализиране на определени управленски функции в рамките на делегирана власт и отговорности.
3.Възниква с появата на значима обща цел на паралелката, класа или училището, като цяло, със социална насоченост.
4. Предоставя самостоятелност на учениците при приемането и реализирането на техните цели.
5. Социализира децата чрез съпричастността им към събитията около тях и отговорността им към тези събития.
(4) Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3 ал2. На ЗПУО принципи:
1. ориентираност към интереса и мотивацията на детето;
2. равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко дете;
3. хуманизъм и толерантност;
4. съхраняване на културното многообразие;
5. иновативност и ефективност;
6. прозрачност;
7. автономия;
Чл. 2 Правилникът се прилага за всички участници в Ученическото самоуправление.

Глава II. Устройство на  Ученическия съвет. Членство
Чл. 3 Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения, относно учениците, училището и извънучебните дейности. Тези решения се представят пред ръководството на ПМГ „Иван Вазов“ и Педагогическия съвет.
Чл. 4   (1) Право на участие имат  всички ученици до 18 годишна възраст.
(2) Включва по един представител на УС на ниво паралелка от съответния клас, избран от тях, и един заместник.
(3)  Броят на участниците в УС, трябва да бъде равен на броят на класовете допълнен до нечетно число.
Чл. 5 Длъжности и мандатност в УС

 1. Председател – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите
 2.  Заместник председатели – 2-ма заместник председатели, избират се от членовете на УС по ред, определен в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 3. Протоколчик – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 4. Членове – всички ученици до 18 годишна възраст, включва по двама доброволци от паралелка. Членовете се избират след провеждане на избори.

Чл.5а  Условия и ред за провеждане на избори

 1. Информиране и разясняване на процедурата по избор на УС.
 2. Възможност за участие на всички ученици.
 3. Период на гласуване – при необходимост до 7 дни.
 4. Гласуването не се извършва тайно.
 5. Публично обявена комисия за отчитане на резултатите.

Чл.6 Честота на заседанията

 1. Ученическият съвет се свиква най-малко веднъж месечно от председателя. Възможни са извънредни заседания.

Глава III.  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

Чл.7  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

 1. Всеки член има право:
 2. на един глас в УС;
 3. да участва активно в управлението и работата на УС;
 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС;
 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;
 6. да бъде информиран за дейността на УС;
 7. Всеки член на УС е длъжен да:
 8. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията му;
 9. да участва активно в събранията на УС;
 10. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА;
 11. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството;

Чл. 8 Права и задължения извън УС на членовете, представляващи своите класове
(1).Представителят на класа има право:

 1. да участва активно в провеждане на часа на класа.;
 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник, по важни за класа въпроси и възникнали проблеми;

(2).Представителя е задължен:

 1. да осигури демократичното избиране на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване;
 2. да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 40% от класа;
 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълненито им;
 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание;
 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;
 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия;
 7. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал;

Глава IV. Съучастници в ученическото самоуправление
Чл. 9   (1) Ученици
1. Активни участници в образователния процес.
2. Участват в проектни дейности.
3. Дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове.
4. Чрез формиране на ученическо самоуправление участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност.
5.  Получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
6.  Участват в училищния живот и в организационното развитие н а училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището, по предложение на учениците.
(2) Учители
1. Осигуряват възможност на учениците да прилагат знанията си, да получават обратна връзка за представянето си  и за начините на подобряване на резултатите.
2. Развиване у учениците умения за вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените си действия, критично и самокритично мислене.
3. Възпитанието, изявата на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби.
(3) Класен ръководител
1. Организира различни форми на изява на учениците в и извънучебно време.
2. Разработва система за морални и материални наград.
3.Проучва мнението на учениците и родителите и го включва активно в училищните дейности.
4.Включва учениците в оформяне на външната и вътрешна училищна среда.
5.Информира учениците за взети от училището решения и им осигурява възможност за реално участие в процеса на взимане на решения.
6. Насърчава учениците за организиране на дейности за професионално ориентиране.
7.Включва ги в различни дейности за превенция на агресия и рисково поведение.
8. Договаря с учителите възможността за допълнителна подкрепа и обучение на деца, които срещат трудности.
9. Посредничи при представяне на мнения и проблеми на Ученическия съвет пред други учители и ръководството.
10. Посредничи при решаване на проблеми при конкретни ученици, изискващи намеса за външни за училището институции.
(4)  Педагогически съветник
1. Познава добри практики и методи за допълнителна подкрепа на учениците и тяхното адаптиране.
2. Проучва, открива силните страни на учениците , планира и кординира дейности с родители и учители за създаване на подкрепяща среда.
3. Познава и открива спецификите на различните групи в училищната общност и посочва общия им интерес.
4. Познава ефектни подходи за организиране на групова работа.
5. Създаване на демократични процедури за номиниране и избор на участниците във формите на ученическото самоуправление.
6. Осигурява условия за широко участие на всички ученици, като не се създават възможности за изключване по какъвто и да е признак.
7. Да осигури ресурси – информационни, пространствени, времеви.
8. Да подържа добре функционираща система, чрез която ученическия съвет събира мнения, представяна останалите ученици свършената работа и получава обратна връзка.
9. Да гарантира широки правомощия на УС.
10. Обучава членовете на УС.
11. Да гарантира, че ученическия е свързан с процедурите и процесите за взимане на решения в училището.
12. Да осигури подкрепа на ръководството и учителите за дейността на УС
(5) Педагогически съвет –  орган за управление и защита на колективните права на педагогическата колегия, има потенциала да покажа и подкрепи инициативите, породени от ученическото самоуправление в часа на класа, като създаде условия за тяхното реализиране на училищно ниво.
(6) Директорът – взаимодейства си със съвета при изготвяне на някои видове документи
1. Документи от стратегически характер – Стратегия за развитието на училището; Правилник за дейността на училището; Годишен комплексен план.
2. Документи с възпитателен характер свързани със; изграждане на позитивен организационен климат; план за действие при по превенция на тормоз и агресия; план за работа на деца в риск; комисия за противодействие на тормоза.
3. Документи с интеграционен характер; Училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;  Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.
4. Документи с креативен характер – Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика; Програма за провеждане и организиране на вътрешноинституционални форуми за изява на учениците; План на комисия за организация и провеждане на празници, тържества, концерти; План за проекти; План за извънкласни дейности.
(7) Родителите
1. Включване на родителите в осмислянето, формулирането и решаването на проблеми.
2. Организиране на срещи, в които участват родители и ученици.
(8) Местни институции, обществени медии – Търсене на съмишленици в лицето на значими фигури на местно ниво, които влияят за формиране на общественото мнение. Привличане на журналисти от местни или национални медии.

Глава V. Функции и  принципи в ученическото самоуправление.
Чл.10 (1) Функции

 1. Утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление в училището.
 2. Прави предложения пред директора и ПС относно начините на упражняване правата на учениците.
 3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 4. Участва в изработването на правилника на училището.
 5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 6. Работи по проекти съвместно с други ученици, учители, училищно ръководство, родители.
 7. Предлага и спомага за реализирането на различни инициативи.
 8. Представя мнения пред ръководството на училището.
 9. Подпомага образователното развитие на учениците.
 10. Подпомага в процеса на наставничество на новите ученици.
 11. Допринася за развитието на училищната политика.
 12. Подпомага осъществяването на спортни и културни дейности.
 13. Подпомага или организира събития за благотворителност.
 14. Изготвя месечен информационен бюлетин.
 15. Осигурява информация за дейността на съвета на училищното ръководство.
 16. Предоставя доклад на края на учебната година за дейността на съвета.
 1. Принципи

1. Ориентиран е към интереса и мотивацията на ученика.
2. Равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко ученик.
3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
4. Хуманизъм и толерантност.
5. Иновативност и ефективност.
6. Прозрачност.
7. Автономия.
8. Ангажираност.
9. Демократично провеждане на всички дейности.
10. Отстояване на законност.
11. Самостоятелност.
12. Избор и приемственост.
13. Представителство на интересите на всички деца и ученици.
Чл.11 Нормативни документи

 1. Конвенция на ООН за правата на детето – чл 9, чл.13, чл.15, чл.29.
 2. ЗПУО – чл.171, чл.92 ал2 , чл.171 ал1 т 2, 10, 11, 12 и ал.2 , чл.267 ал.2.
 3. Конституция на Република България – чл.39. чл.44. чл.57.
 4. Закон за закрила на детето.
 5. Национална стратегия за детето 2008г-2018г.
 6. Декларация за правата на човека – стр. 20.
 7. Наредба 13 от 21.09.2016г.  – обнародвана на 11.10.2016г. – чл.4 ал2 , 1л6 ал 2, т1, чл.11, ал2 , чл.17 ал1 т1, чл.17 ал2.

Учебни Планове

Свободни места в ПМГ „Иван Вазов“
учебна 2021/2022г.

Актуално към 19.10.2021г.

паралелкапрофилсвободни места
5 
6 няма
7 8
8A
Математически6
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“няма
10АМатематически5
10БПриродни науки2
10ВИкономическо развитиеняма
10ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
11АМатематически2
11БПриродни науки8
11ВИкономическо развитиеняма
11ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
12АМатематически8
12БПриродни наукиняма
12ВИкономически развитие1
12 ГСофтуерни и хардуерни наукиняма

Ръководството и екипът на ПМГ ”Иван Вазов” изразяват искрените си благодарности към дарителите на училището за проявеното благородство и съпричастност в стремежите на гимназията за осъществяване на модерни европейски стандарти на обучение:

 • “Химпродукт” ООД – Димитровград
 • “Банка ДСК” ЕАД – Хасково
 • Виенски салон – Димитровград
 • „Богданови“ ООД – Димитровград
 • „Неотитан“ – Димитровград
 • „Неохим“ АД – Димитровград
 • ЕТ „Жика – Живка Георгиева“ – с. Воден
 • Димитър Язанов – Свиленград
 • „Кавел инвест“ ООД – Хасково
 • Мария Сталева – Хасково
 • „Баш ди реал“ ООД – Хасково
 • „Трейдимекс“ ЕООД – Хасково
 • Николай Чанков – Димитровград
 • „Макос“ ООД – Хасково
 • „Ротари клуб“ – Димитровград
 • „Тиви груп“ ООД – Димитровград
 • „Киокушин карате клуб“ – Димитровград
 • СКС „Раковски“ – Димитровград
 • „Първа инвестиционна банка“ АД – Димитровград

>> ИНОВАЦИИ В ПМГ <<

Иновации в действие От 09 до 11.06.2021г. в ПМГ „Иван Вазов“ се случи първата обменна визита по Национална програма „Иновации в действие“ с партньорските училища от Враца – СУ „Кузма Тричков“ ( иновативно ) и от Хасково – ФСГ „Атанас Буров“. За гостите бе подготвена интензивна, но разнообразна програма, предразполагаща за споделяне на опит и обмяна на идеи. Групата от Враца, заедно с колеги и ученици от хасковското училище, прекрачиха прага на гимназията. Посрещна ги усмихнато момиче в носия, с пита в ръце, след което учители и ученици се запознаха със своите партньори и разгледаха училището. До края на деня бе предвидено посещение на къщата музей „Пеньо Пенев“. Гостите бяха силно впечатлени от интересната беседа на госпожа Живка Шишкова, уредник на музея, и очаровани от запознанството с димитровградския пейзаж. Същинската работа започна на следващия ден. Преподаватели и ученици от двете училища присъстваха на два интердисциплинарни урока, представени от участниците в иновативния проект – учениците от 10б и 10в клас. Под ръководството на г-жа Г. Караиванова – старши учител по английски език, и г-жа Ваня Маринчева – старши учител по БЕЛ, бе представен урок на тема „В търсене на красотата“/“In searching of the beauty”. Учениците от 10б клас представиха своите „открития“ на български и на английски език в разделите природа, изкуство, женска красота и обаяние на словото. Решенията им бяха креативни и разнообразни – гледахме видео, електронна книга, откъси от „Ромео и Жулиета“ в комикси, анимационни изображения на ученици върху клипове от тяхна любима музика. Литературната част премина под наслов „Искам с думи да рисувам“. Учениците бяха подготвили филм за силата на женската красота и изработиха пъзел с красиви изображения. Гостите бяха впечатлени от стиховете на поетесата София Георгиева от стихосбирката й „Зора“, подбрани от г-жа Маринчева. Всеки, който разпознаваше себе си в поетичния калейдоскоп, получаваше съответното стихотворение като подарък. Изключителна споделеност и вълшебство от красота… Вторият урок премина под наслов „Литературни маршрути с родописеца Вазов“. Той бе съвместна работа на учителите по литература и география – г-жа М. Пенева и г-жа Ж. Ненова. Под тяхно ръководство учениците от профил „Икономически“ подбраха няколко обекта в Искърското дефиле, обичани и често посещавани от Патриарха; разказаха за учредяването на Туристическото дружество с общо изкачване на Черни връх през 1895г. и показаха Вазовия барелеф на връх Ком. Маршрутите бяха описани в брошура, която гостите получиха, а преди това учениците обясниха дълбоката връзка на Иван Вазов с „всичко българско и родно“. Колега от училището във Враца демонстрира пред учениците забавна игра за умения по финансова грамотност. Младежите трябваше да „заработят“ месечен бюджет за семействата си, разумно да го разпределят и да опитат да го редуцират при непредвидени обстоятелства. На уроците присъстваха г-жа Радостина Димитрова – председател на Обществения съвет в гимназията, и г-н Росен Кузев – бивш колега и един от учредителите на иновативния проект. Денят завърши с релаксиращо посещение на Александровската гробница, от чиято мистичност и красота гостите бяха очаровани. В петък учителите от двете училища – във Враца и Хасково, заедно с работещите по проекта в ПМГ „Иван Вазов“, се събраха и обсъдиха своите впечатления. Г-жа Хр. Михайлова запозна гостите с други иновативни практики, реализирани през годините в гимназията, с което ги провокира да споделят и своя опит. През това време учениците, ангажирани с проекта, работиха заедно в WorkShop работилница, където с акварелни бои върху фон от гербовете на трите училища изразиха себе си с рисунка. В края на срещата единодушно бе впечатлението, че очакванията на гости и домакини са били оправдани, а обмененият опит – ползотворен и за трите страни. Скоро екип от ПМГ ще върне визитата и ще се докосне до атмосферата и учебните практики в далечния северозападен град. Очакваме с нетърпение.

Онлайн открит урок „Съкровищата на Димитровград“ на иновативното училище ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград 

На 02.02.2021 г. в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе онлайн представителна изява на тема „Съкровищата на Димитровград“, представена от иновативните паралелки в училището.Учениците от 10.б и 10.в клас, предварително сформирали десет екипа,  представиха по вълнуващо атрактивен начин забележителностите на Димитровград. Гимназистите показаха електронните си книги, изработени с програмата Bookcreator, съдържащи информацията за обектите на града. На открития онлайн урок присъстваха г-жа Валентина Делчева – директор на училището, г-жа Илияна Славова – главен експерт в МОН и директор на гимназията до 2020г., г-н Иван Панайотов – началник отдел в РУО – Хасково, г-н Росен Кузев – бивш заместник- директор на ПМГ, учители от гимназията, представители на обществения съвет, ученици, родители. Под умелото ръководство на преподавателите в иновативните паралелки всички екипи демонстрираха завидни знания и креативност. Часът допринесе за реализиране потенциала на всеки екип. Урокът започна с викторина към гостите. Бяха зададени години, свързани със забележителностите на града, като на всеки верен отговор се отваряше по една забележителност. По този начин се получи пъзел на града.  След това всеки екип изложи своя обект. Представената информация беше на български, английски, немски и руски език. В електронните си книги учениците бяха вградили и аудиозаписи на всички езици, които изучават в училище като чужди. Два екипа бяха направили видеоклипове за своите обекти. Така десетокласниците влязоха и в ролята на истински актьори. В края на часа беше добавен и линк на Mentimeter, където с една дума всеки участник или гост да изрази впечатлението си от урока. Изразите Браво!,креативност, сърцатост, интелект, любов, възхита, талант бяха ключовите за впечатленията на зрителите от вдъхновения труд на десетокласниците.Директорът Валентина Делчева изрази своята възхита от урока и поздрави учениците за отлично свършената работа. Г-жа Илияна Славова и г-н Росен Кузев също изразиха своите прекрасни впечатления, като напомниха и за положените всеобщи усилия този проект да се случи. Екипът от преподаватели и ученици наистина доказа креативността и творческите си възможности. 

Проекти:

Изразете с една дума впечатленията си от урока?

https://www.menti.com/nfanszp4ub

 1. Пъзел

https://learningapps.org/display?v=pwsx6oy2t21

 1. Анкета

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_eXPdUIvlqhIrBhMakrsCLNUNjlKQ1dPQTRSSElaRUlLSkFEOTQyWElURC4u

 1. Исторически музей Димитровград – 10б клас – Александра, Виктория Т., Александрина, Алексия, Мартина

https://app.bookcreator.com/library/-MRUlkLEEk0yuMyntmgq/lrr8YPigzWaHJaCZ8v545eoSsVK2/YDMsQHp1QWqFROt7hp1s-w/xBY5xT-2Re2KUCgPLkFyAw

 1. Галерията на открито в село Крепост – 10б клас – Виктория Данчева, Даяна, Кристина, Дженифър

https://app.bookcreator.com/library/-MRVqqRM8A6s7ECUMnkC/XtoPKQ9ZxfN1rV7jb4QWSwAcU3m1/dvofsIiDRXefMlIuVqB60Q/BJmvpy2vSxCVmEKfSWg4cg

 1. НАОП „Джордано Бруно“ – 10б клас  – Жулиета, Мария, Моника, Питър

https://read.bookcreator.com/b2XmPllSNQYeBg36DabXFzdbRU22/pHvqffcoRtyRelyRMlX9zg

 1. Дом музей „Пеньо Пенев“ –   10б клас- Бони, Велина, Радост, Виктория Ат.

https://read.bookcreator.com/WDKXvuq5y2eQbYjqlKY0HqVwGvE3/JD1i_dr7TQeo9piKUm4lCw

 1. Парковете в Димитровград – 10б клас – Михаил, Ирина, Стилиан, Лиляна

 https://read.bookcreator.com/1UrPQ9FGAUaEJ3MStFIMaxjlUQr2/263ks5wjTd-qyG5UdWfTsg

 1. Димитровградски пазар – 10в клас – Добромир, Даниела. Илияна, Костадин, Пламен

https://read.bookcreator.com/60IWgyFlqMZDZGCFM1MwsGO8JXm2/pdPNH9SCTKCUdNQAuJrtvA

 1. НАОП „Джордано Бруно“ – 10в клас  –  Габи Запрянова, Веселина, Даниела Д. Вероника, Мари-Никол

https://read.bookcreator.com/DLcoGPGrqgVOrukkCJpxoqluQkJ2/TbeNoFYsSASuou3pvDBtaQ

 1. Храм „Свети Димитър“ – 10 в клас – Габи Господинова, Николай, Никол, Габи Радева, Венцислав

https://read.bookcreator.com/jPEFKlgrUqWbajIC62FfQofjcCn2/jFc6lBdzQNGNx2Inv-8aWQ

 1. Открита галерия в село Крепост – 10 в клас – Гергана, Ваня, Ивана, Мария, Юляна

https://read.bookcreator.com/RP8Ny3oBsPWHUkRdhaTLOHLQvEy1/J8I-OsTFQiCuBO_yoPz_LQ

 1. Парк Вапцаров -10 в клас Антоан, Стефан, Павел, Александър, Ани