За училището

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (1850 – 1921) – най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение – романът „Под игото“, е най-превежданата българска книга – с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България. По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие. 

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки. Гимназията е дала на България двама академици – чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев. Нейн възпитаник е директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали) 
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи – до 13 ученици
 • солидна подготовка по всички предмети
 • участие в извънкласни форми по математика, информатика, програмиране, чужд език, история, биология, компютърна анимация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /. 
 • От 1945г. – Гимназията става пълна – до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ „Асен Златаров“, а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия „Иван Вазов“, поради откриване на химически техникум „Асен Златаров“.
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден „Кирил и Методий“ – III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ „Иван Вазов“.
 • От м. януари до м. август е СОУ „Иван Вазов“
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия „Иван Вазов“.
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия „Иван Вазов“ се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“ /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов – 1944-1948г.
 • Влади Вълчев – 1948-1951г.
 • Деньо Боев – 1951-1958г.
 • Катя Катеринска – 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин – 1963-1968г.
 • Стефан Цанев – 1968-1969г.
 • Стефка Толева – 1969-1991г.
 • Райна Бакалова – 1992-2000г.
 • Илияна Славова – 2000-2020
 • Валентина Делчева – 2020-

От 1992г. в ПМГ „Иван Вазов“ с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология. 

От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.

От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.

От 2017 се приемат ученици по Държавен план-прием след завършен 7. клас в профилите: математически, икономическо развитие, природни науки, софтуерни и хардуерни науки.

През 2020 година за първи път се осъществи прием в професионална паралелка ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ. В отговор на динамичните съвременни изисквания на трудовия пазар и нуждите от специалисти в дигиталната ера, Гимназията първа в Хасковска област и в Димитровград приема ученици, които се обучават в подходяща среда и от доказани професионалисти.   Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации. Авторитетът й се гради върху задълбочената подготовка, която дава на своите ученици, както и гъвкавите програми по профилираното обучение, адекватни на развитието в онлайн развитието във всички сфери. Следвайки европейските модели в училищното образование, Гимназията изцяло се вписва в съвремието с креативен подход.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

анекс към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

План за работа на училищен координационен съвет за справяне тормоза с училище 2020/2021 година

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2016-2020 ГОДИНА

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

 

Съдържание на страницата със защита на личните данни

~>> Политика за поверителност при обработване на лични данни <<~

~>> ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ КЪМ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА <<~

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Радостина Атанасова Димитрова – председател, представител на родителите
Анна Стоянова Василева – секретар, представител на родителите
Юлияна Василева Димитрова – член, представител на родителите
Милена Ангелова Тодева – член, представител на родителите
Магдалена Вълчева Иванова – член, представител на родителите
Деляна Иванова Бодурова – член, представител на родителите
Антоанета Иванова Шаркова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Моника Димитрова Демирева – представител на родителите;
Дочка Емилова Цветкова – представител на родителите;
Елена Колева Петкова – представител на родителите;
Светлана Николова – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав

Месец септември:

 • Организиране на ученическа електронна борса (17.09.2019 – 26.09.2019г.)


Месец октомври:

 • Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство (07.10.2019г.).
 • Приемане на плана за дейности на УС през учебната 2019/2020г.
 • Организиране на изложба за  “Halloween”.

Месец ноември:

 • Празнично отбелязване на Деня на народните будители.(4.11.2019г.)
 • Ден против насилието над деца и ученици (19.11.2019г.)

Месец декември:

 • Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН. (2.12.2019г.)
 • Благотворителна акция „на Коледа стават чудеса“
 • Ораганизиране на събиране на дрехи, играчки, книжки, тетрадки и т.н. в запазено състояние. Събраните подаръци ще се подарят на децата от Дневен центар за деца с увреждания.( Единственото условие е да са опаковани или да са в подаръчна торбичка.)
 • Организиране на конкурс „ Най-креативно украсена колена стая“. (20.12.2019г.)
 • „ Усмихни се, Коледа е. „ – имициатива, която да повдигне празничния дух на учениците.
 • Поставяне на кутия на втория етаж, където всеки ще може да остави своето пожелание  до когото поиска. След това членовете на съвета с коледни шапки ще минат и ще раздадат пожеланията/картичките. (16.12-17.12.2019г.)

Месец февруари:

 • Международен  ден на прегръдката.(21.01.2020г.)
 • Отбелязване на празника „ Свети валентин“. (14.02.2020г)
 • Поставяне на кутия, на втория етаж , където всеки ще може да пусне своята валентинка.(до 5 час ) След това членовете на ученическия съвет ще раздадат валентинките.
 • Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. (19.02.2020г.)
 • Отбелязване  на „Розовата фланелка“ Ден за борба с тормоза в училище. (26.02.2020г.)
 • Изготвяне на рисунки под логото „Ние сме по-добри без тормоз“. (срок на изготвяне от 12.02 до 21.02.2020г.)
 • Подбиране на подходящите рисунки и изготвяне на табла,които ще се окачат  във фоайето на втория етаж.

Месец март:

 • Отбелязване на 1ви март.
 • Честване на денят на освобождението на България. (04.03.2020г.)
 • Отбелязване на световният ден на жената.(08.03.2020г.)

Месец април:

 • Отбелязване на денят на шегата. (01.04.2020г.)
 • Участие в организацията на патрония празник на гимназията.

Месец май:

 • Ден на ученическото самоуправление. (08.05.2020г.)
 • Ден на славянската писменост и култура (26.05.2020г.)

Месец Юни:

 • Създаване на презентация, показваща работата на УС през учебната 2019/2020г.
 • Връчване на грамоти , на членовете на съвета за добре свършена работа през годината.
 • Приключване дейността на УС.
 • Отчетно събрание.

Ръководство на ученическия съвет 2020/2021г.:


Председател: Калина Живкова Кръстева – XIб
Зам. Председател: Мирела Тодорова манолова XIб
Зам. Председател: Жулиета Валентинова Вълчева Xб
Зам. Председател: Димитър Янков Ганев VIIIг
Протоколчик: Поли Евгениева Ботева VIIIб

Правилник
за организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ ”Иван Вазов”

Глава първа: Общи положения
Чл. 1:С правилника се урежда организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и неговите комисии, отношението му с ръководните органи на училището и други младежки организации.

Чл. 2 (1):Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград е създаден въз основа на избора на учениците от гимназията.

(2):В изпълнение на своята дейност ученическият съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград приема решения и ги възлага за изпълнение на съответните комисии или на отделните членове на ученическия съвет.

Чл. 3:В своята дейност ученическият съвет се ръководи от следните принципи: спазване правилника на училището, самостоятелност по отношение на училищните органи при взимане на решения, гарантиране и закрила на интересите на учениците.

Глава втора: Конституиране
Чл. 4 (1):Първото заседание на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазнов” Димитровград се открива от досегашния председател на съвета и се води от него до избирането на нов председател. При нужда председателстващият се подпомага от двама настоящи делегати.

(2):Изборът на председател се провежда с явно гласуване.

(3):За провеждането на явно гласуване се избира комисия включваща двама преподаватели.

(4):Всеки делегат може да издига своя или чужда кандидатура за председател на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(5):За избран се смята кандидатът който е получил повече от половината от общия брой от гласовете на делегатите.

Глава трета: Председател
Чл. 5: Предеседателят на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград има следните правомощия:
1/:свиква съвета за заседания ;
2/:ръководи подготовката на заседанията;
3/:ръководи заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
4/:координира работата на постоянните комисии;
5/:подпомага делегатите в тяхната работа(дейност);
6/:поддържа връзките на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград с обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната;
7/: въдворява ред сред публиката, може да отстранява отделни ученици или всички външни лица;
8/:налага дисциплинарни мерки при нарушаване на реда на протичане на заседанието.

Глава четвърта: Комисии
Чл. 6:Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград избира от своя състав постоянни и временни комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други специалисти.

Чл. 7 (1):Всеки делегат може да бъде избиран в състава само на една комисия.

(2):Членовете на постоянните комисии сами избират в коя постоянна комисия да вземат участие.

Чл. 8 (1): Постоянните комисии разглеждат и реализират проекти , правят предложения пред ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(2):Постоянните комисии осъществяват своята дейност по инициатива на съвета и програма насочена в съответната област.

(3):При обсъждане на проекти за решения, вносителят или негов представител присъстват на заседанието на комисията, когато това е необходимо.

Чл. 9:Комисията сама обявява часа и мястото на заседанията и уведомява останалите членове.Заседанията на комисиите се провеждат най-малко веднъж месечно.

Чл. 10:Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси.

Чл. 11 (1):Временни комисии се образуват само в конкретен случай, за проучване на отделни въпроси, задачи от различно естество и провеждане на анкети.

(2):Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност на временните комисии се определя от ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(3):Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(4):Временните комисии преустановяват дейността си с приключване на тяхната задача.

Глава пета: Делегати
Чл. 12 (1):Всеки делегат може да бъде в органите на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград. Той е задължен да участва в работата на съвета и на неговите комисии.

(2):Делегатът не получава възнаграждение за дейността си като такъв.

Чл. 13:При изпълнение на своите правомощия делегатът има право да:
1/:бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
2/:да предлага включването в дневния ред на заседанията ученическия съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3/да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4/да отправя питания и предложения към директора;
5/да бъдат командировани с тяхно съгласие.

Чл. 14:Делегатът е длъжен да присъства на заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и на постоянната комисия, в която е избрал да бъде, и да участва в решаването на отделните въпроси.

Чл. 15:Отсъствието на делегат от заседание се извинява по основателни причини. Неоснователното отсъствие не се оправдава и се наказва с лишаване правото на глас на следващото заседание.

Чл. 16:Редовните заседания на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград се провеждат в ден и час по преценка на делегатите, присъствали на предишното заседание.

Чл. 17 (1):Заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград са открити. Лица, които не са делегати, могат да присъстват, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията са длъжни да спазват установения ред.

(2):На заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград не се допускат въоръжени лица.

Чл. 18 (1):Заседанията на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните медии по тяхно искане, или по покана на председателя.

(2): Прякото предаване на заседанията се излъчва с разрешението на ръководството на училището.

Чл. 19: Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград по предложение на председателя, или по предложение на една от комисиите.

Чл. 20: При шум, безредие, с което се пречи на работата на делегатите, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието, но не за повече от десет минути.
Чл. 21: Когато изказващият се отклонява от обсъжданият въпрос, председателят го предупреждава и, ако нарушението се повтори, му се отнема думата.

Чл. 22 (1): Гласуването е лично. Гласува се “за” или “против”. Гласуването се извършва с вдигане на ръка.

(2): Когато има две или повече от едно предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

(3): Резултатът от гласуването се обявява веднага от председателя.

Чл. 23: За заседанията на съвета се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до три дни след него. Портоколът се подписва от протоколиста и председателя.

Чл. 24: Делегатите нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове и заплахи против него, също така да разпространява данни, отнасящи се до учениците и училището, или да има недостойно поведение, подронващо авторитета на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград или на училището.

Глава седма: Внасяне,обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Чл. 25: Проекти за правилници, наредби, инструкции, решения и други материали могат да се внасят в ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград от:
1/постоянните комисии;
2/председателя;
3/отделните делегати.

Глава осма: Права и задължения на протоколчика.
Чл. 26: (1) Протоколчикът е задължен да съставя протокол за всяко проведено заседание по време на неговото провеждане.
(2) Протоколчикът се задължава да представя протоколите на делегатите при поискването им.

Учебни Планове

Условия и ред за организиране на самостоятелна форма за учебната 2020-2021г.
Индивидуална форма на обучение

Свободни места в ПМГ „Иван Вазов“
учебна 2020/2021г.

Актуално към 2.10.2020г.

паралелкапрофилсвободни места
5A няма
6A 8
7A няма
8Aматематически1
природни наукиняма
софтуерни и хардуерни наукиняма
приложен програмистняма
математически5
природни науки4
икономическо развитиеняма
софтуерни и хардуерни наукиняма
10Аматематически1
10Бприродни науки5
10Викономическо развитиеняма
10Гсофтуерни и хардуерни науки1
11Аматематически7
11Бприродни наукиняма
11Викономическо развитиеняма
11Гсофтуерни и хардуерни наукиняма
12Априродоматематически – математика и английски език3
12Бприродоматематически – информационни технологии и английски език3
12Вприродоматематически – география и икономика и английски език4

Сваляне на файл с Летописна Книга

Допълнение №1 – 2014/2015

Допълнение №2 – 2015/2016

Допълнение №3 – 2017/2018

Допълнение №4 – 2018/2019

Ръководството и екипът на ПМГ ”Иван Вазов” изразяват искрените си благодарности към дарителите на училището за проявеното благородство и съпричастност в стремежите на гимназията за осъществяване на модерни европейски стандарти на обучение:

 • “Химпродукт” ООД – Димитровград
 • “Банка ДСК” ЕАД – Хасково
 • Виенски салон – Димитровград
 • „Богданови“ ООД – Димитровград
 • „Неотитан“ – Димитровград
 • „Неохим“ АД – Димитровград
 • ЕТ „Жика – Живка Георгиева“ – с. Воден
 • Димитър Язанов – Свиленград
 • „Кавел инвест“ ООД – Хасково
 • Мария Сталева – Хасково
 • „Баш ди реал“ ООД – Хасково
 • „Трейдимекс“ ЕООД – Хасково
 • Николай Чанков – Димитровград
 • „Макос“ ООД – Хасково
 • „Ротари клуб“ – Димитровград
 • „Тиви груп“ ООД – Димитровград
 • „Киокушин карате клуб“ – Димитровград
 • СКС „Раковски“ – Димитровград
 • „Първа инвестиционна банка“ АД – Димитровград
No items found