За училището

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (1850 – 1921) – най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение – романът „Под игото“, е най-превежданата българска книга – с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България. По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие. 

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки. Гимназията е дала на България двама академици – чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев. Нейн възпитаник е директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали) 
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи – до 13 ученици
 • „>солидна подготовка по всички предмети
 • участие в извънкласни форми по математика, информатика, програмиране, чужд език, история, биология, компютърна анимация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /. 
 • От 1945г. – Гимназията става пълна – до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ „Асен Златаров“, а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия „Иван Вазов“, поради откриване на химически техникум „Асен Златаров“.
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден „Кирил и Методий“ – III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ „Иван Вазов“.
 • От м. януари до м. август е СОУ „Иван Вазов“
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия „Иван Вазов“.
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия „Иван Вазов“ се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“ /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов – 1944-1948г.
 • Влади Вълчев – 1948-1951г.
 • Деньо Боев – 1951-1958г.
 • Катя Катеринска – 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин – 1963-1968г.
 • Стефан Цанев – 1968-1969г.
 • Стефка Толева – 1969-1991г.
 • Райна Бакалова – 1992-2000г.
 • Илияна Славова – 2000-2020
 • Валентина Делчева – 2020-

От 1992г. в ПМГ „Иван Вазов“ с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология. 

От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.

От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.

От 2017 се приемат ученици по Държавен план-прием след завършен 7. клас в профилите: математически, икономическо развитие, природни науки, софтуерни и хардуерни науки.

През 2020 година за първи път се осъществи прием в професионална паралелка ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ. В отговор на динамичните съвременни изисквания на трудовия пазар и нуждите от специалисти в дигиталната ера, Гимназията първа в Хасковска област и в Димитровград приема ученици, които се обучават в подходяща среда и от доказани професионалисти.  

Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации. Авторитетът й се гради върху задълбочената подготовка, която дава на своите ученици, както и гъвкавите програми по профилираното обучение, адекватни на развитието в онлайн развитието във всички сфери. Следвайки европейските модели в училищното образование, Гимназията изцяло се вписва в съвремието с креативен подход.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

анекс към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

План за работа на училищен координационен съвет за справяне тормоза с училище 2020/2021 година

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2020/2021г. до 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Радостина Атанасова Димитрова – председател, представител на родителите
Анна Стоянова Василева – секретар, представител на родителите
Юлияна Василева Димитрова – член, представител на родителите
Милена Ангелова Тодева – член, представител на родителите
Магдалена Вълчева Иванова – член, представител на родителите
Деляна Иванова Бодурова – член, представител на родителите
Антоанета Иванова Шаркова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Моника Димитрова Демирева – представител на родителите;
Дочка Емилова Цветкова – представител на родителите;
Елена Колева Петкова – представител на родителите;
Светлана Николова – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав

Месец септември:
Организиране на ученическа електронна борса (17.09.2020 – 26.09.2020г.)

Месец октомври:

 • Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство (07.10.2020г.).
 • Приемане на плана за дейности на УС през учебната 2020/21г.

Месец ноември:

 • Празнично отбелязване на Деня на народните будители.(03.11.2020г.)
 • Ден против насилието над деца и ученици (19.11.2020г.)

Месец декември:

 • Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН. (2.12.2020г.)
 • Благотворителна акция „Коледно вълшебство“
 • Организиране на събиране на дрехи, играчки, книжки, тетрадки и т.н. в запазено състояние. Събраните подаръци ще се подарят на децата от Дневен център за деца с увреждания.( Единственото условие е да са опаковани или да са в подаръчна торбичка.)
 • Организиране на конкурс „ Най-креативно украсена колена стая“. (14.12.2020г.)
 • „Коледно щастие „ – инициатива, която да повдигне празничния дух на учениците.
 • Поставяне на кутия на втория етаж, където всеки ще може да остави своето пожелание върху коледно бастунче, до когото поиска.  След това членовете на съвета с коледни шапки ще минат и ще раздадат пожеланията/картичките. (16.12-17.12.2020г.)

Месец февруари:

 • Международен  ден на прегръдката.(21.01.2020г.)

Месец февруари

 • Отбелязване на празника „ Свети Валентин“. (14.02.2021г)
 • Поставяне на кутия, на втория етаж , където всеки ще може да пусне своята валентинка и изпращане на рози (до 5 час ) След това членовете на ученическия съвет ще раздадат валентинките.
 • Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. (19.02.2021г.)
 • Отбелязване  на „Розовата фланелка“ Ден за борба с тормоза в училище. (26.02.2021г.)-Розов дрескод за всички ученици и учители.

Месец март:

 • Отбелязване на 1-ви март.
 • Честване на денят на освобождението на България. (04.03.2021г.)
 • Отбелязване на световният ден на жената.(08.03.2021г.)
 • Ден в чест на децата със Синдром на Даун.(21.03.2021г.)

Месец април:

 • Отбелязване на денят на шегата (01.04.2021г.)
 • Участие в организацията на патронния празник на гимназията.
 • Великденски благотворителен базар за подобряване на условията в училищната сграда (05-09.04.2021г.)

Месец май:

 • Ден на ученическото самоуправление. (07.05.2021г.)
 • Ден на славянската писменост и култура (26.05.2021г.)

Месец Юни:

 • Създаване на презентация, показваща работата на УС през учебната 2020/2021г.
 • Връчване на грамоти , на членовете на съвета за добре свършена работа през годината.
 • Приключване дейността на УС.
 • Отчетно събрание.

Ръководство на ученическия съвет 2020/2021г.:


Председател: Калина Кръстева – XIб
Зам. Председател: Мирела Милкова XIб
Зам. Председател: Жулиета Вълева Xб
Зам. Председател: Димитър Ганев VIIIг
Протоколчик: Поли Ботева VIIIб

Правилник
за организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ ”Иван Вазов”

Глава първа: Общи положения
Чл. 1:С правилника се урежда организацията и дейността на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и неговите комисии, отношението му с ръководните органи на училището и други младежки организации.

Чл. 2 (1):Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград е създаден въз основа на избора на учениците от гимназията.

(2):В изпълнение на своята дейност ученическият съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград приема решения и ги възлага за изпълнение на съответните комисии или на отделните членове на ученическия съвет.

Чл. 3:В своята дейност ученическият съвет се ръководи от следните принципи: спазване правилника на училището, самостоятелност по отношение на училищните органи при взимане на решения, гарантиране и закрила на интересите на учениците.

Глава втора: Конституиране
Чл. 4 (1):Първото заседание на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазнов” Димитровград се открива от досегашния председател на съвета и се води от него до избирането на нов председател. При нужда председателстващият се подпомага от двама настоящи делегати.

(2):Изборът на председател се провежда с явно гласуване.

(3):За провеждането на явно гласуване се избира комисия включваща двама преподаватели.

(4):Всеки делегат може да издига своя или чужда кандидатура за председател на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(5):За избран се смята кандидатът който е получил повече от половината от общия брой от гласовете на делегатите.

Глава трета: Председател
Чл. 5: Предеседателят на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград има следните правомощия:
1/:свиква съвета за заседания ;
2/:ръководи подготовката на заседанията;
3/:ръководи заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
4/:координира работата на постоянните комисии;
5/:подпомага делегатите в тяхната работа(дейност);
6/:поддържа връзките на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград с обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната;
7/: въдворява ред сред публиката, може да отстранява отделни ученици или всички външни лица;
8/:налага дисциплинарни мерки при нарушаване на реда на протичане на заседанието.

Глава четвърта: Комисии
Чл. 6:Ученическият съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград избира от своя състав постоянни и временни комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други специалисти.

Чл. 7 (1):Всеки делегат може да бъде избиран в състава само на една комисия.

(2):Членовете на постоянните комисии сами избират в коя постоянна комисия да вземат участие.

Чл. 8 (1): Постоянните комисии разглеждат и реализират проекти , правят предложения пред ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(2):Постоянните комисии осъществяват своята дейност по инициатива на съвета и програма насочена в съответната област.

(3):При обсъждане на проекти за решения, вносителят или негов представител присъстват на заседанието на комисията, когато това е необходимо.

Чл. 9:Комисията сама обявява часа и мястото на заседанията и уведомява останалите членове.Заседанията на комисиите се провеждат най-малко веднъж месечно.

Чл. 10:Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси.

Чл. 11 (1):Временни комисии се образуват само в конкретен случай, за проучване на отделни въпроси, задачи от различно естество и провеждане на анкети.

(2):Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност на временните комисии се определя от ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград.

(3):Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(4):Временните комисии преустановяват дейността си с приключване на тяхната задача.

Глава пета: Делегати
Чл. 12 (1):Всеки делегат може да бъде в органите на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград. Той е задължен да участва в работата на съвета и на неговите комисии.

(2):Делегатът не получава възнаграждение за дейността си като такъв.

Чл. 13:При изпълнение на своите правомощия делегатът има право да:
1/:бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград;
2/:да предлага включването в дневния ред на заседанията ученическия съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3/да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4/да отправя питания и предложения към директора;
5/да бъдат командировани с тяхно съгласие.

Чл. 14:Делегатът е длъжен да присъства на заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград и на постоянната комисия, в която е избрал да бъде, и да участва в решаването на отделните въпроси.

Чл. 15:Отсъствието на делегат от заседание се извинява по основателни причини. Неоснователното отсъствие не се оправдава и се наказва с лишаване правото на глас на следващото заседание.

Чл. 16:Редовните заседания на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград се провеждат в ден и час по преценка на делегатите, присъствали на предишното заседание.

Чл. 17 (1):Заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград са открити. Лица, които не са делегати, могат да присъстват, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията са длъжни да спазват установения ред.

(2):На заседанията на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград не се допускат въоръжени лица.

Чл. 18 (1):Заседанията на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните медии по тяхно искане, или по покана на председателя.

(2): Прякото предаване на заседанията се излъчва с разрешението на ръководството на училището.

Чл. 19: Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ученическия съвет при ПМГ “Иван Вазов” Димитровград по предложение на председателя, или по предложение на една от комисиите.

Чл. 20: При шум, безредие, с което се пречи на работата на делегатите, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието, но не за повече от десет минути.
Чл. 21: Когато изказващият се отклонява от обсъжданият въпрос, председателят го предупреждава и, ако нарушението се повтори, му се отнема думата.

Чл. 22 (1): Гласуването е лично. Гласува се “за” или “против”. Гласуването се извършва с вдигане на ръка.

(2): Когато има две или повече от едно предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

(3): Резултатът от гласуването се обявява веднага от председателя.

Чл. 23: За заседанията на съвета се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до три дни след него. Портоколът се подписва от протоколиста и председателя.

Чл. 24: Делегатите нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове и заплахи против него, също така да разпространява данни, отнасящи се до учениците и училището, или да има недостойно поведение, подронващо авторитета на ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград или на училището.

Глава седма: Внасяне,обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Чл. 25: Проекти за правилници, наредби, инструкции, решения и други материали могат да се внасят в ученическия съвет към ПМГ “Иван Вазов” Димитровград от:
1/постоянните комисии;
2/председателя;
3/отделните делегати.

Глава осма: Права и задължения на протоколчика.
Чл. 26: (1) Протоколчикът е задължен да съставя протокол за всяко проведено заседание по време на неговото провеждане.
(2) Протоколчикът се задължава да представя протоколите на делегатите при поискването им.

Учебни Планове

Свободни места в ПМГ „Иван Вазов“
учебна 2021/2022г.

Актуално към 15.09.2021г.

паралелкапрофилсвободни места
5 
6 няма
7 8
8A
Математически6
Природни науки1
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“няма
10АМатематически5
10БПриродни науки3
10ВИкономическо развитие1
10ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
11АМатематически2
11БПриродни науки8
11ВИкономическо развитиеняма
11ГСофтуерни и хардуерни наукиняма
12АМатематически8
12БПриродни наукиняма
12ВИкономически развитие1
12 ГСофтуерни и хардуерни наукиняма

Ръководството и екипът на ПМГ ”Иван Вазов” изразяват искрените си благодарности към дарителите на училището за проявеното благородство и съпричастност в стремежите на гимназията за осъществяване на модерни европейски стандарти на обучение:

 • “Химпродукт” ООД – Димитровград
 • “Банка ДСК” ЕАД – Хасково
 • Виенски салон – Димитровград
 • „Богданови“ ООД – Димитровград
 • „Неотитан“ – Димитровград
 • „Неохим“ АД – Димитровград
 • ЕТ „Жика – Живка Георгиева“ – с. Воден
 • Димитър Язанов – Свиленград
 • „Кавел инвест“ ООД – Хасково
 • Мария Сталева – Хасково
 • „Баш ди реал“ ООД – Хасково
 • „Трейдимекс“ ЕООД – Хасково
 • Николай Чанков – Димитровград
 • „Макос“ ООД – Хасково
 • „Ротари клуб“ – Димитровград
 • „Тиви груп“ ООД – Димитровград
 • „Киокушин карате клуб“ – Димитровград
 • СКС „Раковски“ – Димитровград
 • „Първа инвестиционна банка“ АД – Димитровград

Проекти 2020-2021г.


>> ИНОВАЦИИ В ПМГ <<

Иновации в действие От 09 до 11.06.2021г. в ПМГ „Иван Вазов“ се случи първата обменна визита по Национална програма „Иновации в действие“ с партньорските училища от Враца – СУ „Кузма Тричков“ ( иновативно ) и от Хасково – ФСГ „Атанас Буров“. За гостите бе подготвена интензивна, но разнообразна програма, предразполагаща за споделяне на опит и обмяна на идеи. Групата от Враца, заедно с колеги и ученици от хасковското училище, прекрачиха прага на гимназията. Посрещна ги усмихнато момиче в носия, с пита в ръце, след което учители и ученици се запознаха със своите партньори и разгледаха училището. До края на деня бе предвидено посещение на къщата музей „Пеньо Пенев“. Гостите бяха силно впечатлени от интересната беседа на госпожа Живка Шишкова, уредник на музея, и очаровани от запознанството с димитровградския пейзаж. Същинската работа започна на следващия ден. Преподаватели и ученици от двете училища присъстваха на два интердисциплинарни урока, представени от участниците в иновативния проект – учениците от 10б и 10в клас. Под ръководството на г-жа Г. Караиванова – старши учител по английски език, и г-жа Ваня Маринчева – старши учител по БЕЛ, бе представен урок на тема „В търсене на красотата“/“In searching of the beauty”. Учениците от 10б клас представиха своите „открития“ на български и на английски език в разделите природа, изкуство, женска красота и обаяние на словото. Решенията им бяха креативни и разнообразни – гледахме видео, електронна книга, откъси от „Ромео и Жулиета“ в комикси, анимационни изображения на ученици върху клипове от тяхна любима музика. Литературната част премина под наслов „Искам с думи да рисувам“. Учениците бяха подготвили филм за силата на женската красота и изработиха пъзел с красиви изображения. Гостите бяха впечатлени от стиховете на поетесата София Георгиева от стихосбирката й „Зора“, подбрани от г-жа Маринчева. Всеки, който разпознаваше себе си в поетичния калейдоскоп, получаваше съответното стихотворение като подарък. Изключителна споделеност и вълшебство от красота… Вторият урок премина под наслов „Литературни маршрути с родописеца Вазов“. Той бе съвместна работа на учителите по литература и география – г-жа М. Пенева и г-жа Ж. Ненова. Под тяхно ръководство учениците от профил „Икономически“ подбраха няколко обекта в Искърското дефиле, обичани и често посещавани от Патриарха; разказаха за учредяването на Туристическото дружество с общо изкачване на Черни връх през 1895г. и показаха Вазовия барелеф на връх Ком. Маршрутите бяха описани в брошура, която гостите получиха, а преди това учениците обясниха дълбоката връзка на Иван Вазов с „всичко българско и родно“. Колега от училището във Враца демонстрира пред учениците забавна игра за умения по финансова грамотност. Младежите трябваше да „заработят“ месечен бюджет за семействата си, разумно да го разпределят и да опитат да го редуцират при непредвидени обстоятелства. На уроците присъстваха г-жа Радостина Димитрова – председател на Обществения съвет в гимназията, и г-н Росен Кузев – бивш колега и един от учредителите на иновативния проект. Денят завърши с релаксиращо посещение на Александровската гробница, от чиято мистичност и красота гостите бяха очаровани. В петък учителите от двете училища – във Враца и Хасково, заедно с работещите по проекта в ПМГ „Иван Вазов“, се събраха и обсъдиха своите впечатления. Г-жа Хр. Михайлова запозна гостите с други иновативни практики, реализирани през годините в гимназията, с което ги провокира да споделят и своя опит. През това време учениците, ангажирани с проекта, работиха заедно в WorkShop работилница, където с акварелни бои върху фон от гербовете на трите училища изразиха себе си с рисунка. В края на срещата единодушно бе впечатлението, че очакванията на гости и домакини са били оправдани, а обмененият опит – ползотворен и за трите страни. Скоро екип от ПМГ ще върне визитата и ще се докосне до атмосферата и учебните практики в далечния северозападен град. Очакваме с нетърпение.

Онлайн открит урок „Съкровищата на Димитровград“ на иновативното училище ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград 

На 02.02.2021 г. в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе онлайн представителна изява на тема „Съкровищата на Димитровград“, представена от иновативните паралелки в училището.Учениците от 10.б и 10.в клас, предварително сформирали десет екипа,  представиха по вълнуващо атрактивен начин забележителностите на Димитровград. Гимназистите показаха електронните си книги, изработени с програмата Bookcreator, съдържащи информацията за обектите на града. На открития онлайн урок присъстваха г-жа Валентина Делчева – директор на училището, г-жа Илияна Славова – главен експерт в МОН и директор на гимназията до 2020г., г-н Иван Панайотов – началник отдел в РУО – Хасково, г-н Росен Кузев – бивш заместник- директор на ПМГ, учители от гимназията, представители на обществения съвет, ученици, родители. Под умелото ръководство на преподавателите в иновативните паралелки всички екипи демонстрираха завидни знания и креативност. Часът допринесе за реализиране потенциала на всеки екип. Урокът започна с викторина към гостите. Бяха зададени години, свързани със забележителностите на града, като на всеки верен отговор се отваряше по една забележителност. По този начин се получи пъзел на града.  След това всеки екип изложи своя обект. Представената информация беше на български, английски, немски и руски език. В електронните си книги учениците бяха вградили и аудиозаписи на всички езици, които изучават в училище като чужди. Два екипа бяха направили видеоклипове за своите обекти. Така десетокласниците влязоха и в ролята на истински актьори. В края на часа беше добавен и линк на Mentimeter, където с една дума всеки участник или гост да изрази впечатлението си от урока. Изразите Браво!,креативност, сърцатост, интелект, любов, възхита, талант бяха ключовите за впечатленията на зрителите от вдъхновения труд на десетокласниците.Директорът Валентина Делчева изрази своята възхита от урока и поздрави учениците за отлично свършената работа. Г-жа Илияна Славова и г-н Росен Кузев също изразиха своите прекрасни впечатления, като напомниха и за положените всеобщи усилия този проект да се случи. Екипът от преподаватели и ученици наистина доказа креативността и творческите си възможности. 

Проекти:

Изразете с една дума впечатленията си от урока?

https://www.menti.com/nfanszp4ub

 1. Пъзел

https://learningapps.org/display?v=pwsx6oy2t21

 1. Анкета

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_eXPdUIvlqhIrBhMakrsCLNUNjlKQ1dPQTRSSElaRUlLSkFEOTQyWElURC4u

 1. Исторически музей Димитровград – 10б клас – Александра, Виктория Т., Александрина, Алексия, Мартина

https://app.bookcreator.com/library/-MRUlkLEEk0yuMyntmgq/lrr8YPigzWaHJaCZ8v545eoSsVK2/YDMsQHp1QWqFROt7hp1s-w/xBY5xT-2Re2KUCgPLkFyAw

 1. Галерията на открито в село Крепост – 10б клас – Виктория Данчева, Даяна, Кристина, Дженифър

https://app.bookcreator.com/library/-MRVqqRM8A6s7ECUMnkC/XtoPKQ9ZxfN1rV7jb4QWSwAcU3m1/dvofsIiDRXefMlIuVqB60Q/BJmvpy2vSxCVmEKfSWg4cg

 1. НАОП „Джордано Бруно“ – 10б клас  – Жулиета, Мария, Моника, Питър

https://read.bookcreator.com/b2XmPllSNQYeBg36DabXFzdbRU22/pHvqffcoRtyRelyRMlX9zg

 1. Дом музей „Пеньо Пенев“ –   10б клас- Бони, Велина, Радост, Виктория Ат.

https://read.bookcreator.com/WDKXvuq5y2eQbYjqlKY0HqVwGvE3/JD1i_dr7TQeo9piKUm4lCw

 1. Парковете в Димитровград – 10б клас – Михаил, Ирина, Стилиан, Лиляна

 https://read.bookcreator.com/1UrPQ9FGAUaEJ3MStFIMaxjlUQr2/263ks5wjTd-qyG5UdWfTsg

 1. Димитровградски пазар – 10в клас – Добромир, Даниела. Илияна, Костадин, Пламен

https://read.bookcreator.com/60IWgyFlqMZDZGCFM1MwsGO8JXm2/pdPNH9SCTKCUdNQAuJrtvA

 1. НАОП „Джордано Бруно“ – 10в клас  –  Габи Запрянова, Веселина, Даниела Д. Вероника, Мари-Никол

https://read.bookcreator.com/DLcoGPGrqgVOrukkCJpxoqluQkJ2/TbeNoFYsSASuou3pvDBtaQ

 1. Храм „Свети Димитър“ – 10 в клас – Габи Господинова, Николай, Никол, Габи Радева, Венцислав

https://read.bookcreator.com/jPEFKlgrUqWbajIC62FfQofjcCn2/jFc6lBdzQNGNx2Inv-8aWQ

 1. Открита галерия в село Крепост – 10 в клас – Гергана, Ваня, Ивана, Мария, Юляна

https://read.bookcreator.com/RP8Ny3oBsPWHUkRdhaTLOHLQvEy1/J8I-OsTFQiCuBO_yoPz_LQ

 1. Парк Вапцаров -10 в клас Антоан, Стефан, Павел, Александър, Ани