ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

uspeh

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.
~~~~

 Вход към електронна платформа

~~~~

> Анкетна карта <


> Индивидуална образователна карта <


~ „Deutsch - spielen und lernen” ~

 

~ „Математика не за всеки” ~

 

~ „Функционална грамотност” ~

 

~ „Туризъм и ориентиране” ~

 

~ „IT Academy” ~

 

~ „Екология и здравно образование” ~

 

~ „Алфа” ~

 

~ „Заобичай математиката” ~> Архив за 2016 - 2017г. <