Прием - НОВО в прием след IV клас

Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2020/2021 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавеният план-прием на ученици завършили IV клас.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от  гимназията въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН  
за класиране в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021:
 • Областен кръг на олимпиадата по математика 01.02.2020 г.
 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ - 19.03.2020 г.
 • Пролетни математически състезания, за IV клас - 28.03.2020 г.
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ -09.05.2020 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

 


Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас 12.07,15.07 и 16.07.2019г. от 09:00 до 17:00 ч.
учителската стая на II етаж
Необходими документи:

1 .Заявление по образец (от училището)

2.Свидетелство за основно образование (оригинал)

3.Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас.


Резултати от първо класиране за прием на ученици след завършен седми клас

Резултатите от първо класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 12.07 до 16.07.2018 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно свое желание или запазва мястото си от първо класиране.

Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

Напомняме, че:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:
- да се запишете;
или
- да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.
Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.


СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

Съобщаваме, че  за учебната 2019/2020г.
в V клас има шест свободни места


Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

 • Прием на документи за участие в класирането

срок:от 03.06.2019г до 07.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област

 

 • Резултати от класиране на учениците – до 16:30ч. на 13.06.2019г.

На 14.06.2019г. в канцеларията на ПМГ могат да се получат служебни бележки за издаване на удостоверение за преместване

 • Записване на класираните ученици

срок:18, 20 и 21.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)
 • Удостоверение за преместване от училището в което се е обучавал ученикът

(удостоверението се получава по служебен път от училищетов което ученикът се е обучавал, след подадено заявление от родителя ,съпътствано със служебна бележка от ПМГ, че ученикът е класиран за държавен план-прием в V клас)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

На 21.06.2019г. след 17:30ч.   оповестяване на интернет страницата на гимназията   на  броя на незаетите места.
На 26.06.2019г.  записване следващите по низходящ ред ученици
според броя на незаетите места.


ВАЖНО
за учениците от IV клас

           На  18 май 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе  Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.
          Ако не сте успели да подадете заявка за участие може да го направите и  от 8:00 до 8:30ч. на 18.05.2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.
          Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието ученически бележник или ученическа лична карта.


Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“
за учениците от IV клас (2019)

Уважаеми ученици, родители,

на  18 май 2019 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.

Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ “Иван Вазов“, гр. Димитровград, от 8:00 до 16:30ч за периода от  10.05.2019г. до 16.05.2019г.  заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:
1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до  08:30 часа на 18.05.2019г.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Пълният регламент на състезанието можете да намерите >>тук<<


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

03.06 до 07.06.2019г.

2

класиране на учениците, подали документи 

10 - 12.06.2019г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

13.06.2019г. до 16:30ч.

4

записване на класираните  ученици

 18, 20 и 21.06.2019 г.

5

оповестяване  на  броя на незаетите места

21.06.2019 г. след 17:30 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 25.06.2019 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

26.06.2019г.  до 17:30 ч.

8

подаване на документи за кандидатстване от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2 т.1 и т.2 от Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 10.07.2019г.

Работно място на комисията: ПМГ "Иван Вазов" - каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

I. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
II. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


Важно за родителите на четвъртокласници!

Предстоят състезанията според регламента за прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград:

 1. Европейско кенгуру - 23.03.2019г.
 2. Питагор - 13.04.2019г.
 3. Откриване на млади таланти - 18.05.2019г.

Посочените състезания са без такса участие.


Национално математическо състезание „Питагор“
за учениците от IV клас на 13.04.2019г.
Уважаеми ученици, родители,

на 13 април 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе  Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград
Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград, от 8:00 до 16:30ч за периода от 08.04.2019г. до 11.04.2019г. заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:
 1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).

Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ не по-късно от 08:30 часа на 13.04.2019г.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
           
Информация за състезанието:
Състезанието се организира и провежда в един кръг на 13.04.2019 г. от 9:00ч. съгласно Заповед № РД 09-2686/20.10.2018 г. на министъра на образованието и науката Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2018/2019 година).
Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно.
Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание на решението.
Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен отговор от първа до десета задача се дават по 4 или 5 точки, а за грешен и непосочен отговор – 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.
Националната комисия изготвя тема от 17 задачи, от които:
· 10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна подготовка и се оценяват с по 4 или  5 точки всяка;
· 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 7 точки всяка;
· 2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.
Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Пълният регламент на състезанието можете да намерите >>тук.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!


Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2019/2020 учебна година  държавеният план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Състезанията и/или олимпиадата  се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №1 от 03.10.2018г.:

 • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 23.03.2019 г.
 • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 13.04.2019 г.
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 18.05.2018 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2019 г.


Важно за приетите ученици в 8 клас

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране, прием VIII клас
от 04.07- 06.07.2018г. от 9:00ч. до 17:00ч. в каб. 23 на II етаж на ПМГ "Иван Вазов"
Необходими документи за записване:
1. оригинал на свидетелството за основно образование
2. служебна бележка с оценките от изпитите

Уважаеми ученици и родители,


Съобразно регламента на Националното състезание по математика „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ПМГ „Иван Вазов“-Димитровград . Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.
Срок за запознаване с писмените работи:
12 юни 2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа
Място: сградата на ПМГ „Иван Вазов“ – зам.-дирекция
Задължителни изисквания:

 • присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
 • присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество

Резултатите от състезанието очаквайте на сайта на ПМГ „Иван Вазов“ до 14.06.2018г.


ЗАПОВЕД НА РУО-ХАСКОВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<

Държавен план-прием на ученици в VIII за учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед № 3-683/25.03.2019г. на Началника на РУО Хасково:

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образованиe >тук<


С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

 

ПРОФИЛ
Профилиращи предмети
Брой паралелки
Брой ученици
Интензивно изучаване на чужд език
Начин на балообразуване
Математически
Математика Информатика
1
26
Английски език

• един път точките от НВО по БЕЛ и три пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Природни науки
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Икономическо развитие
География и икономика Английски език
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Софтуерни и хардуерни науки
Информатика Информационни технологии
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)

 

Срокове >тук<

 

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020 г.

 

етапи

I етап

II етап

III етап

 

Подаване на документи

 

3-5 юли

В ОУ "Пенчо Славейков" Димитровград, в което ще се приемат документи за участие

 

до 16 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

24-25 юли

В ОУ "Пенчо Славейков" Димитровград, в което ще се приемат документи за участие

 

Класиране

 

до 11 юли

 

до 18 юли

 

29 юли

 

Записване

 

12, 15 и 16 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

19 и 22 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

30 и 31 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

Работно време: 09:00-17:00ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II

 

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил "математически", "софтуерни и хардуерни науки", "икономическо развитие" и "природни науки" >тук<

 

Инструктаж за учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика >тук<

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54