Обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Радостина Атанасова Димитрова - председател, представител на родителите
Анна Стоянова Василева - секретар, представител на родителите
Юлияна Василева Димитрова - член, представител на родителите
Милена Ангелова Тодева - член, представител на родителите
Магдалена Вълчева Иванова - член, представител на родителите
Деляна Иванова Бодурова - член, представител на родителите
Антоанета Иванова Шаркова - член, представител на финансиращия орган

и резервни членове :

Моника Димитрова Демирева - представител на родителите;
Дочка Емилова Цветкова - представител на родителите;
Елена Колева Петкова - представител на родителите;
Светлана Николова - представител на финансиращия орган


~~> Протокол 2

~~> Покана


~~>Заповед за поименния състав

~~> Протокол 1

~~> Протокол от събранието на родителите


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Уважаеми родители,

Каним Ви на събрание за избор на нов Обществен съвет на ПМГ“Ив. Вазов“, което ще се проведе на 26.11.2019год.(вторник) от 17,30ч. в ПМГ“Ив. Вазов“, Димитровград при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2.Представяне на представител и резервен член от финансиращия орган.
3.Избор на редовни и резервни членове от родителите.
4.Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.


Архив 2016 - 2019 година

~>> Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (предстои обнародване в ДВ)<<