Новини

Свободни места за учениците след 7 клас към 10.08.2020г.

профил Математически - 1 свободно място
професия Приложен програмист - 1 свободно място

1. Подаване на документи: 01.09.2020г. и 02.09.2020г
2. Класиране на учениците, подали документи - 03.09.2020г (четвъртък).
3. Записване на приетите ученици - 04.09.2020г. (петък)
СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

Съобщаваме, че записването  в V клас приключи и няма свободни места


Свободните места за трето класиране са публикувани в раздел "Ученици", секция "Национално външно оценяване" тук https://www.ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/3

В трети етап на класиране участват ученици, които:

не са приети или не са се записали в училището, в което са били класирани;
не са кандидатствали до момента;
били са записани, но са изтеглили документите си, при което не запазват местата си от първо/второ класиране.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е еднократно и се извършва по един от двата начина:

Подаване на заявление за класиране по електронен път се осъществява на следния адрес: https://priem.mon.bg. Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в pdf формат медицинско свидетелство.
Подаване на заявление за класиране на хартиен носител в училищата-гнезда.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва от 24 до 27 юли 2020 г. Училищата-гнезда работят само в работни дни (на 24 и 27 юли - петък и понеделник от 08:30 до 17:00 ч.)

При подаване на заявление на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, в които има свободни места. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в трети етап на класиране (по образец). Всяко училище-гнездо разполага с необходимите заявления по образец, както и с информация за училищата и паралелките, в които учениците могат да кандидатстват;
Оригинал на свидетелство за основно образование;
Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар – при кандидатстване за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е вписано желанието (оригиналът се представя за сверяване).

Резултатите от третия етап на класиране за училища с прием след завършен 7. клас ще бъдат обявени до 29.07.2020 г. на сайта https://priem.mon.bg

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2020 г. вкл. и се извършва в училището, в което ученикът е приет.

Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 3 август 2020 г.


КЛАСИРАНЕТО
на учениците подали документи за дъжавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е
на 15 юли, 16 юли и  17 юли 2020г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №4 ет. I

Необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 17.07.2020г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 23.07.2020г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354


За Вас осмокласници!

Резултатите от второ класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани до 22.07.2020 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.
Записването в ПМГ "Иван Вазов" е от 09:00ч. до 16:30ч. до 22 юли в кабинет 5 на първи етаж при спазване на противоепидемичните мерки.ВАЖНО!
РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Вече можете да разгледате  протокола с резултатите на учениците, които са се явили  на математическото  състезание "Математика за всеки", проведено на 28.06.2020 г.
Резултатите са по номерата,  получени при подаване на заявление за участие в състезанието.
Резултатите може да намерите  >>>ТУК<<<.


ВАЖНО
за учениците от IV клас

На  28 юни 2020 г. (неделя) от 9:00 часа ще се проведе  математическото състезаниеМатематика за всеки за ученици от ІV клас.
Учениците трябва да се явят в ПМГ «Иван Вазов» до 8:30 часа.
Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието черна химикалка, молив и гума,  чертожни инструменти (линия, пергел, триъгълник) и  лични предпазни средства.


ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2020

>ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА<


Уважаеми родители,

 • Информация за сроковете, процедурите и утвърдения държавен план-прием можете да намерите в раздел „Прием“ на сайта на РУО –Хасково, както и в приложената към това писмо презентация. Предвид епидемиологичната обстановка е препоръчително да се подават заявления за първо класиране онлайн.
 • В рамките на работното време от 08:00ч. – 16:00ч. от 03.07 до 07.07.2020 г.,  в ПМГ „Иван Вазов“ можете да подадете заявления онлайн.

            Процедурата по подаване на документи е максимално опростена и включва:

 • Влизане в платформата https://priem.mon.bg с входящия номер и паролата от служебната бележка на ученика, издадена от училището;
 • Избиране на поредността на желанията от страницата „Желания“. Други данни не се въвеждат, тъй като оценките от НВО и от свидетелството за завършено основно образование се намират в платформата. Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да не допуска дублиране на паралелки;
 • Ако избраната паралелка е професионална, за нея се изисква медицинско свидетелство. Медицинското свидетелство се сканира и се прикачва чрез бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)", като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е по-голям от 2 MB. Едно медицинско свидетелство се отнася за неограничен брой избрани професионални паралелки;
 • След въвеждането на желанията се кликва върху бутон „Подаване". Визуализира се бланка на „Декларация за съгласие", в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, както и телефон и e-mail за връзка;
 • След потвърждаване на заявлението, системата генерира уникален номер и визуализира списък с желанията.

            Подробни разяснения за родителите за онлайн подаване на заявления за първо класиране ще бъдат публикувани и на сайта на РУО – Хасково.       

Осигурена е възможност за подаване на заявления и на хартиен носител в училище-гнездо – ОУ „Пенчо Славейков“. Само в краен случай, както и в събота и неделя (04.07 и 05.07.2020 г.), поради затрудненията, които произтичат от необходимостта да се съблюдават всички противоепидемиологични мерки в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването може да използвате тази възможност.


ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО - в VIII клас


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

08.07 до 10.07.2020г.

2

класиране на учениците, подали документи 

13 - 14.07.2020г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

14.07.2020г. след 17:30ч.

4

записване на класираните  ученици

15 - 17.07.2020 г.

5

оповестяване  на интернет страницата на училището  броя на незаетите места

17.07.2020 г. след 17,30 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 21.07.2020 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

23.07.2020г.  до 17:30 ч.

8

Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 28.07.2020г.

Работно място на комисията: ПМГ "Иван Вазов" - каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

 I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ - само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ - само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ “

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:
на 28 юни  2020 година (неделя) от 9:00 часа ще се проведе  Национално математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГИван Вазов- Димитровград
Заявки за участие  се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград, при спазване на противоепидемични мерки в периодите от 11.06.2020г. до 12.06.2020г. и от 18.06.2020г. до 24.06.2020г., в работните дни от 9.00 до 16.00 часа.
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до 08:30 часа на 28.06.2020г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Пълният регламент на състезанието можете да намерите  >>>тук<<<


Прием 2020 в ПМГ "Иван Вазов"<

График за провеждане на приравнителните изпити:

 

предмет

клас

Дата на провеждане

Ден от седмицата

час

Каб.

1

География и икономика - РП

IX

08.06.2020г.

понеделник

14:00-17:00

24

2

Английски език - РП

IX

10.06.2020.

сряда

13:30-16:30 – писмена част
От 16:30 – 17:00ч. устна  част

24

3

География и икономика – РП

 

X

 

11.06.2020.

 

четвъртък

14:00-17:00

24

4

Химия и ООС - РП

IX

11.06.2020.

 

четвъртък

14:00-17:00

24

5

Български език и литература – РП

X

18.06.2020.

четвъртък

14:00-17:00

24

6

Биология и здравно образование - РП

X

18.06.2020.

четвъртък

14:00-17:00

24

7

Английски език - РП

X

22.06.2020.

понеделник

14:00-17:00 – писмена част
От 17:00 – 17:30ч. устна  част

24

8

Химия и опазване на околната среда

X

22.06.2020.

 

понеделник

14:00-17:00

24


За Вас зрелостници!
инструктаж за зрелостник<
инструктаж за квестор<
Информация за организацията, провеждането и оценяването на матурите в 12 клас (2020)<

За Вас дванадесетокласници!

За да удължиш празничното настроение, "Пътна полиция" съветва:

Бъди разумен! Спазвай Закона за движението по пътищата
Информирай се за измененията в Закона за движението по пътищата
Твоята безопасност е най-важна. не я пренебрегвай
Празнувай, но се контролирай
Не прекалявай салкохола
Не се дрогирай
Намери си шофьор за бала и след него
Ако сам ше шофираш, не пий алкохол
Не шофирай след употреба на наркотици
Ако не си правоспособен водач, не шофирай Бъди отговорен пътник
При нужда позвъни на телефон 112

Бъди разумен! Спазвай Закона за движението по пътищата


За Вас десетокласници >презентация<

НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование

 


Важна новина за настоящите четвъртокласници от Димитровград и техните родители

Приемът в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград за учебна 2020-2021г., ще се осъществи въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“.
         Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28.06.2020 г. в ПМГ „Иван Вазов“  при спазване строги противоепидемични мерки.
        За допълнителна информация във връзка с провеждането на състезанието и приема в V клас следете сайта на гимназията.


Уважаеми десетокласници,

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Изборът на профилиращи предмети е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания.

Предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете (пълният текст на нормативните документи можете да намерите в сайта на МОН):

1. Писмо с № 9105-424/28.11.2019 год. на МОН.

2. ЗПУО – извадка.

3. Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

4. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – извадка.


Вазовци жънат успехи и в условията на извънредно положение

От 13.04 до 16.04.2020г. в условията на извънредно положение се проведе Двадесетата ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика към Българска академия на науките. За поредна учебна година ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград участва в нея – този път с два проекта в областта на информатиката и информационните технологии – „Свитъкът“ с автори Георги Монев и Мирослав Кръстев – 9 клас и „Борци с рака“ с автори Генади Колев – 9 клас и Теодор Карабелов – 10 клас. Научен ръководител на проектите е техният преподавател, г-жа Павлина Ставрева учител по информатика. Учениците защитиха разработките си със специално изготвен видео материал пред авторитетното жури в състав: Емил Келеведжиев – председател, доц. Дойчин Бояджиев, доц. Златогор Минчев, гл. ас. Георги Георгиев, ас. Тодор Брънзов, Зорница Дженкова. Проектите са класирани в първите две най-престижни категории - ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕДАЛ и СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ с отлични резултати, което носи на авторите им право на участие в Лятната изследователска школа на УчИМИ, която ще се проведе от 26 юли до 15 август 2020 година.
Желаем им успешно представяне.

Линк към галерията >тук<

75 години ПМГ Димитровград <<

Априлско въстание <<


 


             
Вазовци отново класирани
за пет национални олимпиади

         Възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019-2020 година са класирани за националните кръгове на  пет олимпиади. Резултатите бяха публикувани на официалния сайт на МОН  и оповестяват изключителната работа на образователната институция.
Четирима ученици са класирани за националния кръг на олимпиадата по английски език. Божидар Станчев от осми клас, който е възпитаник на г-н Живко Желев, Иван Димов от 10 клас, Валентина Стефанова и Константина Георгиева от 12 клас, които за поредна година подготвяни от г-жа Галина Караиванова, достигат най-високото ниво на тази олимпиада. Валентина Стефанова е приета и с пълна стипендия в Американския университет в Благоевград.
Трима ученици отиват на национален кръг на олимпиадата по  география и икономика. Дванайсетокласничката Гергана Гочева за пети път се класира за участие в най-престижното състезание. Деветокласникът Теодор  Казакова, втори в страната със 195 точки от 200, ще участва за втори път, а  за Емре Мустафов, също деветоласник, това е първо участие. Преподаватели на успешните  деца са г- н Ангел Кайряков, г- жа Живка Ненова  и г- жа Петя Желязова.
За първи път в историята на гимназията има участник в Националната олимпиада по български език и литература във възрастова група 7 клас. Седмокласничката Стела Бинева ще участва в националния кръг и е единствен представител за всички възрастови групи от Хасковска област. Неин преподавател е г- жа Цанка Колева. Талантливото момиче отива и на националните кръгове на олимпиадите по физика и по астрономия, подготвена от преподавателя си г-жа Диляна Стойчева с активната помощ на директора на димитровградския планетариум Димитър Кокотанеков . 
Две втори места завоюваха и шестокласничките Валентина Иванова и Вероника Павлова на националното състезание по български език и литература „Любословие“. Тяхната подготовка протече под ръководството на опитния преподавател Ваня Маринчева.
Дори в условията на извънредно положение и дистанционна форма на образователниия процес,  учениците продължават да се подготвят за олимпиадите и състезанията.


             Скъпи ученици, уважаеми родители, уважаеми колеги,


След една седмица под карантина на училищното ежедневие сме свидетели на  различна ситуация – учителите преподават дистанционно, учениците учат по домовете си, а родителите са в помощ на своите деца. Благодарна съм на всички за търпението и усилията това да се случи за толкова кратко време!
Скъпи ученици, бих искала към вас да отправя първите думи на своето послание: възхитена съм от вашата реакция на отговорни хора! Интересът и желанието да се включите в процеса ме кара да се чувствам по-уверена. Вашата подкрепа и разбиране са важни за учителите, които също са в непозната ситуация. Радва ме фактът, че вие се оказвате техни помощници и партньори в първите прохождащи стъпки на дистанционното обучение.
Бих искала да ви призова – не се отказвайте да търсите знанието! Участвайте активно в образователния процес заради вас самите – нито учителите, нито родителите могат по-добре да ви мотивират. Един ден кризата ще отмине и всеки от нас трябва да продължи по своя път. Вашият е образованието – не позволявайте тази  ситуация да ви направи неуверени и да спъва мечтите ви. Можем и ще се справим заедно като един добър екип!
   
Уважаеми родители,  Вашата съпричастност ни е много нужна сега. Благодаря Ви, че подкрепяте децата си и наблюдавате процеса на тяхното обучение. Няма да крия, че ни е трудно. Може би в стремежа си да свършим повече работа претоварихме децата с непосилни задачи. Искрено вярвам, че тази нова за всички ни дейност ще се подреди правилно и няма да има недоволни. Ние ще поемем своята отговорност децата Ви да се чувстват добре.
Уважаеми учители, не спирам да се изненадвам от вашата упоритост и кретивност! Направихте така, че дистанционното обучение да се случи само за няколко дни – с опити, грешки и резултати. Вярвам, че с много труд и отдаденост ще изпълните и този път мисията на учителя да проправя пътеки пред своите ученици. Бъдете техни партньори и вървете заедно дори когато е трудно!
Пожелавам на всички успешна нова седмица! Бъдете здрави! Пазете се!


ИЛИЯНА СЛАВОВА
Директор


Графикът на часовете в сила от 17.03.2020г.:
Начало: 09:00ч.
Продължителност на часа: 30 мин.
1 час – 09:00 – 09:30
2 час – 09:40 – 10:10
3 час – 10:20 – 10:50
4 час – 11:00 – 11:30
5 час – 11:40 – 12:10
6 час – 12:20 – 12:50
7 час – 13:00 – 13:30


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции се прекратяват.

 

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 

Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

 

От 16 март в ПМГ “Иван Вазов” започва прилагането на различни форми на дистанционно обучение, при следване на часовете от седмичното разписание за деня.
Начало на занятията 8.55 часа.
Запазва се продължителността на часовете, а именно:
1 час – 8:55 – 9:40;
2 час – 9:50 – 10:35;
3 час – 11:00 – 11:45;
4 час – 11.55 – 12:40;
5 час – 12:50 – 13:35;
6 час – 13:45 – 14:30;
7 час – 14:40 – 15:25;
Най-късно до 16 март родителите и учениците ще получат допълнителни указания за провеждане на дистанционните обучения от всеки учител.
За комуникация и сътрудничество ще се използва основно електронния дневник Shkolo.bg. Съобщенията ще бъдат изпращани по платформата ШКОЛО до родителите и учениците, като за тази цел, моля следете съобщенията.

За провеждането на часовете е необходим интернет, лаптоп, компютър, таблет или мобилно устройство.
Онлайн занятията ще са организирани така, че да следват учебната програма на паралелката.
Ситуацията ни поставя пред ново предизвикателство, с което с общи усилия ще се справим.
УСПЕХ!
НАЙ-ВАЖНОТО, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!


С цел ограничаване достъпа на външни лица в гимназията Ви уведомяваме, че необходимите документи (заявления за освобождаване от директор и от класен ръководител и др.) може да намерите в сайта на училището – pmgdimitrovgrad.net в секция Формуляри; да ги попълните, сканирате и изпратите на пощата на училището – [email protected] или да ги изпратите по ученика.


ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
Голямо междучасие – 25 мин.
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30

>>> Организация на учебния ден в ПМГ "Иван Вазов" - Димитровград <<<

На 12.03.2020г. (четвъртък) от 17:30ч. ще се проведе родителска среща, а от 18:00ч. приемен ден.

ОТЛАГА СЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“
през учебната 2019/2020г.

Уведомяваме Ви,

че на  19 март 2020 година (четвъртък) от 12:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“.
Резултатите на учениците от 4 клас, важат за прием в 5 клас в ПМГ  „Иван Вазов“, съгласно критериите, определени от гимназията.
Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в училището, в което учат или в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласниците, които са решили да се явят в ПМГ“Иван Вазов“,  се подават от 8:00 до 16:30ч. в канцеларията на гимназията от 09.03.2020 до 12.03.2020г   . 
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 11:30 часа на 19.03.2020г., като носят със себе си ученическа лична карта.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

 

Информираме Ви, че на 28.03.2020г.( събота), от 9:00ч. ще се проведе пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, чиито резултати също важат за прием в 5 клас в гимназията.  Състезанието ще се проведе само в ПМГ „Иван Вазов“. За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

            Във връзка с писма с изх.№ 9105-68/24.02.2020г. и №9105-68/25.02.2020г. на МОН с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците, да се ограничат пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавирус.


Заповед за II срок на учебната 2019/2020г. - видове стипендии, критерии и срокове <<<
Образци на документи за кандидатстване <<<
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ВАЖНО !!!

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка със заповед №РД09-227/29.01.2020г. на МОН, областния кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020г. ( сряда) от 09:00ч.

Всички ученици от община Димитровград, класирани за областния  кръг, трябва да се явят в ПМГ"Иван Вазов" Димитровград до 08:30ч.


Училище посланик на Европейския парламент ПМГ „Иван Вазов“ ще приеме поне пет нови младши посланици от ІХ клас, които да се присъединят към групата на настоящите младши посланици в гимназията. Присъединилите се ученици ще участват заедно с настоящите в програма „Евроскола“ - на 7 май, 2020 г. ще прекарат 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, Франция, където ще участват в симулация на неговата работа и ще разискват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз.
Кандидатите за нови младши посланици на ЕП трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са ученици от ІХ клас.
 • Да са навършили 16 години или да ги навършат до края на 2020 г.
 • Да преминат успешно през интервю на английски език по тема, която ще бъде разисквана на 7 май в Страсбург. На интервюто кандидатите трябва и да обяснят защо желаят да бъдат младши посланици на Европейския парламент.

Интервютата с кандидатите ще се проведат на 6 февруари от 14:40 ч. В прикачения файл може да откриете двете теми, по които кандадите трябва да се подготвят, както и източници на информация.
Най-добре представителите се кандидати ще бъдат включени в групата на младши посланиците.

~>> themes_strasbourg.docx<<

~>> themes_strasbourg.pdf<<


~>> Решение на ПС 13 от 22.01.2020 <<


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика, който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас . Това ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането за прием в ПМГ „Иван Вазов“. Датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата се определя от всяко училище и трябва да е не по-късно от 14.12.2019г.


       Вчера, 22.01.2020г.,  в ПМГ "Иван Вазов" се проведе благотворителен турнир по футбол в помощ на Михаела! Включиха се 6 отбора в 2 възрастови групи, 5-7 клас и 8-12 клас. Победители в първа възрастова група са учениците от ОУ "Алеко Константинов"! Победители във втора възрастова група  са учениците от ПМГ "Иван Вазов" .
10- Б клас и класният им ръководител г-жа Христина Михайлова благодарят на всички за участието. Очакваме Ви на следващия турнир по волейбол, който ще се проведе в петък, 24.01.2020, от 14:30ч. във физкултурния салон на гимназията.

 

 

 

 


На 13.12.2019г.(петък) четиридесет ученици от ПМГ "Иван Вазов" получиха стипендии за даровити деца, отпуснати от община Димитровград. Стипендиите бяха връчени от г-н Яшо Минков - заместник-кмет на община Димитровград.

 

Снимки на всички наградени може да разгледате в архива >>тук<<


Успех на учениците от ПМГ „Иван Вазов“ на математическия турнир „Перперикон“

На 30 ноември 2019 година в град Кърдажали се проведе XIX математически турнир „Перперикон“. В оспорвана надпревара сред 900 участниците учениците от ПМГ „Иван Вазов“, по тардиция, завоюваха призови места във всички класове:
5 клас
Ния Георгиева Георгиева – 3-то място
6 клас
Валентина Иванова Иванова – 2-ро място
Георги Димов Тотев – 2-ро място
7 клас
Стела Бисерова Бинева – 1-во място
9 клас
Десислава Димитрова Димитрова – 2-ро място
Генади Младенов Колев – 3-то място
10 клас
Стоян Стоянов Георгиев – 1-во място
Яна Димитрова Димитрова – 2 –ро място
11 клас
Даниел Христов Янков – 1-во място
12 клас
Гергана Георгиева Гочева – 1-во място
Недена Николаева Кръстева – 2-ро място
Валентина Емилова Стефанова – 3-то място

Призьорите от 12 клас са приети в Пловдивски университет, Икономически университет – Варна, Русенски университет, Технически университет – Габрово и ВВМУ – Варна в избрана от тях специалност.
Изказваме искрена благодарност на ръководителите Катя Чалъкова, Петър Генчев и Яна Бачварова и поздравяваме всички участници с постигнатите успехи.

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Лекции по финансова грамотност в ПМГ „Иван Вазов“


29 ноември 2019 година се превърна в ден за повишаване на финансовата грамотност на учениците от гимназията.
Доц. д-р Танка Милкова, зам.декан на факултет „Информатика“ към Икономически университет – Варна изнесе лекция пред учениците от 7 клас на тема „Задачи от капитал“. Представените теоретични постановки и решаването на задачи, свързани с темата, са особенно важни за седмокласниците, както за тяхната подготовка за НВО по математика, така и за формиране на математически компетености, свързани с различни практически ситуации.
Проф. д-р Росен Николаев, ръководител катедра „Статистика и приложна математика“ към Икономически университет – Варна представи пред учениците от 10 и 12 клас лекция, свързана със студентскте кредити. Акцентите в лекцията бяха в посока изчисляване на вноски и практически съвети за управление на кредити. Учениците имаха възможност да разберат същността на важни понятия като сложна лихва, анюитет, погасителен план, главница и различните начини за изчисляването им.
Лекторите бяха впечатлени от отговорното отношение от страна на участниците от ПМГ „Иван Вазов“, както и от лекотата, с която те станаха активни участници в самата лекция.

   

 

 

 

 


Гимназистка от ПМГ“Иван Вазов“ отличена в национален конкурс

Дария Панева от 11. клас на Гимназията спечели първо място в Националния младежки конкурс за есе на тема: „ Доброто и злото в днешното общество“. Организатори на конкурса, който се провежда за седма година, са Община Стара Загора , клуб „ Млад писател“ и вестник „ Teen paper“. В журито на конкурса за младежко творчество са утвърдени журналисти и хора на словото от Стара Загора. Есето на Дария е на първо място във възрастова група 13-18 години. Творбата й е отпечатана в сборник, издаден от Община Стара Загора.


       На 04.11.2019г. в ПМГ "Иван Вазов" се проведе състезание между учители по случай 1 ноември -Деня на народните будители. В него участие взеха два екипа преподаватели, разпределени в отбори: „Ботев“ и „Левски“. Състезанието организирано от Ученическия съвет, се проведе в три кръга: викторина, разпознаване на песни и снимки на будители. Първо място зае отбор „Ботев“. На всички участващи учители бяха връчени грамоти за отличното представяне.

 


На 23.10.2019г. ПМГ „Иван Вазов“ бе посетено от образователното турне Знам.бе. Кемперът на кампанията бе спрян в двора на гимназията, където учениците имаха възможност да се запознаят с професиите, в които могат да се развият в бъдеще. Те успяха да открият своята професия като попълниха въпросника на сайта.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

   

 

 

 

    Двама преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград участваха в квалификационно обучение Национална учителска програма, ЦЕРН, Женева, Швейцария.  Мариана Ненова – старши учител по биология и химия взе участие от 21.07.-27.07.2019г., а Валентина Делчева – заместник-директор и преподавател по информатика и ИТ - от 29.09-05.10.2019г.

В групите бяха включени 38 учители от цялата страна. Ръководител бе Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория в гр. Варна и представител на МОН.

Обучението се проведе на български език от български и чужди учени, работещи в ЦЕРН. Включени бяха лекции, лабораторни упражнения и визити. В рамките на програмата бяха посетени тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, CMS  детектора с най-голямо българско участие, контролния център на НАСА, Микрокосмос – музея на физиката на елементарните частици и  редица други достижения на науката.

Идеята на Националната програма е учителите да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център CERN и да се отговори на техния интерес към новостите в науката и техниката. Видяното ще бъде представено пред ученици, за да се повиши интересът им към природо-математическите и инженерните дисциплини, като в часовете все повече се акцентира на достиженията на съвременната наука и най-актуалните теми: материя и антиматерия, големия взрив, тъмната материя.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2020/2021 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавеният план-прием на ученици завършили IV клас.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от  гимназията въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН  
за класиране в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021:
 • Областен кръг на олимпиадата по математика01.02.2020 г.
 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ - 19.03.2020 г.
 • Пролетни математически състезания, за IV клас - 28.03.2020 г.
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ -09.05.2020 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.

 


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ - V кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд ”Рива” АД  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “LIVE BEAT”  изд.”Пиърсън Ендюкейшън Лимитид”
Математика – изд.” Архимед 2” З.Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Човекът и природата – изд. „ Анубис” М. Шишиньова
Музика - изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”  П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова


УЧЕБНИЦИ - VI кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд „ Рива”  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета София” П. Павлов
География и икономика– изд.” Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета” М. Кабасанова
Музика - изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ”


УЧЕБНИЦИ - VII кл.  раздават се безплатно

Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език - изд.” БГ Учебник”П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing –  Blaze for Bulgaria, Jenny Dooley
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева, M. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс” ,А.Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”,Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд „ Булвест 2000”,В. Овчаров, О.Димитров
Химия и опазване на околната среда – изд.„Просвета Плюс”,Лиляна Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия - изд.„Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика - изд.” Просвета София” В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”,П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова, С. Гърневска

 

УЧЕБНИЦИ - VIII а,б,в, г кл.
Литература за 8 клас - изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас - изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език - изд. Express Publishing - “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 клас  – изд.„ Архимед”, З. Паскалева, М. Алашка
Информационни технологии –  изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства”  К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова - Варджийска
Музика - изд.” Изкуства”  М. Толедова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев

УЧЕБНИЦИ - IX кл.
Литература за 9 кл.  – изд. „Анубис- Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9 кл .- изд. ”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9 клас -  Legacy ниво В1 - Part Two- изд.”Express Publishing”
Немски език – II чужд ез. – изд.” Клет България” Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-1
Руски език -  II чужд език – изд. ” Клет България” „Классно” А1-1
Математика за 9 кл. – изд. „Архимед 2”  Г.Паскалев , М. Алашка
Инф. технологии  9 кл. – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 8 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
История и цивилизация за 9 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 8 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
География и икономика за 9 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9 кл.- изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова
Биология и здравно образование за 9 кл. – изд.„ Булвест 2000” за профилирано, Вл.Овчаров , О.Димитров
Физика и астрономия за 9 кл.- изд. „ Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. – изд.„САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова,В. Константинова- 2 част
Музика за 9 кл. – изд.„ Изкуства”,  М. Толедова,, Л. Христова
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета София”,  П. Цанев, Р. Карапантева


УЧЕБНИЦИ - X кл.
Литература за 10 кл. ЗП – изд.„ Булвест-Анубис” 10 а,б,в, г
Български език за 10 кл .ЗП - изд.„ БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова - 10 а,б,в, г
Английски език за 10 кл.“Insight” B1 Част 2, изд. Oxford, (учебник)
Немски език – II чужд език – изд.” Клет България”Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-1, А1-2
Руски език -  II чужд език – изд. ” Клет България” „Классно” А1-2
Математика за 10 кл. – изд.  „Просвета - София” АД, К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова -10 а, б, в, г
Инф. технологии  за 10 кл.– изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 10 кл. – изд.„ Klett – Булвест 2000” И. Баева, Д. Ботева - 10 а,б,в, г
География за 10 кл.– изд.„Просвета София” Ст. Дерменджиева, П. Събева - 10 а, б, в, г
Филоософия за 10 а,б,в, г кл. – изд.„Просвета София” Ев. Варджийска, А. Бешкова, Я. Захариев
Биология и здравно образование за 10 кл. – изд.„ Просвета-АзБуки”, В. Ишев, Зл. Ваклева- 10 а ,б, в, г
Физика и астрономия за 10 кл.- изд. „ Педагог 6”, Е. Бенова, М. Градинарова - 10 а ,б,в, г
Химия и ООС за 10 кл. – изд.„Klett Анубис” Ст. Ценовски, А. Генчова - 10 а, б, в, г
Музика за 10 кл. – изд.„ Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров- 10 а, б, в, г
Изобразително изкуство за 10 кл. – изд. ”Просвета София” П. Цанев, Р. Карапантева- 10 а, б, в, г

 

УЧЕБНИЦИ - XI а,б,в, кл.
Литература за 11 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Герджикова – 11 а,б,в
Български език за 11 кл. ЗП – изд.„ Просвета София” Т. Ангелова –11 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream B2+” и “Upstream С1” (учебник)
Немски език – II чужд език – изд. Klett - DIREKT zwei, ІІ част
Руски език - II чужд език – изд. Klett - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Френски език - II чужд език – изд. Просвета.  “Rallye 2”, A2
Математика за 11 кл. ПП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев - 11 а
Математика за 11 кл. ЗП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 б,в
Информатика ПП - няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 10 кл. ЗП, ПП – изд.„Просвета” Георги Марков, -11а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2016г. – 11 а,б,в
География и икономика за 10 кл. ПП – изд.„Просвета София” Н. Димов, издания от 2012 - 2016г. – 11 в
Философия за 11 кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев - 11 а;б,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ЗП – изд.„ Просвета” П.Попов - 11а,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ПП – изд.„ Просвета” П. Попов - 11 б
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов -11 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 11а,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков– 11б

 

УЧЕБНИЦИ - XII а,б,в кл.
Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест” Ил. Кръстева - 12 а,б,в
Български език за 12 кл. ЗП - изд. „д-р Иван Богоров” М. Васева - 12 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream С1” (учебник)
Немски език – II чужд език – изд.Klett - DIREKT zwei,  част III
Руски език - за 12 клас - II чужд език – изд. Klett - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 12 кл. ПП - „Архимед 2” Г. Паскалев – 12а,
Математика за 12 кл. ЗП - изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 12 б, в
Информатика - няма учебник
Информационни технологии ПП - няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП - изд. „ Кръгозор” Й. Андреев и колектив– 12а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2017г. – 12а,б,в
География и икономика за 12 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов, издания от 2012 - 2017г. – 12в
Свят и личност за 12 кл.ЗП – изд.„ Просвета” М. Грекова - 12а,б,в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов– 12а,б,в
Химия и опазване на околната среда – 12б - няма издаден учебник
Биология и здр.образ. за 11 кл и 12 кл.ПП – изд.”Просвета” Г. Марков - 12 б


СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

Съобщаваме, че  за учебната 2019/2020г.
в V клас има шест свободни места


Резултати от първо класиране за прием на ученици след завършен седми клас

Резултатите от първо класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 12.07 до 16.07.2018 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно свое желание или запазва мястото си от първо класиране.

Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

Напомняме, че:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:
- да се запишете;
или
- да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.
Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.


Съобщение за седмокласниците
Ред за запознаване с оценените изпитни работи от НВО в VII клас

Резултатите от НВО в VII клас ще бъдат обявени на сайта https://priem.mon.bg/ на 27 юни 2019 г.

Учениците и техните родители имат право да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи в Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ – гр.Хасково, бул. „Съединение“ № 46 на 28 юни, 1 и 2 юли 2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

За целта учениците и техните родители следва да носят документ за самоличност.

Запознаването с изпитните работи се извършва при следната процедура:

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:
а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
2. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по чужд език става в присъствие на член на  регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:
а) ученикът и неговият родител виждат оценената изпитна работа, върху която са отбелязани присъдените точки за отговорите;
б) работата не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2019

>ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА<


На 15.06.2019 г. в 35 СОУ „Добри Войников“, София  се проведе Hационалният кръг на състезанието „Лингвисично кенгуру“, където ПМГ „Иван Вазов“ беше предствена от четирима участници: Калоян Дамянов Павлов от 8. а клас, Божидар Тодоров Станчев  от 7. а клас, Александър Петров Динков от 6. а клас и Георги Петков Стойчев от 6. а клас.   От пълния списък с резултатите на всички участници се вижда, че наред със заелите първо място Калоян Дамянов Павлов и Александър Петров Динков и завоювалият трето място Георги Петков Стойчев, за които вече беше оповестено, сред достойно представилите се в група 7. – 8. клас е и Божидар. Тодоров Станчев  от 7. a клас с четвърти резултат (180 от 200 точки), което е голямо постижение, като се има предвид, че той се състезава в група от 27 финалисти както от 7., така и от 8. подготвителен клас.
Победителите ще получат своите награди на 29 юни /събота/ отново в 35 СОУ, София в  10 часа.
Пожелаване им успех и на седващи издания на „Лингвисично кенгуру“.


Днес, 03.06.2019г. учениците от 9А, 9Г и 10А клас, заедно с техните ръководители проведоха среща дискусия с акад. Васил Сгурев, който е български учен;академик на Българската академия на науките; председател на Федерацията на научно-техническите съюзи; ръководител на секция „Интелигентни системи“.

         Като бивш възпитаник на гимназията, той изтъкна важността на основите положени в училище.  С характерния си увлекателен стил на говорене, той провокира и запали интереса на Вазовци към  роботиката и изкуствения интелект. Учениците взеха активно участие с въпроси към акад. Сгурев относно дългогодишния и разнообразен опит, придобит в България и извън нея.Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

 • Прием на документи за участие в класирането

срок:от 03.06.2019г до 07.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област

 

 • Резултати от класиране на учениците – до 16:30ч. на 13.06.2019г.

На 14.06.2019г. в канцеларията на ПМГ могат да се получат служебни бележки за издаване на удостоверение за преместване

 • Записване на класираните ученици

срок:18, 20 и 21.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)
 • Удостоверение за преместване от училището в което се е обучавал ученикът

(удостоверението се получава по служебен път от училищетов което ученикът се е обучавал, след подадено заявление от родителя ,съпътствано със служебна бележка от ПМГ, че ученикът е класиран за държавен план-прием в V клас)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

 

На 21.06.2019г. след 17:30ч.   оповестяване на интернет страницата на гимназията   на  броя на незаетите места.
На 26.06.2019г.  записване следващите по низходящ ред ученици
според броя на незаетите места.


ВАЖНО
за учениците от IV клас

Резултатите от Национално математическо състезание "Откриване на млади таланти" за ученици от IV клас, проведено на 18 май 2019г. можете да проверите тук >>> линк <<<


ВАЖНО
за учениците от IV клас

           На  18 май 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе  Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.
          Ако не сте успели да подадете заявка за участие може да го направите и  от 8:00 до 8:30ч. на 18.05.2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.
          Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието ученически бележник или ученическа лична карта.


 

График за провеждане на приравнителните изпити

 

 

 

 


 

ПМГ "Иван Вазов" - носител на приза в област "Образование"! Заслужена награда за прекрасните и мотивирани ученици, вдъхновените и раздаващи се учители - визиори и подкрепящите родители!

 

 

 


Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“
за учениците от IV клас (2019)

Уважаеми ученици, родители,

на  18 май 2019 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.

Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ “Иван Вазов“, гр. Димитровград, от 8:00 до 16:30ч за периода от  10.05.2019г. до 16.05.2019г.  заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:
1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до  08:30 часа на 18.05.2019г.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Пълният регламент на състезанието можете да намерите >>тук<<


ВАЖНО
за учениците от IV клас

Резултатите от Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас, проведено на 13 април 2019г. можете да проверите тук >>> линк <<<


       За втора поредна година учениците от ПМГ „Иван Вазов“ се включиха в Коледния благотворителен  базар, организиран от Областния управител на град Хасково.                          

          Чрез ръчно изработени от тях играчки, сувенири и картички децата изразиха своята съпричастност към каузата „За повече деца в България“

 


 Ден на самоуправлението в ПМГ “Иван Вазов“

На 9 май - Деня на Европа, вазовци заеха длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в своето училище. Мястото на директора зае председателят на Ученическия съвет Габриела Иванова от 11б клас. Заместник-директори станаха Магдалена Танева - 11б и Кристина Пейкова - 9б. В ролята на педагогически съветник бе Елена Димитрова - 11б. Поста счетоводител зае Десислава Стоянова от 9а, а секретарка на директора беше Антония Делчева от 7 клас. Интересът към останалите длъжности на персонала в училището не беше малък. Местата на лекар, охрана, чистачки и учители не останаха свободни.

Работният ден стартира с оперативка преди часовете, по време на която директорът раздаде длъжностни характеристики и баджове с имената на заместващите ученици. Всички поеха задълженията си много отговорно под ръководството на преподавателите си. В края на деня всички участници в самоуправлението получиха грамоти за активно участие в предизвикателството.

Линк към галерията >тук<

Денят на Европа – 9-ти май, отбеляза днес ПМГ „Иван Вазов”. През настоящата година гимназията е част от програмата за училища посланици на Европейския парламент.

Отбелязването на празника премина под мотото на Европейския съюз „Единство в многообразието”. Младши и старши посланиците на ЕП от училището представиха пъстротата на европейската култура чрез кухнята на народите от съюза. Те бяха подготвили традиционни храни за 27 от държавите членки. По време на представянето пред любопитната публика, всеки от посланиците обясни технологията на приготвяне на ястията, която е използвал, като добави и интересни факти за културата на съответната държава. Накрая, присъстващите имаха възможността да изпитат кулинарното майсторство на своите съученици и учители.

   

 

 

 

 


 ЕКОДНИ – 2019г.
От 22.04. до 25.04. в ПМГ „Иван Вазов” се проведе седмица, посветена на Международния ден на Земята. Осъществиха се разнообразни екологични инициативи. В групата по интереси от клуб „Здравно и екологично образование”, с ръководител Красимира Палаузова и учениците от IXб клас - Диян, Радослав и Емил представиха презентация „Парковете в Димитровград”, а Михаела и Пламена Панева презентираха темата „Езикът на животните”. Атрактивен експеримент „Земята – като ябълка” демонстрираха Жаклин и София-Никол. Мария подготви книга „Любопитни факти за екологията”, а Розалина и Пламена Георгиева - „Природен лексикон” с въпроси и снимки от красивата природа.
Гергана от Xб по оригинален начин оформи извадка от „Червената книга на България” за защитените животни.
Всички ученици от XIIб клас, разпределени в екипи, проучиха и представиха с постери екологични теми от учебното съдържание. Експонира се изложба в училище от изработените постери за опазване на природата, биологичното разнообразие и защитените природни обекти.

Дейностите в проведените Екодни са насочени към околната среда и бъдещето на Земята.Темата на Международния ден на Земята за 2019г. е „Защитете биологичните видове”, а мотото „В природата нищо не съществува само” акцентира, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота.


 На 22 април 2019г. се проведе тържество в ПМГ ‘‘Иван Вазов‘‘ по случай Международния ден на Земята. В тържеството взеха участие ученици от 6 до 11 клас. Присъстващите бяха запознати с електронната книга „Водата извор на живот“ изработена от 11б клас с ръководител Ирина Панева. Бе представен интердисциплинарен проект ‘‘SAVE Марица‘‘, създаден от ученици от 10 а клас с ръководители Мариана Ненова и Драгомира Стоянова. Ученици от 11 б клас представиха презентация на тема „Електромагнитно лъчение – ползи и вреди„. Тържеството завърши с ревю, на което бяха показана костюми от рециклирани материали, дело на учениците. Във фоайето бе изложена експозиция със сувенири от отпадъчни материали.

Линк към книгата >тук<
Линк към галерията >тук<

УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“
МЕРИХА СИЛИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА НАУКАТА

Учениците от 10 „а“ клас Лилия Димова и Гергана Митева на ПМГ „Иван Вазов“ участваха със своя научна разработка „SAVE Марица“ в Международния научен фестивал „FISSION“, който се проведе на 19-20 април в Американски колеж –гр.София.
Проектът на момичетата е интердисциплинарен и обхваща природни науки и компютърни технологии.Ученичките представиха оригинални решения за опазване на река Марица чрез изработен от тях компютърен модел ,компютърни игри и електронна книга.
Децата защитиха достойно своята разработка на английски език пред жури от университетски преподаватели. Според оценяващите проекта на ученичките е достигнал студентско ниво.
Подготовката и работата по научната разработка бяха ръководени от Мариана Ненова-преподавател по биология и химия, Драгомира Стоянова- преподавател по информатика и информационни технологии и Галина Караиванова-преподавател по английски език.


  Днес ПМГ „Иван Вазов“ отбелязва своя патронен празник. Пред входа на училището се събраха ученици, учители и гости, дошли да засвидетелстват своето преклонение пред личността на Патриарха.Тържеството бе открито с рецитал по стихове на поета за България – любов и смисъл в неговото творчество. Красива девойка с хляб в ръцете и цветя в косите премина през множеството под звуците на кавал като символ на прекрасната ни Родина. Ученици от 5-ти клас драматизираха Вазовото стихотворение „Чети, говедарче!“.
  Бяха наградени десетки ученици, спечелили призови места на състезания, олимпиади и различни форуми. За пореден път ПМГ „Иван Вазов“ аплодира най-изявените, най-успешните и най-упоритите.
  Не заваля дъжд, от небето се усмихваше ведро, пролетно слънце – истински празник!

Линк към галерията >тук<

ВАЖНО
за учениците от IV клас

На  13 април 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе  Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас.
Ако не сте успели да подадете заявка за участие може да го направите и  от 8:00 до 8:30ч. на 13.04.2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.
Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието ученически бележник или ученическа лична карта


Национално математическо състезание „Питагор“
за учениците от IV клас на 13.04.2019г.
Уважаеми ученици, родители,

на 13 април 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе  Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград
Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград, от 8:00 до 16:30ч за периода от 08.04.2019г. до 11.04.2019г. заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:
 1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).

Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ не по-късно от 08:30 часа на 13.04.2019г.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
           
Информация за състезанието:
Състезанието се организира и провежда в един кръг на 13.04.2019 г. от 9:00ч. съгласно Заповед № РД 09-2686/20.10.2018 г. на министъра на образованието и науката Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2018/2019 година).
Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно.
Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание на решението.
Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен отговор от първа до десета задача се дават по 4 или 5 точки, а за грешен и непосочен отговор – 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.
Националната комисия изготвя тема от 17 задачи, от които:
· 10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна подготовка и се оценяват с по 4 или  5 точки всяка;
· 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 7 точки всяка;
· 2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.
Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Пълният регламент на състезанието можете да намерите >>тук.


Нощта на дългото четене в ПМГ

В навечерието на патронния си празник ПМГ „Иван Вазов” Ви кани на „Нощта на дългото четене”. В необичаен час, 20.00, на 11.04.2019г. (четвъртък), училището ще отвори врати за всички фенове на четенето, книгата и чуждите езици. В няколко кабинета ще имате възможност да се потопите в атмосферата на все по-изчезващия вид на ЧЕТЯЩИЯ човек и да споделите усещането да си любопитен, информиран и НАЧЕТЕН. Ще имате възможност да се насладите на класически произведения в оригинал от английски, немски и руски автори, да се включите в четенето, като донесете и споделите с нас любима ваша книга.
Изнедадайте себе си и другите с присъствие, активност и креативност!


 


Отборът на ПМГ, първенец в областта и по лека атлетика.
След завоюване на първо място в областта по футбол учениците на ПМГ "Иван Вазов" спечелиха финала и на Областното първенство по лека атлетика от училищните игри 2018-2019. Водени от Деян Димов юноши и девойки се справиха достойно срещу отборите на ПГДС "Цар Иван Асен II"- Хасково. С победата си вазовци продължават напред в зоналното първенство, което ще се проведе след пролетната ваканция.


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“
през учебната 2018/2019г.

 

Уведомяваме Ви,
че на  23 март 2019 година (събота) от 11:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“.
Резултатите на учениците от 4 клас, важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласниците  се подават от 8:00 до 16:30ч в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 12.03.2019 до 15.03.2019г. 
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 10:30 часа на 23.03.2019г., като носят със себе си ученическа книжка.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

Важно за родителите на четвъртокласници!

Предстоят състезанията според регламента за прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград:

 1. Европейско кенгуру - 23.03.2019г.
 2. Питагор - 13.04.2019г.
 3. Откриване на млади таланти - 18.05.2019г.

Посочените състезания са без такса участие.


На 06 февруари 2019 г. се проведе зимния кръг на състезанието „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”. В оспорвана надпревара от 18 000 ученици, от 19 държави възпитаниците на ПМГ „Иван Вазов” спечелиха 1 златен, 2 сребърни  и 8 бронзови медала:
Златен медал:            Мариян Митков Савов – 5 клас.
Сребърни медали:    Стела Бисерова Бинева – 6 клас.
                                    Гергана Георгиева Гочева – 11 клас.
Бронзови медали:     Стефан Славчев Пейков – 5 клас.
                                    Георги Димов Тотев – 5 клас.
                                    Александър Георгиев Борисов – 5  клас.
                                     Георги Атанасов Ангелов – 5 клас.
                                    Габриел Ангелов Цветков – 6 клас.
                                    Димитър Гинчев Петров – 6 клас.
                                    Даниел Николаев Йовчев – 6 клас.
                                    Недена Николаева Кръстева – 11 клас.
Поздравления за медалистите и за техните преподаватели по математика – г-жа Йорданка Коджабашева и г-жа Мария Пенчева.
Награждаването на медалистите ще бъде днес, 14.03.2019 г., по време на голямото междучасие, в учителската стая на ПМГ „Иван Вазов”.

Линк към галерията >тук<

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


Грандиозен успех за учениците и преподавателите от ПМГ „Иван Вазов”- Димитровград по английски език!
        
Късно снощи бяха публикувани резултатите  на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по английски език. С най-много класирани  за национален кръг в областта са възпитаниците на ПМГ „Иван Вазов” – 7 момичета и момчета се представиха блестящо на изпитния тест. Това са:

 1. Калоян Дамянов Павлов – 8 клас – 98 точки
 2. Генади Младенов Колев – 8 клас – 90 точки
 3. Иван Иванов Димов – 9 клас – 93 точки
 4. Денислав Красимиров Роев – 9 клас – 91 точки
 5. Валентина Емилова Стефанова – 11 клас – 92 точки
 6. Мария Валентинова Вълкова –11 клас – 90 точки
 7. Константина Атанасова Георгиева – 11 клас – 90 точки

Преподаватели на изявените ученици са г-н Живко Желев и г-жа Галина Караиванова. Добрият резултат не е неочакван за Гимназията, защото тук езиковото обучение  е на много високо ниво и преподавателите успяват да развиват и насърчават възможностите на младите хора.
Националният кръг ще се проведе на 23 март в Хасково. Ръководството на Гимназията поздравява своите ученици и техните преподаватели за успеха и  им пожелава достойно представяне на най-високия форум  в езиковата надпревара.


Важно!!!

Информация за родители

На интернет страницата на ДАЗС, https://sacp.government.bg/ в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid”
( http://protectyourkid.bg/ ). Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето прекарва в социалните мрежи, както и да ограничава достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им ползват в интернет и по този начин да ги предпазят от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет, http://www.safenet.bg/bg/risks , препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.


От 11.01 до 13.01.2019г. се проведе Деветнадесета ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика към Българска академия на науките. Представени бяха 60 авторски проекта пред авторитетно жури – 18 в областта на математиката и 42 в областта на информатиката и информационните технологии. Единствените представители от Област Хасково бяха четирима ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград, които представиха два проекта – „Tanks“ с автори Динко Николов и Александър Генев – 12 клас и „Стани богат“ /на знания/ с автори Елица Евтимова и Габриела Стефанова – 12 клас. Учениците получиха специални награди, което им дава право на избор на специалност във Факултета по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски“ и автоматично ги прави студенти на университета от новата учебна 2019/2020 г.

Линк към галерията >тук<

За активност на евроизборите апелират младши посланиците на ЕП от ПМГ

Платформата на Европейския парламент „Този път аз ще гласувам“ представиха младши посланиците на Евр

опейския парламент към ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград.

ПМГ "Иван Вазов", Димитровград
Дарик радио, Хасково

Своеобразен Информационен център с литература за ЕС бе открит във фоайето на втория етаж на гимназията, която е сред трите от област Хасково, избрани за училище-посланик на Европейския парламент. За тази учебна година бяха включени още 40 български школа, като сред тях са също Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“, Хасково и Средно училище „Д-р Петър Берон“, Свиленград.

ПМГ "Иван Вазов", Димитровград
Дарик радио, Хасково

Днес младши посланиците от димитровградската природоматематическа гимназия отправиха предизвикателство към тези, които за първи път ще гласуват на предстоящите през месец май европейски избори с въпроса за каква ценност ще дадат своя вот.

Те призоваха своите съученици да ги последват в социалните мрежи, като апелираха да се включат и като доброволци с видео послания за активност сред младите хора в изборите за Европейски парламент.


ВАЖНО!
Училищното ръководство напомня на всички родители на ученици в ПМГ „Иван Вазов“ чл.8. ал.(3) от Закона за закрила на детето, а именно:


Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00часа., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00ч., ако детето е навършило 14г., но не е навършило 18-годишна възраст и ал.(4) – Ако родителите, попечителите или другите  лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00ч., ако детето не е навършило 18-годишна възраст.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!


Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2019/2020 учебна година  държавеният план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Състезанията и/или олимпиадата  се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №1 от 03.10.2018г.:

 • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 23.03.2019 г.
 • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 13.04.2019 г.
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 18.05.2018 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2019 г.


       За втора поредна година учениците от ПМГ „Иван Вазов“ се включиха в Коледния благотворителен  базар, организиран от Областния управител на град Хасково.                          

          Чрез ръчно изработени от тях играчки, сувенири и картички децата изразиха своята съпричастност към каузата „За повече деца в България“

 

 

 

 

 


От 30.11 до 2.12.2018г. в София в Център за подготовка на ученици за олимпиади, се проведе Националният турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“. Организатори на турнира са МОН, РУО – София и НПМГ. Участниците бяха ученици от цяла България от 5 до 12 клас.
Представител на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград бе Десислава Стоянова от 9 клас, която защити убедително своя проект „Виртуален град Първокласник“, в категория „Интернет приложения“. Тя получи грамота за отлично представяне от националната комисия с председател проф. Красен Стефанов. Освен това Десислава Стоянова получи награди и от престижните фирми ICN и Musala Soft. Ръководител на ученичката е преподавателя по информатика и ИТ Драгомира Стоянова.

 


На 28.11.2018г. се проведе ученическото състезание “Умни, знаещи, можещи” по проект на ученическия съвет, финансиран по програма „Димитровград на младите“. В него взеха участие 5 отбора от по 5 участници ( от 5 до 9 клас). Самото събитие се състоеше от 5 кръга-Математика, Природни науки, История, Български език и Народни обичаи. Най-добре представилите се бяха отличени с места и награди. На I място беше отбор “Патриоти” с 39т., на II място “Опълченци”с 38т, а на III място отбор “Аз съм българче” с 37т.. Останалите отбори, “Вазовци”и “Родина”, също получиха поощрителни награди.

Линк към галерията >тук<

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА МАТЕМАТИЦИТЕ ОТ ПМГ
На 24 ноември 2018г. в гр. Кърджали се проведе XVIII областен математически турнир“Перперикон“. В него участваха повече от 800 ученици от трети до дванадесети клас. Учениците от ПМГ „Иван Вазов“ се състезаваха с техни връстници от повече от 10 населени места в областите Хасково, Кърджали, Смолян и др. В тази оспорвана надпревара те постигнаха впечатляващи резултати:
V клас:
Георги Атанасов Ангелов – 1 място
Валентина Иванова Иванова - 2 място
Теодора Светославова Иванова – 3 място
VI клас:
Стела Бесерова Бинева – 1 място
Катрин Георгиева Колева – 3 място
VIII клас:
Десислава Димитрова Димитрова – 2 място
IX клас:
Стоян Стоянов Георгиев – 3 място
X клас:
Даниел Христов Янков - 2 място
XI клас:
Недена Николаева Кръстева – 1 място
Константина Атанасова Георгиева – 2 място
Валентина Емилова Стефанова – 3 място
XII клас:
Надежда Енчева Цветкова - 3 място

Всички ученици от 11 и 12 клас са приети в университети.
Успехите на учениците са в резултат на тяхната задълбочена подготовка осъществена от учителите по математика Йорданка Коджабашева, Мария Пенчева, Катя Чалъкова и Петър Генчев, както и на подкрепата от ръководството на гимназията.


Учениците от ПМГ “Иван Вазов” взеха участие в дискусия върху спорен финансов казус, част от младежката информационна кампания „Мисия платено“ на АКАБГ

На 22 ноември т.г. в ПМГ “Иван Вазов” Димитровград се проведе образователна среща с ученици от 8 и 9 клас, част от младежката информационна кампания „Мисия платено“ на Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Срещата е втори етап от Инициативата, чиято цел е повишаването на финансовата култура на населението, особено при младите хора. В първия етап идентифицирахме основния финансов проблем при българите, а именно ниската финансова култура и предизвикателството пред младите хора у нас да управляват правилно финансите си, изпадайки в задължения на по-късен етап от живота си, а отборът на Яна Миткова, също учила в ПМГ „Иван Вазов“ спечели голямата награда- стипендия в размер на 1000 лв.
Във втория етап на Инициативата представител на Асоциацията в лицето на г-н Александер Грилихес, зам.-председател на АКАБГ, се срещна лично с учениците, за да им помогне с практически съвети за управление на личните финанси и изготвянето на бюджет.
Двата отбора ни изненадаха с финансови знания и ни разказаха как можеш да станеш по-добър гражданин и човек, дискутирайки казус на тема: „За“ или „против“ гимназистите да получават определена сума джобни за месеца.
Генади Колев, Теодор Карабелов и Георги Монев, застанаха зад тезата „за“ гимназистите да получават определена сума джобни за месеца, а Михаела Димитрова, Пламена Георгиева и Елеонора Вълчева, обориха момчетата с защита на тезата „против“ получаването на определа сума джобни за месеца. Вдъхновяваш водещ беше Теодор Казаков.
Младежите защитиха достойно тезите си, създавайки мисловна карта, чиито опорни точки бяха отговорност, възпитание, грижа, дисциплина, водене на семеен бюджет, бъдеще.
Ръководството на училището в лицето на г-жа Живка Ненова – зам.-директор и г-жа Василка Николова, координатор на Инциативата, посетиха часа и заявиха удоволствието си от осъществяването му.

Линк към галерията >тук<

  
На 21 ноември 2018г. в ПМГ „Иван Вазов“се проведе обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. В часа на класа на учениците от VІа, VІІа и VІІІа,б,в и г клас служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали предварителна подготовка, запознаха учениците с понятието „наводнение”, с причините за възникването на наводнения, видовете наводнения, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, подготовка за наводнения – какво да съдържа раницата за бедствия. Полезната информация бе поднесена интересно с помощта на мултимедийна презентация и видеоклипове. В края на занятието участниците в обучението получиха като подарък флашка, химикал, бележник и информационни материали от обучителите.

 

 

 

 

 


Лекции по финансова математика в гимназията

На 23 ноември 2018 година в ПМГ "Иван Вазов" се проведоха лекции по финансова математика с ученици от 7 до 12 клас. Лектори бяха доц. Танка Милкова, зам.-декан на факултет "Информатика" в ИУ - Варна и проф.Росен Николаев, ръководител катедра "Статистика и приложна математика" в същия университет. Учениците от 7 до 9 клас се запознаха с различни видове задачи, свързани с проста лихва, а от 11 и 12 клас - със задачи, давани на международна олимпиада по финансова математика. Целта на проведеното обучение бе подготовка на учениците за предстоящата олимпиада по финансова математика за ученици от 7 до 12 клас. За първи път тази година олимпиадата е включена в календарния план на МОН. По традиция през м.ноември учениците от гимназията имат среща с университетски преподаватели с целенасочена подготовка в областта на математиката и новостите в състезателната дейност.

Линк към галерията >тук<

  

Четящият човек в ПМГ „Иван Вазов“
Под наслов „Четящият човек е красив“ се провежда в ПМГ тазгодишната национална кампания за четене.
Ученици от X и XII клас са посланици на книгите и инициират различни събития. Чрез анкета за изследване на читателските нагласи се опитват да разберат отношението на гимназистите към книгите. В класовете се обсъжда есето на Георги Гиосподинов „Чудото на четенето“ – един текст, който предизвика оживени дискусии.
Посланиците на книгата изработиха и постери за най-красивите библиотеки, за очарованието на книгата и естетическото преживяване от процеса на четене. На входа на гимназията се предлагат свитъци с послания – забавни факти за книги, интересни изводи на психолози за предимствата на четящите хора, вдъхновяващи цитати. Свои любими книги и мнения за тях учениците записват в специален лексикон и си обещават, че дейностите ще са трайни, а не кампанийни.

 

 

 

 

 


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 2018-2019

Важно!

Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят документите си за кандидатстване индивидуално.
Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за Стипендиантската програма, трябва първо да бъдат одобрени от училището, в което учат.

Необходими документи:
писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;

автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;

отделен документ (Word или  Excel) с информация за обратна връзка със следните данни:
трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; дисциплина, в която кандидатства; клас

актуална снимка  (без значение от формата);

две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;

– план за работа през учебната 2018/2019 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2018/2019; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);

декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;

– копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2017/18 учебна година (не се заверяват);

копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

 за учениците в гимназии по изящни и приложни изкуства: По една рисунка или работа по специалността от темите „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.
За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2018/2019.

В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства.

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ – [email protected]: 31. 10. 2018 г.
АФБ се включва в борбата за опазване на околната среда и поради това всички документи (с изключение на тези по изящни и приложни изкуства) ще бъдат изпращани по електронен път на мейл  [email protected] .

Адрес, на който се изпращат кандидатурите на училищата по изящни и приложни изкуства:
Американска фондация за България
ул. Христо Белчев 3, Къща на гражданските организации
1000 София
 
Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2018/2019 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).


Програма за финансова грамотност "Нашите пари"

От началото на учебната 2018 /2019г. в ПМГ „Иван Вазов" ще започнат занимания на ученици от гимназията по програма за финансова грамотност "Нашите пари".
Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки учебник и учебна тетрадка, която покрива ключови финансови теми като икономика, лични финанси, бюджетиране, спестовни сметки, заеми, инвестиции и др.
Обучението на учениците ще включва запознаване с основни понятия от финансово-правната рамка, в която функционира обществото, организирани под формата на проекти, игри и други интерактивни педагогически методи.
Вярваме, че по-големите финансови познания дават възможност на хората да управляват по-добре парите си и да подобрят качеството си на живот. Целта на програмата е младите хора да бъдат обучавани в клас, да бъдат научени как да управляват бюджета си и да вземат разумни решения по отношение на своите финанси.
Ръководител на групата е Василка Николова. 


ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ГОДИШНИК 2018 >ТУК<


ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” – ВИПУСК 2018 <<


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ - V кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд ”Рива” АД  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “LIVE BEAT”  изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.” Архимед 2” З.Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Човекът и природата – изд. „ Анубис” М. Шишиньова
Музика - изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”  П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова
УЧЕБНИЦИ - VI кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд „ Рива”  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета София” П. Павлов
География и икономика– изд.” Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета” М. Кабасанова
Музика - изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ”
УЧЕБНИЦИ - VII клраздават се безплатно
Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език - изд.” БГ Учебник”П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing –  Blaze for Bulgaria, Jenny Dooley
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева, M. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс” ,А.Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”,Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд „ Булвест 2000”,В. Овчаров, О.Димитров
Химия и опазване на околната среда – изд.„Просвета Плюс”,Лиляна Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия - изд.„Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика - изд.” Просвета София” В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”,П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова, С. Гърневска

 

УЧЕБНИЦИ - VIII а,б,в, г кл.
Литература за 8 клас - изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас - изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език - изд. Express Publishing - “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 а,б,в  – изд.„ Архимед”, З. Паскалева, М. Алашка
Информационни технологии – , изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства”  К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова - Варджийска
Музика - изд.” Изкуства”  М. Толедова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев

УЧЕБНИЦИ - IX кл.
Литература за 9 кл.  – изд. „Анубис-Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Арегов
Български език за 9 кл .- изд.”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9 клас ниво В1.1-продължение- изд.”Оксфорд Юнивърсити” Insight Bulgaria, Джейн Уилдман,Фиона Бедал
Френски език – II чужд ез. – изд. „Клет България”Vite!Pour Bulgarie Ана Мария Крими
Немски език – II чужд ез. – изд.” Клет България”Magnet Smart, Джорджо Мотта
Руски език - за 9 клас - II чужд език – изд. ” Клет България”
Математика за 9 кл. – изд. „Архимед 2” Г.Паскалев , М. Алашка
Инф. технологии  9 кл. – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 9 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 9 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9 кл.- изд.”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова
Биология и здравно образование за 9 кл. – изд.„ Булвест 2000” за профилирано Вл.Овчаров , О.Димитров
Физика и астрономия за 9 кл.- изд. „ Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков - 10 а ,б,в за профилирано и професионално образование
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. – изд.„САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова,В. Константинова- 2 част
Музика за 9 кл. – изд.„ Изкуства” , М. Толедова,, Л. Христова
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета София” П. Цанев, Р. Карапантева
УЧЕБНИЦИ - X кл.
Литература за 10 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Котева - 10 а,б,в
Български език за 10 кл .ЗП - изд.„ Ив. Богоров” М. Васева - 10 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream B2” (уч. и раб. тетр.), “Upstream B2+”(учебник)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei, І част
Руски език - за 10 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 10 кл. ПП – изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев -10 а
Математика за 10 кл. ЗП -  „Архимед 2” Г. Паскалев -10 б,в  
Информатика ЗП - учебно помагало по информатика за 9-10 клас, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ЗП– учебно помагало по ИТ, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 9 кл. ЗП – изд.„ Просвета” Б. Гаврилов - 10 а,б,в
География за 9 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин - 10 а,б
География за 9 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов - 10 в
Етика и право за 10а,б,в кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев - 10 а,б,в
Биология и здравно образование за 9 кл. ЗП – изд.„ Булвест”  О. Димитров- 10 а ,б, в
Физика и астрономия за 9 кл.-изд. „ Булвест”, Максимов, Христакудис - 10 а ,б,в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков - 10 а, в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков - 10 б

 

УЧЕБНИЦИ - XI а,б,в, кл.
Литература за 11 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Герджикова – 11 а,б,в,
Български език за 11 кл. ЗП – изд.„ Просвета София” Т. Ангелова –11 а,б,в,
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream B2+” и “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка),
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei, ІІ част IIIчаст
Руски език - за 11 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 11 кл. ПП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев - 11 а
Математика за 11 кл. ЗП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 б,в
Информатика ПП - няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 10 кл. ЗП, ПП – изд.„Просвета” Георги Марков, -11а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2016г. – 11 а,б,в
География и икономика за 10 кл. ПП – изд.„Просвета София” Н. Димов, издания от 2012 - 2016г. – 11 в
Философия за 11 кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев - 11 а;б,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ЗП – изд.„ Просвета” П.Попов - 11а,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ПП – изд.„ Просвета” П. Попов - 11 б
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов -11 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 11а,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков– 11б

 

УЧЕБНИЦИ - XII а,б,в кл.
Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест” Ил. Кръстева - 12 а,б,в
Български език за 12 кл. ЗП - изд. „д-р Иван Богоров” М. Васева - 12 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei,  част IIIчаст
Руски език - за 12 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 12 кл. ПП - „Архимед 2” Г. Паскалев – 12а,б
Математика за 12 кл. ЗП - изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 12 в
Информатика - няма учебник
Информационни технологии ПП - няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП - изд. „ Кръгозор” Й. Андреев и колектив– 12а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2017г. – 12а,б,в
География и икономика за 12 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов, издания от 2012 - 2017г. – 12в
Свят и личност за 12 кл.ЗП – изд.„ Просвета” М. Грекова - 12а,б,в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов– 12а,б,в
Физика / астрономия/ - изд.„ Булвест” Николов– 12а,б,в
Химия и опазване на околната среда – 12г - няма издаден учебник
Биология и здр.образ. за 11 кл и 12 кл.ПП – изд.”Просвета” Г. Марков - 12 б


Важно за приетите ученици в 8 клас

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране, прием VIII клас
от 04.07- 06.07.2018г. от 9:00ч. до 17:00ч. в каб. 23 на II етаж на ПМГ "Иван Вазов"
Необходими документи за записване:
1. оригинал на свидетелството за основно образование
2. служебна бележка с оценките от изпитите

1. Поправителната сесия - от 05.07.2018г. до 13.07.2018г.

2. График за провеждане на поправителните изпити:

предмет

клас

Дата на провеждане

Ден от седмицата

час

Каб.

1

Математика - ООП

VIII

09.07.2018

понеделник

08:00-11:00

21


На 26-27 юни 2018г. в град София се проведе Десетото юбилейно издание на Webit.Festival Europe. Отличен като най-влиятелният форум за иновации, политики, инвестиции, дигитална икономика и предприемачество в Европа през 2018 г., фестивалът беше сборна точка на водещи световни бизнес лидери и иноватори, инвеститори, както и политици, комисари, премиери и министри от Европа.
         Съвместната работа между Министерството на образованието, Съветът на ректорите, Националното представителство на студентските съвети в Република България и фондация Webit направи възможен Webit.X – проект, създаден в името на най-умните и трудолюбиви младежи на възраст между 16 и 23 години. Докосване до бъдещето - възможност да видят неща, които мнозинството от техните връстници в Европа и света биха видяли евентуално по телевизия или онлайн.
         Събитието се проведе на 27 юни в зала Арена Армеец и беше предназначено за активни ученици, студенти и младежи. Webit.X имаше за цел да избере над 5000 младежи на възраст между 16 и 23 годишна възраст с интерес към иновациите и усет към случващите се дигитални промени в заобикалащата ни среда.
         Представители на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград бяха Александър Боев – 11 б клас, Динко Николов и Елица Евтимова – 11 а клас. Те не само видяха, но имаха близък контакт с някои от най-големите съвременни технологични изобретения, като хуманоидния робот с гражданство - София, персонална летателна система Iron Man - велосипедът на бъдещето,  киборг - симбиоза между човек и машина - “бъдещите подобрени хора” и много други.


ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2018

>ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА<


Уважаеми ученици и родители,


Съобразно регламента на Националното състезание по математика „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ПМГ „Иван Вазов“-Димитровград . Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.
Срок за запознаване с писмените работи:
12 юни 2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа
Място: сградата на ПМГ „Иван Вазов“ – зам.-дирекция
Задължителни изисквания:

 • присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
 • присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество

Резултатите от състезанието очаквайте на сайта на ПМГ „Иван Вазов“ до 14.06.2018г.


Интерактивен урок на тема: „Бай Ганьо- прощаване с европейската мечта на българина” проведоха на 12 март учениците от 11. в клас на Гимназията заедно със своя преподавател г-жа Катя Атанасова. Провокативни прочити на Алековия текст ги отведоха към изследване на Бай- Ганьовия предприемачески дух и проследяване на неговите пътешествия в гонене на „келепира”. Учениците от паралелката с профил „природоматематически“ - География и икономика търсиха скрити текстови послания, запълваха недоизказаността на текста със свои открития за историята на производството на розово масло, развитие на железопътния транспорт в България от края на 19. век. Те преставиха необикновена версия на европейските градове, в които амбулантнията търговец на гюлово масло се озовава- какви забележителности героят пропуска да види. Представиха и своите търсения за политиката на онези, смятани от Алековия персонаж за „маскари”- водещи политически фигури от епохата на байганьовци. Талантливият актьор Васил Ангелов показа забавна сцена, като се превъплъти в известния образ.

 


  На 20.04.2018 г. в Образцово Народно Читалище „Заря-1858”  гр.  Хасково се проведе журиране на получените 788 рисунки от  788 участници, 523 колажа от 523 участника и 345 творби от чужбина от 345 участника в  Девети международен конкурс за компютърна рисунка  и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2018,организиран от Фондация Еврика, ОНЧ "Заря-1858" и Компютърна школа „Вале”- Хасково под патронажа на Еврокомисаря Мария Габриел.

По регламент участниците в конкурса са на възраст от 4 до 27 години и  са разпределени в осем  възрастови групи

Наградите на лауреатите бяха връчени от Патрона на конкурса Евродепутата Мария Габриел на тържествена церемония  на  4 май 2018 г. в в ОНЧ „Заря – 1858” – Хасково.

От ПМГ “Иван Вазов“ отлично се представи Моника Велчева от VII клас. Тя се класира на 3 място със своята компютърна рисунка „Сам в Париж“, нарисувана с програмата Illustrator.

За престижното място Моника бе наградена с бронзов медал и грамота от Еврокомисаря Мария Габриел.

Ръководител на ученичката е г-жа Драгомира Стоянова.

 

 

 

 

 


Три проекта от ПМГ „Иван Вазов“ сред най-добрите на  Националната олимпиадата по информационни технологии

От 11 до 13 май 2018г. в гр. Търговище се проведе XVI-та Национална олимпиада по информационни технологии. До най-престижния в България национален кръг бяха допуснати 100 проекта в пет направления.

Единствени представители от Хасковска област бяха от ПМГ “Иван Вазов“ – Димитровград. Учениците участваха с три проекта:

 1. -           в направление „Мултимедия“, проект на тема „Град Първокласник“ представен от Десислава Стоянова от 8 клас, с ръководител г-жа Драгомира Стоянова
 2. -          в направление „Приложни програми“, проект на тема „Джипи калкулатор“ представен от Иван Янев от 8 клас, с ръководител г-жа Снежа Димитрова
 3. -          в направление „Приложни програми“, проект на тема „Антични цивилизации“ представен от Мартин Делчев и Милен Георгиев от 12 клас, с ръководител г-жа Снежа Димитрова

Олимпиадата протече в два кръга – в първия учениците решаваха индивидуално тест по информационни технологии, а през втория защитаваха разработените от тях проекти пред националната комисия.

Десислава Стоянова получи в крайното класиране оценка Отличен 5,50 и Грамота за отлично представяне.

Мартин Делчев и Милен Георгиев получиха в крайното класиране оценка Много добър 5,25 и са приети студенти в СУ „Климент Охридски“.

Иван Янев в крайното класиране се представи много добре, като той се състезаваше в категорията 9-12 клас.

Учениците от ПМГ „Иван Вазов“  представиха достойно своето училище на национално равнище.


На 9 май (сряда) в 14:30 часа след дългия ден на самоуправление в ПМГ “Иван Вазов” бе връчена наградата на учениците, участвали с видео в състезание, организирано от Организация на колекторските агенции Мисия платено. Яна, Кристиан и Гергана от 12 А клас представиха своето видео, озаглавено Платформа за млади таланти, и получиха единодушното одобрение на всички членове на журито. Представители на организацията дойдоха лично в гимназията, за да връчат чек на стойност 1000 лв и сертификати на победителите. Те изказаха своите поздравления и разясниха на всички присъстващи ученици и учители колко е важно умението да разпределяме и управляваме сами паричните си средства. По този повод приканиха тримата победители да направят видео, показващо как са похарчили получената сума. 


На 9.05.2018г. се проведе  „Ден на ученическото самоуправление“ в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.  Ролята на директор зае Симона Андонова от 11 „А“ клас, а на заместник-директори – Калина Кръстева от 8 „Б“ клас и Габриела Николова от 11 „А“ клас. В ролята на педагогически съветник и организатор на целия ден на самоуправлението бе Нанси Тилева от 8 „В“ клас. В началото на деня бе проведена  оперативката. Там всеки  получи  своята  табелка, както и длъжностната си характеристика. Бяха уточнени правата и  задълженията, особено при работата с документация. Обсъдени бяха и проблемите, възникнали при подготовката на учениците по съответните  предмети.

 Всички участници в събитието споделиха удовлетворението си от работния ден и желанието си това да се случва по-често в училище. За своя труд децата получиха грамоти.

Линк към галерията >тук<

През месец април в ПМГ„Иван Вазов” по утвърдена вече традиция се проведоха ЕКОДНИ. В инициативата взеха участие ученици от 5 до 12 клас. В този период протекоха поредици от мероприятия по предварително изготвен план.
На 16 април бе представена мултимедийна презентация на тема: ”Господари на Родопското небе” и кратък филм „Време за обяд”, запознаващ учениците от 5 и 6 клас с видовете защитени птици и техния начин на живот. Гост-лектор бе орнитолог от Българското дружество за закрила на птиците в България.
На официална среща бяха представени доклади от ученици в 5 клас  за глобалните екологични проблеми : Парников ефект киселинни дъждове и озонова дупка.  По-големите ученици представиха своите презентации „Човекът и Биосферата” - отрицателно и положително влияние върху хората- 10 б клас и „Отпадъци в Космоса” - 11 б клас. Отново ученици от 11 б клас показаха проект за „Вятърна енергия”, представен чрез изработен от тях макет. Той демонстрира използване на алтернативен източник на енергия-вятъра, без вредни емисии. Атрактивна демонстрация на химични опити възпроизведоха цветовете на природата.
Не бяха малко конкурсите и изложбите, посветени на Международния ден на Земята-22 април:
„Аз рисувам природата”, „Аз снимам природата” „Водата като най-използваното химично съединение”, „Околната среда и ние”, Екологични колажи за природата…
Днес в много страни, и особено в промишлените зони, замърсяването на околната среда оказва огромно влияние върху здравето на хората.Това е една от причините борбата срещу замърсяването и безконтролното използване на природните ресурси сега да е глобален социален проблем, вълнуващ цялото човечество.
Организатори на ЕКОДНИТЕ бяха преподавателите по Природни науки в ПМГ „Иван Вазов”-г-жа Красимира Палаузова-учител по Биология и здравно образование, г-жа Ваня Славчева-учител по Човекът и природата и Биология и здравно образование, г-жа Диляна Стойчева-учител по Физика и астрономия и г-жа Ирина Панева-учител по Химия и опазване на околната среда.

Линк към галерията >тук<

Гергана  Гочева, единственият участник от Хасковса област във възрастовата група 8- 10 клас, влезе  в топ 10 на Националния кръг на олимпиадата по география и икономика. За четиринадесети път събитието събира водещи учители и ученици в тази учебна дисциплина. Олимпиадата се проведе от 27.04. до 29. 04. в Стара Загора. Състезанието включва три кръга- в първия участниците решават тест, вторият се състои от мултимедиен тест, а в третия учениците решават казус по глобални проблеми на човечеството.
ПМГ „ Иван Вазов” традиционно има представители на престижния форум. Десетокласничката за трети път се класира за финалния кръг на Националната олимпиада. Гергана Гочева е своеобразен наследник сред вазовци на многогодишния безспорен победител в това състезание Даниел Господинов, настоящ студент в специалността „География и устойчиво развитие” в най- стария шотландски университет St.Andrews. Гергана Гочева е с амбицията да продължи още по-задълбочено подготовката си и отново да завоюва призово място заедно с преподавателя си Ангел Кайряков.


На 16 април в ПМГ „Иван Вазов”,във връзка с традиционните ЕКОДНИ, се състоя среща на ученици с еколога от Българско дружество за закрила на птиците Николай Терзиев.С мултимедийна презентация „Господари на Родопското небе” той показа редки и застрашени от изчезване видове птици у нас; техния начин на живот,поведение и това как да ги опазим и съхраним в бъдеще.Проведена бе и нагледна демонстрация за поставяне на проследяващо устройство на лешоядите с цел преброяването им и наблюдение на техните миграции.А любознателните имаха възможност да поставят безброй въпроси,на които получиха изчерпателен отговор.
Учениците от 5 и 6 клас и техният преподавател по „Човекът и природата” г-жа Ваня Славчева сърдечно благодарят на БДЗП „Източни Родопи” и на любезния гост за тази незабравима и емоционална среща.

 


Изключително представяне на учениците от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград на Национален кръг на състезанието по информационни технологии „IT Знайко+“ за ученици от 5 до 8 клас, организирано от СНЦ „Образование и технологии“ , в партньорството с Майкрософт – България.
13 възпитаници на ПМГ от 5, 7 и 8 клас участваха в състезанието и се съревноваваха с 190 техни връстници от цялата страна.
Първо място - Десислава Стоянова от 8 клас
Второ място - Георги Монев от 7 клас
Трето място - Моника Велчева и Виктория Вакрилова от 7 клас
Трето място – Калина Кръстева от 8 клас
Техническа сложност - Надежда Митева от 7 клас
Отлично представяне на Александър Динков от 5 клас, Георги Гочев от 7 клас, София-Никол Стойчева от 8 клас, Жаклин Атанасова от 8 клас, Мария Писарова от 8 клас, Калоян Георгиев от 8 клас и Валентин Ангелов от 8 клас.
Браво на учениците за труда и старанието, което положиха, както и на техните преподаватели – Снежа Димитрова и Драгомира Стоянова.
С всяка година трупаме повече знания и се представяме все по-добре.


От 2 до 5 април 2018г. в Боровец се проведе Осемнадесета ученическа секция на Ученическия институт по математика и информатика към  Българска академия на науките, чиято цел е да открива и подкрепя даровити деца в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които желаят да се занимават с изследователска работа. За участие в нея бяха допуснати 47 проекта по математика, информатика и информационни технологии от цялата страна, разработени от ученици от 8 до 12 клас.
Единствените от област Хасково,  допуснати за участие в секцията бяха шестима  възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“, които представиха своите  проекти. Пламен Панчев и Александър Боев от 11 клас с ръководител г-жа Добринка Донева участваха с разработения  от тях „Електронен учебник по история и цивилизация“, който представлява уеб сайт. Ръководени от  г-жа Снежа Димитрова дванадесетокласниците Кристиан Костов и Живко Ненчев   участваха с разработената от  тях игра „Антични цивилизации“  и  Милен Георгиев и Мартин Делчев  с 3D игра „Топчо“.
Учениците се представиха много добре при защитата на  проектите си пред научно жури от Българска академия на науките и бяха отличени с грамоти. Единадесетокласниците Пламен и Александър получиха поощрителна награда и покана за участие в Лятна изследователска школа, която ще се проведе през месец август в Благоевград.  Дванадесетокласниците получиха оценка Отличен 5,80 за разработките си и придобиха правото да изберат специалност, предлагана от Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която да изучават в   бъдещото си образование.

Линк към галерията >тук<

Национално класиране за осмокласник от ПМГ „Иван Вазов“
Трети на Националния кръг на олимпиадата по английски език се класира осмокласникът Иван Иванов Димов. Ученикът на г-н Живко Желев е с отличен резултат на Националната олимпиада, провела се в гр. Кърджали на 25.03.2018г.. В конкурентна среда осмокласникът се класира с почти максимален брой точки. С престижно място е и Мартин Аспарухов Сестримски от XI клас. Той е възпитаник на г-жа Галина Караиванова.
С тези успехи пет поредни години вазовци доказват високо ниво на владеене на езика и умения за представянето си.


>>> Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Димитровград <<<


     На 27 март 2018 г. в ПМГ „Иван Вазов” се проведе състезанието „Семейни войни”. За разлика от телевизионния вариант тук сили премериха не две семейства, а два отбора. Единият отбор бе от петокласниците, а вторият – от техните майки. Те се състезаваха на тема „Народни традиции и обичаи от фолклорния празничен календар”.          Съревнованието премина през три кръга. Най-атрактивен беше третият кръг, в който отборите имаха за задача да подредят празнична трапеза – на отбора на децата се падна за Бъдни вечер, а на техните майки – за Великден. И двата тима бяха подкрепяни от гостите – родителите на петокласниците и техните преподаватели.

    Инициативата е по идея на г-жа Цанка Колева – учител по български език и литература и е във връзка с предстоящите светли празници и с приключването на дял от учебното съдържание по литература „Фолклорен празничен календар”.

     В края на състезанието участници и гости се почерпиха, а децата обещаха, че ще се включат активно в подготовката на великденските празници у дома.

 

 

 

 

 


Павлета Милева от 11. а клас се класира трета в Националния етап на състезанието по български език и литература „Любословие”, което се проведе в края на месец февруари. Състезанието е традиционно оспорвано и се организира от Съюза на филолозите в България. То е с високоравнище на трудност и изисква освен задълбочена подготовка, креативни решения и способности за създаване на аргументативен текст.

 


Ученици от ПМГ „Иван Вазов”,гр. Димитровград се класираха на призови места в Националния конкурс „ Водата - извор на живот” 2018г.
Националният конкурс „ Водата - извор на живот” е посветен на 22 март - Световен ден на водата, и цели да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Организатори на проявата са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието , гр.Бургас.
Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.
В раздел „Фотография” - Габриела Манева Грудова IXв – II място, Жаклин Добромирова Добрева X а - II място, Рени Диянова Делчева Xа – поощрителна награда. Моника Валентинова Велчева VII клас - II място в раздел „Рисунка и приложно изкуство”. Изявата е по природни науки. Преподавателите по биология и здравно образование Ваня Славчева и Красимира Палаузова поздравяват своите ученици и им пожелават нови творчески успехи.

 


СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПМГ
В ПМГ”Иван Вазов” Димитровград се проведе единственото в областта състезание по природни науки към ХТМУ гр. София за ученици от 11 и 12 клас.
Явиха се 13 ученици. Състезанието бе проведено от преподаватели от катедра „Биотехнологии” към ХТМУ.
Резултатите от състезанието се признават за издържан кандидат-студентски изпит в ХТМУ, когато оценката е над 4.50.
Поздравяваме учениците с отличното им представяне и показаните знания по математика, химия, биология, география , физика и информационни технологии.


Трите имена

Клас

Точки

Оценка

1

Зорница Данаилова Петкова

11в

17

мн.добър

4.70

2

Таня Иванова Ангелова

11в

20

мн.добър

5.00

3

Надежда Енчева Цветкова

11а

28

отличен

5.80

4

Полина Милкова Апостолова

11а

28

отличен

5.80

5

Виктория Димитрова Караджова

11а

27

отличен

5.70

6

Таня Петранова Донева

11а

27

отличен

5.70

7

Николa Иванов Геренски

11в

23

мн.добър

5.30

8

Станимир Пилев Кирев

11в

20

мн.добър

5.00

9

Татяна Димитрова Ванчева

11а

26

отличен

5.60

10

Симона Андонова Андонова

11а

25

отличен

5.50

11

Таня Христова Христова

11а

25

отличен

5.50

12

Здравка Маринова Иванова

11а

25

отличен

5.50

13

Боряна Ангелова Бонева

12б

23

мн.добър

5.30

 


Интерактивен урок на тема: „Бай Ганьо- прощаване с европейската мечта на българина” проведоха на 12 март учениците от 11. в клас на Гимназията заедно със своя преподавател г-жа Катя Атанасова. Провокативни прочити на Алековия текст ги отведоха към изследване на Бай- Ганьовия предприемачески дух и проследяване на неговите пътешествия в гонене на „келепира”. Учениците от паралелката с профил „природоматематически“ - География и икономика търсиха скрити текстови послания, запълваха недоизказаността на текста със свои открития за историята на производството на розово масло, развитие на железопътния транспорт в България от края на 19. век. Те преставиха необикновена версия на европейските градове, в които амбулантнията търговец на гюлово масло се озовава- какви забележителности героят пропуска да види. Представиха и своите търсения за политиката на онези, смятани от Алековия персонаж за „маскари”- водещи политически фигури от епохата на байганьовци. Талантливият актьор Васил Ангелов показа забавна сцена, като се превъплъти в известния образ.

 

 

 

 

 


На 07.03., в навечерието на женския празник, ученици от 1

2 в клас от ПМГ „Иван Вазов” представиха открит урок на тема „Музите на българските автори за матура”. Презентациите отразяваха вдъхновителките на 15-те имена на класиците в българската литература. От Христо Ботев до Димитър Димов  се усмихваха от екрана красиви лица и срамежливи очи на българки, посветили живота си, за да се възхищаваме днес на литературни шедьоври.
Всеки от учениците представи своя прерзентация с любопитни факти и интересни случки. Вниманието бе насочено към човешкото, емоциите, радостите и неудачите в тези 15 живота. Бъдещите зрелостници вече познават добре произведенията, готвят се усилено за предстоящата матура и тези допълнителни знания ще им бъдат полезни, за да разпознават по-добре вътрешния свят на авторите и да разбират създаденото от тях.
Любезни домакини на събитието бяха служителите от ГБ „П.Пенев”, които предоставиха залата на читалнята, където учениците и техните гости се чувстваха уютно.

Линк към галерията >тук<

Международният Ден за безопасен Интернет се отбелязва за 15 поредна година по инициатива на Програма „Безопасен интернет“ на Европейската комисия и се организира от националните центрове за безопасен интернет. Той цели да ангажира обществеността с каузата за по-добра и безопасна интернет-среда за децата и младите хора. От първото си издание през 2004 година инициативата разшири многократно обхвата си, за да достигне до над 120 държави в целия свят. Тази година Международния ден за безопасен Интернет се отбелязва на 6 февруари и темата е „Create, connect and share respect: A better Internet starts with you“.

 

     Учениците от 11 Б клас на ПМГ „Иван Вазов“ в часовете по Информационни технологии разработиха презентации по темата чрез уеб базиран софтуер за компютърни презентации – POWTOON. Най–интересните от тях бяха представени от авторите си - Александър, Веселин, Георги, Йорданка, Павел и Станимира.

 

     Вярваме, че всеки потребител е изградил своята медийно-дигитална грамотност и това ще доведе до по-безопасно ползване на интернет и мобилни устройства. Да дадем своя принос за по-добър интернет.

Линк към галерията >тук<


Изключително представяне на учениците от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград на първи кръг на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко+“ за ученици от 5 до 8 клас, организирано от СНЦ „Образование и технологии“ , в партньорството с Майкрософт – България.

12 възпитаници на ПМГ от 5, 6, 7 и 8 клас участваха в състезанието и се съревноваваха с 367 техни връстници от цялата страна.

На 1 място в 8 клас е класирана Десислава Стоянова, а на 1 място в 7 клас - Моника Велчева. На 3 място в 5 клас е класиран – Александър Динков, в 6 клас – Гергана Добрева, в 7 клас - Надежда Митева, на 7 място – Георги Гочев. Тези ученици ще получат грамота и подарък от Майкрософт – България. Останалите участници се представиха много добре – 8 клас - Жаклин Атанасова, Мария Писарова, София-Никол Стойчева, 7 клас – Георги Монев, 6 клас – Иван Тодоров и Момчил Митев.

Всичките дванадесет ученици получават право за участие в областния кръг.

На първия етап от състезанието учениците разработват проекти по предварително зададени теми, използвайки възможностите на информационните технологии – програми за рисуване, текстообработка, компютърна презентация, обработка на изображения и звук, създаване на колажи, видео филми, програмиране със Scratch и разработка на уеб сайт..

Браво на учениците за труда и старанието, което положиха, както и на техните преподаватели – Снежа Димитрова и Драгомира Стоянова.

С всяка година трупаме повече знания и се представяме все по-добре.

Да си пожелаем още повече успехи на областния кръг и класиране за националния кръг на състезанието.


Поредното признание от УчИМИ за учениците на ПМГ „Иван Вазов“

От 12 до 14 януари 2018 г. в Пазарджик се проведе Ученическа конференция по математика и информатика (УК’18), организирана за 18-ти път от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) към Българската академия на науките (БАН).
За участие в нея след предварителни рецензии от жури (доценти, преподаватели в Софииски, Пловдивски университет и Института по математика и информатика на БАН) бяха допуснати 70 ученици - възпитаници на математически и професионални гимназии. Те представиха 50 авторски проекта по математика, информатика и информационни технологии.
Официалното откриване на конференцията беше на 12 януари, от 18 часа, в Голямата зала на Младежкия дом. Представянето и защитите на проектите по математика и информатика се проведе на 13 януари от 9 часа в ПМГ „Константин Величков”. ПМГ „Иван Вазов” Димитровград единствено училище от област Хасково участва с три проекта по информатика и ИТ.:
- „Електронен учебник по История и цивилизация за 10 (9) клас“ с автори Пламен Панчев и Александър Боев от 11б клас и научен ръководител г-жа Добринка Донева;
- „Game Kit“ с автори Елица Евтимова и Динко Николов от 11а клас и ръководител г-жа Добринка Донева;
- „Tower Power“ с автори Светослав Колев и Иван Тодоров от 12б клас и научен ръководител г-жа Василка Николова.
Пламен получи грамота за отлично представяне. Това му дава възможност да участва през месец април в Ученическата секция (УС’18) към Пролетната конференция на СМБ, като разходите му ще бъдат поети от УчИМИ. Другият шанс, който той получи е участие в интервюто за определяне на двамата български кандидати за обучение в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). Това са участниците в конференцията на УчИМИ, получили грамоти за отлично представяне, които не са в последния гимназиален клас. Интервюто за определяне на българските участници в RSI ще се проведе в края на януари. Кандидатите ще отговарят предварително писмено, на английски език на част от въпросите, включени във формуляра за кандидатстване за школата. Те трябва да представят и препоръки от свои учители.
Дванадесетокласниците Светослав и Иван получиха грамоти за много добро представяне и оценки Отличен (5,70), които могат да използват за кандидатстване във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Елица и Динко също получиха грамоти за много добро представяне.
След приключването на защитите на проектите в Голямата зала на Младежкия дом, участниците в RSI 2017 Таня Оцетарова, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив и Иван Иванов, Американски колеж в София, заедно с доцент Евгения Сендова представиха "Когато успехът на всеки друг е и твой успех" – илюстриран репортаж за RSI 2017. От 18 часа беше награждаването на участниците и официалното закриване на конференцията.
На този престижен форум присъстваха много гости от научните среди, бизнеса и фондации, които подкрепят развитието на младите таланти в България. Гост беше и госпожа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на Президента.

Линк към галерията >тук<

 

За да създадеш бъдещето,
първо трябва да си го представиш.
Желаем Ви смелостта на детското
въображение и силата да
превръщате мечтите си в реалност!
Весели празници
и успешна Нова година!


От 1 до 3.XII.2017г. в София в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе Националният турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ от календарния план на МОН. Организатори на турнира са МОН, РУО – София и НПМГ. Участваха ученици от цяла България от V до XII клас.

Единствените участници от област Хасково са от ПМГ „Иван Вазов“ - Димитровград. На този най-авторитетен форум Десислава Стоянова от VIII клас и Надежда Митева от VII клас се представиха отлично и защитиха своите проекти в категория „Мултимедийни презентации“. В журито участваха най-изявените преподаватели в областта на ИТ. Ръководител на двете ученички е преподавателя по информатика и ИТ Драгомира Стоянова.

Да поздравим тези мотивирани и амбициозни деца и да им пожелаем бъдещи успехи!

 

 

 

 

 

 


ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ОТ 11 И 12 КЛАС СА СТУДЕНТИ
10 медала за ПМГ „Иван Вазов” на престижния математически турнир в Кърджали

На 25 ноември 2017 година в град Кърджали се проведе XVII-тия Областен математически турнир „Перперикон”, за ученици от 3 до 12 клас. В него взеха участие над 800 ученици от областите Кърджали, Хасково и Смолян, град Пловдив, Свищов и други. В оспорвана конкуренция с математическите гимназии от областните центрове нашите ученици показаха изключително добри резултати.

5 клас: Катрин Колева – трето място, бронзов медал.
6 клас: Даниел Йовчев – първо място, златен медал
Йоана Борисова – второ място, сребърен медал.
7 клас: Десислава Димитрова – първо място, златен медал.
Даниел Славчев – второ място, сребърен медал
Надежда Митева – трето място, бронзов медал.
10 клас: Константина Георгиева – първо място, златен медал
Валентина Стефанова – второ място, сребърен медал.
Недена Кръстева – трето място, бронзов медал
12 клас: Милен Георгиев – второ място, сребърен медал.

Дванадесетокласниците Милен Георгиев, Гергана Иванова и Живко Ненчев са с  оценки 6,00 и 5,80 за четирите специалности на факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, отлични  оценки за Икономически университет – Варна и Висшето училище по застраховане и финанси - София . Всички  участници от ПМГ „Иван Вазов” от 11 клас – Таня Христова, Здравка Маринова, Елица Евтимова, Динко Иванов, Полина Апотолова, Надежда Цветкова и Татяна Ванчева получиха отлични оценки за кандидатстване в Икономически университет – Варна, за всички специалности на университета. Тези оценки важат за тях за следващата учебна година, когато завършват средното си образование.
Изказваме искрена благодарност на ръководителите Йорданка Коджабашева, Мария Пенчева, Катя Чалъкова и Петър Генчев и поздравявамв всички участници с постигнатите успехи.


На 28 октомври осмокласниците от ПМГ „Иван Вазов“ отбелязаха Деня на будителите по нестандартен начин. 86 момичета и момчета от новото попълнение на гимназията разиграха интересен спектакъл сред боровия и снежен уют на курорта Пампорово.
Всеки клас се беше подготвил да представи по един от будителите, чието име българинът трябва да знае. В състезанието „Аз познавам будители“ 8а клас много артистично презентира личността на Петко Славейков и неговата поема „Изворът на Белоногата“.Учениците пресъздадоха на импровизирана сцена любовта между Гергана и Никола, възхищението на везира от нея, ведите, дюлгерите, които зазиждат смелата българка в чешмата, и рецитираха хумористичното стихотворение „Малък Пенчо“.
8б, с невероятен ентусиазъм и сплотеност, пресъздадоха Вазовата ода „Левски“, развяха българското знаме и представиха Патриарха и своя нов патрон в нестандартна светлина. Бяха подготвили красиви флаери с неговия лик за всички присъстващи.
С не по-малък интерес бе посрещнато представянето на 8в и 8г класове – те рецитираха стихотве от Ботев и Добри Чинтулов, а Нанси от 8в клас запя акапелно бунтовната песен на поета будител.
Жури от трима души оцени подобаващо усилията на осмокласниците и отсъди първо място за 8б клас, второ – за 8а, трето – за 8г и четвърто – за 8в клас.
Всички останаха впечатлени от здравия дух и чудесната атмосфера на този импровизиран празник. Учениците бяха наградени с торти и с първия за тази година сняг, който за по-малко от час смени сезона на Пампорово и украси с бяла дреха величествените борове в курорта. Сняг през октомври, първа екскурзия и първи успехи заедно – хубаво начало на много нови приятелства...

Линк към галерията >тук<

ПМГ ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 30. октомври 2017г. отпразнувахме Деня на будителите. Възпитаниците на г-жа Павлина Лозева, г-жа Ваня Маринчева и г-н Георги Желев изнесоха тържествена програма.
Дванадесетокласничките Гергана Стамова и Жаклина Иванова поздравиха преподавателите за будителския им труд и себеотдаване.
Стихотворение, посветено на учителите, бе написала Надежда Николова от ХІ „в” клас.
Петокласниците изпяха хорово песента „Хубава си, татковино” и повишиха настроението на всички с ентусиазма и таланта си.
Седмокласниците поставиха на сцена стихотворението „На прощаване” на Христо Ботев. Артистичното им изпълнение бе съпроводено и с презентация.
Габриела Стефанова от Х „б” клас представи анализ на проведената от нея анкета сред новите ученици на ПМГ от V и VІІІ клас на тема: „Познавате ли българските будители?”.

 


Преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ участваха в програма за обучение на учители в ЦЕРН – Женева, Швейцария

За четвърта поредна година се проведе Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева за обучение на учители по учебните предмети информатика, ИТ и инженери – 14-22.Х.2017г, финансирана от МОН. Одобрени бяха 39 учители от цялата страна. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория „Николай Коперник“ във Варна.

През годините, от 2008г до 2017г, в програмата са участвали над 600 учители от цяла България, като тази година за пореден път има участие на двама преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ – Драгомира Стоянова и Василка Николова.

Обучението включваше лекции и разглеждане на различни установки и лаборатории. То се проведе на български език под ръководството на българските учени, работещи в ЦЕРН. Голямо преживяване беше влизането на 100м под земята и разглеждането на CMS детектора. В него има изключително българско участие. Българи са правили част от основните елементи в този детектор, в който се установява наличието на различни елементарни частици.

В ЦЕРН работят ученици, студенти, учени от различни държави. Там всички нации се обединяват в името на „Науката за мир“.

Основната идея на обучението е видяното и наученото там от учителите да бъде предадено на учениците, за да придобият представа какво се случва отвъд стените на ЦЕРН, да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с природни науки и технологии. Предстои участие на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ във виртуална визита в ЦЕРН, организирана от българските учени там.


Ученици от 9. и 11. клас на Гимназията посетиха Университета по хранителни технологии в Пловдив. На 21 октомври 37 вазовци, изучаващи биология и химия като профилиращи предмети, се срещнаха с Галена Ангелова, доктор на химическите науки и преподавател в катедрата по биотехнологии. В аулата на УХТ учениците се потопиха в академична атмосфера и изслушаха лекция за развитието на биотехнологиите и приложението на научните постижения в практиката. Доктор Ангелова осигури достъп до лабораториите за синтез на антибиотици и демонстрира интересни експерименти. Учениците имаха възможност да се запознаят с лабораторна техника и съвременна апаратура, както и с приложението на информационни продукти в научната дейност. Вазовци се интересуваха от биохимията, откритията в областта на ензимите и анаболите, а доктор Ангелова разказа интересни факти за новите научни открития.


 Ръководството и учителският екип на Гимназията поздравяват учениците и техните преподаватели по математика – г-жа Коджабашева, г-жа Чалъкова и г-жа Пенчева за успешното представяне на петия математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“  в гр. Стара Загора, провел се на 7.10.2017г.
5 клас:  Стела Бисерова Бинева – първо място
7 клас:  Десислава Димитрова Димитрова – първо място
8 клас:  Стоян Стоянов Георгиев – първо място
Антон Петров Златев – първо място
Теодор Спасов Карабелов - второ място
10 клас: Гергана Георгиева Гочева – първо място
Недена Николаева Кръстева – второ място
Валентина Емилова Стефанова – трето място
11 клас:Татяна Димитрова Ванчева – първо място
Здравка Маринова Иванова - второ място
Полина Милкова Апостолова - трето място

Линк към галерията >тук<

 Европейската седмица на програмирането се провежда за V поредна година от 7.10.2017г.  до 22.10.2017г.
ПМГ „Иван Вазов“ отбеляза  събитието със следните мероприятия:

* Ученици от V,VI иVII клас проведоха изнесени занятия в Градска библиотека „П. Пенев“ на тема „Програмиране и управление на Finch роботи“;

* Ученици от XII клас представиха пред ученици от  VIII, IX, X и XI клас презентации за най-популярните езици за програмиранеПУШЕНЕТО НА НАРГИЛЕ – ФАКТИ И РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО - презентация <<<

~ Снимки от откриването на учебната година 2017-2018 ~

>>Връзка към новината<<


 От извора на българското „ пиха” десетокласниците на ПМГ „ Иван Вазов”

Открит урок по литература и история на тема „ Изворът на българското достойнство в поемата на Петко Славейков” проведоха на 20 юни учениците от 10 в клас на ПМГ. Младите родолюбци пресъздадоха драматизация по текста на творбата- в словесен дуел за родните ценности и изкушенията на чуждото се сблъскаха Гергана ( Деница Мандалова) и везирът ( Николай Скендеров), а декорите създаде с въображение и сръчност Станимир Кирев. Разказвачите- Павел Тенев и Диян Христов въведоха в атмосферата на творбата. Контрастът между идилията на българското село и разкоша на османските дворци показаха в мултимедийни презентации Теодор Полихронов и Надежда Николова. Учениците дискутираха за фолклорното и модерното начало във възрожденската творба, носеща и до днес вечните стойности на българското. Зорница Петкова изработи и представи постер с географски карти и снимки за днешното състояние на Герганината чешма. Урокът се проведе под ръководството и с методическите идеи на преподавателите Катя Атанасова и Павлина Лозева, а сред гостите бяха експерт от РУО на МОН, родители, учители от Гимназията.

Линк към галерията >тук<

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2017

>ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА<


ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ГОДИШНИК 2017 >ТУК<


Важно за всички завършили 7ми клас и родителите им

Съобщение от Министерството на Образованието гласи, че е активна демо-версия на системата за кандидатствате онлайн и вие ще можете да пробвате как се работи със сайта. Пробната версия за кандидатстване ще е активна до 24:00 часа утре 14ти юли. Реалното кандидатстване за гимназия ще се проведе 16ти юли.

>ДЕМО ВЕРСИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ<

Съобщението от страницата на МО:

"Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя."


РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


  На 14.06. 2017 г. в ПМГ „Иван Вазов“  се проведе състезание по немски език под мотото “Deutsch macht Spass” (Немският доставя удоволствие).

Участници в него бяха учениците от 10 клас, изучаващи немски  като втори чужд език. По регламент представителите от класовете  се надпреварваха в три направления –  стихотворение, песен и откъс от приказката „Червената шапчица“. Компетентно жури оценяваше езиковите умения на учениците, певческите им възможности и тяхната артистичност.
Състезанието протече в три кръга, като между тях имаше презентация за Германия и немския език, викторина към гостите на мероприятието и запознаване със специфичните особености в общуването с представители на немската общност.  Наградите за въпросите осигури „ЕТ Алекс 2000“.
Учениците бяха мотивирани от своя преподавател по немски език  Христина Михайлова  в края на учебната година да се представят много добре. Те се вкючиха с голямо желание и демонстрираха завидни умения по предмета. Журито бе изненадано от техните езикови, музикални и театрални умения, но особено бе впечатлено от оригиналния начин на представяне на класическата приказка за Червената шапчица и страшния вълк. Излъчването на победител се оказа проблем. Все пак такъв трябва да има и това бяха учениците от 10а клас, на второ място – 10б клас и 10в на трето. Всички получиха грамота и торта от спонсора „Валентина Одит Консулт ЕООД“

Линк към галерията >тук<

ШАХМАТИСТИ ОТ ПМГ ”ИВАН ВАЗОВ” - ДИМИТРОВГРАД МЕРИХА СИЛИ СЪС СВЕТОВНАТА ШАМПИОНКА

 

Отборът по шахмат VIII-X клас на ПМГ”Иван Вазов” с ръководител Деян Димов се класира за финалите на ученически игри по шахмат. Те се проведоха от 02.06. до 04.06.2017 година в курортен комплекс „Албена”. Нашият отбор се класира на VIII място в страната. Седмокласничката Гергана Георгиева имаше честта да играе срещу световната шампионка за девойки Нургюл Салимова и бе достоен неин противник. Пожелаваме бъдещи успехи на нашите шахматисти: Диян Христов, Иван Кисьов, Александър Генев и Гергана Георгиева.


По специален начин бе оформено пространството пред ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, за изпращането на Випуск 2017. Висящи чадъри образуваха импровизиран покрив, в който слънчевите лъчи се отразяваха. Решихме да подходим нетрадиционно, за да създадем по-нестандартна атмосфера за възпитаниците си, коментираха учители.

64 са зрелостниците на гимназията през тази година. В кратко дефиле те преминаха пред съученици, родители и други хора. Разбира се, броиха многократно от 1 до 12, за да покажат, че преминават в света на възрастните.

В поздравлението си към завършващите директорът на гимназията Илияна Славова им пожела да се справят със зрялост в живота. Всеки миг с вас си струваше усилието, каза тя.

Линк към галерията >тук<

БРОШУРА

ПРИЕМ 2017

>>> за пълен размер кликни тук<<<

 


>

Ученичка от ПМГ „Иван Вазов“ сред най-добрите на  Националната олимпиадата по информационни технологии

От 12 до 14 май 2017г. в МГ „д-р Петър Берон“ - гр. Варна се проведе XV-та Национална олимпиада по информационни технологии. До най-престижния в България национален кръг бяха допуснати 100 проекта в пет направления. От ПМГ “Иван Вазов“ - Димитровград взе участие ученичката Десислава Стоянова от 7 клас с проект на тема „Забавно училище“ – Мултимедиен проект в направление „Мултимедия“, ръководител – г-жа Драгомира Стоянова.

Олимпиадата протече в два кръга – в първия учениците решаваха индивидуално тест по информационни технологии, а през втория защитаваха разработените от тях проекти пред комисия.

Ученичката от ПМГ „Иван Вазов“ постигна много добър резултат и представи достойно своето училище на национално равнище.


  Ден на самоуправлението в ПМГ “Иван Вазов“

        На 9 май - Деня на Европа, вазовци заеха длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в своето училище.  Мястото на директора зае председателят на Ученическия съвет Гергана Иванова от 11а клас. Заместник-директори станаха Жаклина Иванова - 11а и Симона Андонова  - 10а, а секретарка на директора беше Ванина Вълчева от 9б клас. В ролята на педагогически съветник бе Боряна Димова - 12а.

Интересът към останалите длъжности на персонала в училището не беше малък. Местата на библиотекар, лекар, охрана, чистачки и учители не останаха свободни.

Работният ден стартира с  оперативка преди часовете, по време на която директорът раздаде  длъжностни характеристики и баджове с имената на заместващите ученици. Всички поеха задълженията си много отговорно под ръководството на преподавателите си. В края на деня всички участници в самоуправлението получиха грамоти за активно участие в предизвикателството.

Линк към галерията >тук<

  Ученици и преподаватели отбелязаха традиционните екодни.

Мотото тази година е: Повишаване  знанията за опазване на околната среда и изменението на климата. Проведоха се екологични инициативи със следната програма:

-          Любопитни факти за планетата Земя – V клас

 1. -          Полезна информация за въздуха, който дишаме - V клас
 2. -          Глобални екологични проблеми – доклад V клас
 3. -          Презентация „Рециклирането – начин за опазване на околната среда“, VII клас
 4. -          „Науру – богатство и разруха“ – разказ - VII клас
 5. -          Представяне на проект „Чистата питейна вода – извор на живот“, класиран на II място в Национално състезание „Водата – извор на живот“, град Бургас – Наталия Петкова и Елена Попчева, XIб
 6. -          Брошура „Чиста питейна вода – извор на живот“
 7. -          Светлинно замърсяване – презентация, XIа клас
 8. -          Екологичен кодекс за опазване на околната среда,съставен от XIб клас

Ученици от XIIв клас подредиха във фоайето на училището плакати за Международния ден на Земята на тема „Околната среда и ние“                                                                    Горди сме с отличните резултати на Рени Делчева – IX а клас – класирана на  III място в  Регионалния ученически конкурс „Красивата природа на моя роден край“ и Моника Велчева – VI клас, с поощрителна награда за рисунка от Националния конкурс „Водата – извор на живот“

Организатори на екодните: К. Палаузова – ст.учител по биология и ЗО, В. Славчева -  учител по биология и ЗО и Д.Гочева - учител по физика и астрономия

Линк към галерията >тук<

Учениците от ПМГ "Иван Вазов" - победители в Общинската инициатива "Лист по лист"

(кликнете на картинката)

 

       Успехи на Вазовци по история и география


От 28.04 до 30. 04. 2017 година в град Пловдив се проведе Националният кръг на олимпиадата  по география и икономика. Като представител на Хасковска област във възрастова група 8- 10 клас взе участие класираната на I място в областния кръг Гергана Гочева от IX „а“ клас на ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград.
Надпреварата протече в три кръга: предварителен писмен тест, мултимедиен тест и решаване на казус. В крайното подреждане Гергана се нареди на престижното дванадесето място от 30 класирани. Това е второ участие на деветокласничката на национален кръг на олимпиадата по география и икономика. За гимназията това е десето поредно участие в това състезание.

По същото време в Стара Загора се проведе Национален кръг на състезанието по история „ Моята родина”. В него участваха трима ученици от ПМГ „Иван Вазов”. Сребърен медал завоюва ученикът от VII клас  Иван Козарев. Шестокласниците Летисия Христова и Дамян Георгиев се окичиха с бронзови медали


   От 21 до 23 април 2017г. в кк „Пампорово“ се проведе Национален кръг на състезанието по информационни технологии за ученици от 5 до 8 клас – IT Знайко+.

ПМГ „Иван Вазов“ се представи с 12 ученици във всички направления. Това са: Христина Иванова, Виктория Георгиева, Ивета Георгиева, Марина Михалева, Микаела Димитрова, Стилиана Янкова, Десислава Стоянова, Надежда Митева, Виктория Вакрилова, Георги Гочев и Георги Монев. Техни ръководители са преподавателите по информатика и ИТ г-жа Драгомира Стоянова, г-жа Снежа Димитрова и г-жа Добринка Донева.
Участниците работиха 2 астрономически часа по предварително зададени от организаторите теми. После имаше представяне на проектите и защитата им пред жури и публика. Всички ученици получиха грамоти за отлично представяне. Гордеем се, че освен това имаме и много призови места:
VIII клас екипи – I място – Христина Иванова и Виктория Георгиева
VIII клас индивидуално – специалната награда за най-оригинална идея за проект и най-добра защита – Ивета Георгиева
VII клас индивидуално - I място – Десислава Стоянова
VI клас индивидуално - II място – Виктория Вакрилова
Няма по-хубаво за един учител от това да чуе имената на своите ученици сред най-добрите. Благодарим на тези прекрасни деца за положения труд и заслужените резултати. Желаем им да продължават да работят със същия дух и постоянство, за да превземат поредния връх по пътя към успеха.
Благодарим и на г-н Митьо Вълчев – управител на МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, с чието съдействието и финансовата подкрепа бе осъществено пътуването.

Линк към галерията >тук<

   Своя патронен празник отбеляза на 21 април ПМГ „ Иван Вазов”.

Официалната част на тържеството се проведе от 12, 30 часа пред паметника на Патриарха в парка пред Гимназията. Вазовци очертаха значимостта на Вазовото дело в нашата култура, духовното величие и достолепие на своя патрон, с чието име се гордеят и чувстват задължени. Директорът на училището- г- жа Славова, поздрави учениците и колегите си с празника, припомняйки им какво означава да принадлежиш към духовната общност на една гимназия с традиции и авторитет. Тя награди изявени възпитаници на училището, отличили се с постиженията си в национални и областни конкурси, олимпиади, състезания.

Патронният празник продължи със състезателната игра „ Помним ли?”, организирана от Ученическия съвет на ПМГ по проекта „Димитровград на младите”.

Линк към галерията >тук<

    Празник на немската поезия със стиховете на Хайнрих Xайне


По повод патронния празник на ПМГ „Иван Вазов” ученици от дванадесетите класове изнесоха открит урок, посветен на 220-годишнината от рождението на немския поет и писател Хайнрих Хайне. Гостите, ученици и учители, бяха посрещнати по немска традиция с Zuckertute . Всеки получи брошура с интересни мисли на Хайне за света, хората и живота. Присъстващите бяха запознати с живота и делото на твореца под формата на презентация. Голям интерес предизвикаха стихотворенията на Хайне, които зрелостниците рецитираха не само в оригинал, а и в превод на английски и български език. Текстовете прозвучаха на фона на музика от Шуберт и Шуман, а за финал учениците бяха избрали песента на Scorpions „Лорелай”. Имаше и номинация за Лорелай – момиче, за което публиката прецени, че се доближава най-много до образа на легендарната самодива.

Урокът беше подготвен от г-жа Христина Михайлова – преподавател по немски език и г-жа Мариана Пенева - преподавател по български език и литература, чиято цел бе да покажат, че учениците от ПМГ „Иван Вазов” могат да общуват и ползват свободно и втория чужд език, който се изучава в гимназията.

Линк към галерията >тук<

     Отново повод за гордост и радост в ПМГ!
ПМГ "Иван Вазов" е сред 51 училища в България и единственото от област Хасково, които работят по иновативният проект "Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ". Това е проект, насочен към ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка. На тези активни младежи се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
В рамките на този проект на 12 април 2017 г. 10 изявени ученици от гимназията, които са показали най-добри резултати в инициираното обучение гостуваха на Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) 2016. Това са участници в група „IT Academy” по проект „Твоят час“  с ръководител г-жа Добринка Донева. Те се явиха на  практически изпит с продължителност 50 минути. Указанията за работа и условията на задачите бяха на английски език. Резултатът беше успешно положен изпит и  заслужен  сертификат  Microsoft Office Specialist - ценен и признат в цял свят. Това са: Борис  Нондов, Елица  Евтимова, Симона  Андонова, Таня  Донева, Силвия  Петрова, Йорданка  Тончева, Станимира  Запрянова, Кирил Радев, Павел Иванов, Динко Николов - X клас.
Гордеем се с тяхната упоритост и постоянство за постигането на този невероятен успех. Пожелаваме им да имат отново тази уникална възможност за обучение и признание на резултатите им и през следващата учебна година.


     От 9 до 12 април 2017г. в Боровец се проведе Седемнадесета ученическа секция на Ученическия институт по математика и информатика към  Българска академия на науките, чиято цел е да открива и подкрепя даровити деца в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които желаят да се занимават с изследователска работа. За участие в нея бяха допуснати 53 проекта по информатика и информационни технологии от цялата страна, разработени от ученици от 8 до 12 клас.

Шестима  възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“,  ръководени от  г-жа Снежа Димитрова бяха допуснати за участие в секцията, където представиха своите  проекти. Кристиан Костов и Кристиан Славов от 11 клас участваха с разработената от  тях игра „Adventures in the wild west“,   Милен Георгиев и Георги Пандов - 11 клас с игра „Space adventure“ , Атанас Орманов от 12 клас с игра „Рано“ и Стилиян Тонев - 12 клас с разработка на приложна програма „Генератор на тестове“.

Учениците се представиха много добре при защитата на  проектите си пред научно жури от Българска академия на науките и бяха отличени с грамоти. Дванадесетокласниците получиха оценка Отличен 5,80 за разработките си и придобиха правото да изберат специалност, предлагана от Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която да изучават в   бъдещото си образование.


    На 8 и 9 април в град Варна се състоя финалният етап от първия национален конкурс „Космически отпадъци – от проблема към решението”. От всички участници бяха избрани най–добрите 18 екипа и поканени да представят своите проекти. Ученици от ПМГ „Иван Вазов“ с ръководител Диляна Гочева участваха с три проекта. За финала се класира проектът „Голямата ръка“ на Пламен Панчев, Андон – Димитър Узунов и Ангел Драгиев, ученици от X б клас. След защитата  екипът се класира на пето място в общото класиране и на второ – във втора  възрастова група. Журито на конкурса - проф. Гаро Мардиросян, проф. Д. Кюркчиева и доц. Таня Иванова, наградиха  екипа с научна литература на тема „Космос”.


     Пореден успех за IT Знайковците на ПМГ „Иван Вазов“

На 11.03.2017г. се проведе Областен кръг на Националното състезание по Информационни технологии IT Знайко+. В него взеха участие 1120 ученици от цялата страна. Представителите на ПМГ “Иван Вазов“, Димитровград бяха 15 и се състезаваха в категориите мултимедия, програмист и web. Учениците работиха 2 астрономически часа по предварително зададени теми от организаторите.
12 ученици от тях се класираха за Националния кръг на състезанието, който ще се проведе от 21 до 23 април 2017г. в Пампорово. Това са:
6 клас: Виктория Вакрилова, Георги Гочев, Георги Монев, Моника Велчева, Надежда Митева.
7 клас: Десислава Стоянова.
8 клас: Марина Михалева, Микаела Димитрова, Стилиана Янкова, Христина Иванова, Ивета Георгиева, Виктория Георгиева.
Техни преподаватели са учителите по Информатика и ИТ – Снежа Димитрова, Драгомира Стоянова и Добринка Донева.
Пожелаваме много късмет, успех и достойно представяне на нашите възпитаници!


     Вместо тест по литература в края на дяла…

На 30.03.2017г. петокласниците от ПМГ”Иван Вазов” вместо да правят тест по литература след приключване на дяла „Фолклорен празничен календар”от учебното съдържание,  участваха в състезание  „Семейни войни”. Нарекоха го така, защото се състезаваха срещу  своите родители. Борбата между двата отбора премина през три кръга и  бе изключително оспорвана. Участниците трябваше да покажат не само знания, а и умения, сръчност и бързина.
Между отделните кръгове учениците имаха възможност под формата на презентации да представят празници от фолклорния празничен календар и свързаните с тях традиции.
Петокласниците спечелиха двубоя. Родителите също бяха удовлетворени, че е осъществена приемственост между поколенията и българските традиции и обичаи няма да бъдат забравени.

Линк към галерията >тук<

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ПМГ

На 22 март 2017г. в град Бургас се проведе Националното състезание за мултимедийни презентации – „Водата – извор на живот“. Тринадесет отбора от цялата страна защитаваха презентациите си пред жури и бяха оценени.

Възпитаничките на ПМГ „Иван Вазов“ – Наталия Петкова и Елена Попчева от 11 клас с проекта си „Чистата питейна вода – извор на живот“ заеха престижното второ място в България.СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПМГ

На 21.03. 2017 г. от 14.30 часа в ПМГ”Иван Вазов” се проведе единственото в областта състезание по природни науки към ХТМУ гр. София за ученици от 11 и 12 клас.

Резултатите от състезанието се признават за издържан кандидат-студентски изпит в ХТМУ, когато оценката е над 4.50

Явиха се 24 ученици. Състезанието бе проведено от преподаватели от катедра „Биотехнологии” към ХТМУ.


ХИМИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ВЪВ ВАРНА

Ученичката Гергана Гочева от ПМГ „Иван Вазов” бе единствената представителка на Хасковска област, класирала се за Националния кръг по химия и опазване на околната среда. Преподавател по химия на деветокласничката е г-жа Мариела Делчева. От 18 до 21 март те взеха участие в 49-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, провела се в гр. Варна. Домакин на престижното събитие бе Частното средно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, а организатори -Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието във Варна и СОК „Камчия“. 
Деветокласничката Гергана Гочева се представи успешно на престижното състезание, в което се съревноваваха 120 ученици от 7 до 12 клас, разпределени в четири възрастови групи. 
Ето какво разказаха г-жа Мариела Делчева и Гергана Гочева за олимпиадата:
Официалното откриване на олимпиадата се състоя петък – 17 март, от 18 ч. Участниците и гостите бяха приветствани от Венцислава Генова – началник на Регионалното управление на образованието във Варна, от Пенка Стоева – и.д. директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“. Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който също е химик, също приветства участниците. Веднага след това започна техническата конференция на олимпиадата с ръководителите на отбори.
Изключително атрактивно бе откриването на Националната олимпиада – то бе символично пътуване към изконните български корени и напомни за непреходните ценности на знанието и образованието, за свободата и любовта. Актовата зала на на училището се изпълни с красотата на 15 гайди, които оживяха в ръцете на младите гайдари от ОУ „Антон Страшимиров“ във Варна. Силата на българската история, традиции и ценности, представени в прекрасните изпълнения на талантите от Общинския детски комплекс в морската столица, накараха сърцата на всички да трепнат.
Представена бе и националната комисия за организиране и провеждане на Олимпиадата, ръководена от доц. д-р Христо Чанев – преподавател във факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на националния отбор по химия.
Естествено, откриването на Олимпиадата по химия не мина и без атрактивна демонстрация на бурна химическа реакция. С много хумор студентите от Софийския университет показаха пред учениците как химиците приготвят кекс с пакетче нишесте и малка горелка. Експериментът бе посрещнат с овации от препълнената зала.

Учениците от 7 до 12 клас бяха разпределени  в четири състезателни възрастови групи. Надпреварата бе в два етапа – теоретичен и експериментален.
Теоретичният кръг започна в събота – 18 март. По традиция най-вълнуващ и очакван е експерименталния кръг на олимпиадата, в който учениците трябва да направят качествени химически анализи за изследване на вещества, които се съдържат в разтвори. Участниците провеждат химичните реакции в модерните кабинети на ЧСУ „Юрий Гагарин“, оборудвани с най-съвременна образователна техника за лабораторни изследвания, а също и с необходимите плотове, течаща вода и изходи за електричество, при спазени изисквания за безопасност. В училището вече бяха пристигнали 800 епруветки, 100 бехерови чаши, филтърна и лакмусова хартия и специални химически вещества.
На 19. март, точно в 8.00 ч. учениците започнаха работа по теоретичните задачи. С интерес се очакваше експерименталната част на олипиадата, която се проведе в събота и неделя, в модерните кабинети на ЧСУ „Юрий Гагарин“, оборудвани с най-съвременна образователна техника за лабораторни изследвания. За провеждането на качествените химически анализи в „Камчия“ бяха осигурени 800 епруветки, 100 бехерови чаши и специални химически реактиви.
Заедно със състезателната програма от 18 до 21 март участниците имаха възможност да разгледат „Камчия“ и да посетят единствения в България Авиокосмически център с Планетариум, Музея на уникалните кристали и Славянски център, а също и да спортуват в модерния спортен комплекс „Камчия“.
След края на състезанието всички бяха поканени на „Вечер на приятелството“ – за създаване на нови контакти в името на науката. Участниците имаха възможност да посетят единствения в България Авиокосмически център с Планетариум, Музея на уникалните кристали и Славянски център. По време на престоя си учениците и гостите имаха възможността да използват басейна с олимпийски размери, фитнес залите, да поиграят тенис на маса в Спортния комплекс на „Камчия“.


ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА МАТЕМАТИЦИТЕ НА ПМГ „Иван Вазов”

            На 1 февруари 2017г. в гимназията се проведе поредният кръг на международното състезание Математика без граници”. В него се състезаваха над 16 000 участници от 30 държави. И в този кръг по традиция нашите ученици спечелиха много медали. Отличията бяха връчени на тържеството на училището по повод 3 ти март - Национален празник на България, от директора на училището г-жа Илияна Славова. Поздравления за наградените и техните преподаватели: г-жа Катя Чалъкова,

г-жа Йорданка Коджабашева, г-жа Мария Пенчева и г-н Петър Генчев.

А ето и медалистите:

 

 • сребърни медали:

Даниел Йовчев – 5 клас

Надежда Митева – 6 клас – сребър

Петър Иванов – 7 клас

Милен Георгиев – 11 клас

Марио Илиев – 12 клас

 

 • бронзови медали:

Божидар Драгомиров – 5 клас

Георги Гочев – 6 клас

Десислава Димитрова – 6 клас

Мирослав Кръстев – 6 клас

Теодор Карабелов – 7 клас

Даниел Янков – 8 клас

Гергана Гочева – 9 клас

Недена Кръстева – 9 клас

Здравка Иванова – 10 клас

Боряна Димова – 12 клас.

Линк към галерията >тук<

Поздравления за нашите математици!

Най-после медалите от математическия турнир „Иван Салабашев” пристигнаха в училище и учениците ни получиха своите отличия. Те се представиха изключително успешно на XXVI Математически турнир "Иван Салабашев", провел се  през месец декември 2016г. в гр.Стара Загора, в оспорвана конкуренция с ученици от гр.Стара Загора от гр.Хасково. Ето и медалистите:

Даниел Николаев Йовчев

5кл.

І място

Георги Георгиев Георгиев

5 кл.

ІІІ място

Десислава Димитрова Димитрова

6 кл.

І място

Георги Иванов Гочев

6 кл.

ІІ място

Антон Антонов Симеонов

6 кл.

ІІІ място

Петър Иванов Иванов

7 кл.

І място

Сезен Тунджаева Местанова

7 кл.

ІІІ място

Недена Николаева Кръстева

9 кл.

І място

Валентина Емилова Стефанова

9 кл.

ІІ място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линк към галерията >тук<

Предложение за летни школи -Фондация Миню Балкански с. Оряховица

Започна кампанията за набиране на участници в пролетните и летните школи в с. Оряховица.

Нашата цел е да пробудим интерес в децата на ученическа възраст към научните знания,гражданското образование,изкуствата. За това ръководители на тези школи са изтъкнати педагози, като Теодосий Теодосиев,проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова и др. За повече информация моля разгледайте файловете налични в прикачения архив.

>>> за сваляне на архива кликни тук <<<


Microsoft Imagine Academy

За поредна пета година ученици от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на г-жа Добринка Донева.  Най-добре представилите се в това обучение ученици ще имат възможност да се явят напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатите сертификати Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин ще валидират знанията и уменията си за програмиране и за работа с бизнес софтуер.
Тези обучения и сертификации са част от проекта „Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени - Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, BizSpark, Office365 for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.
Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.


Приключи първия кръг на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“ за ученици от 1 до 8 клас, организирано от СНЦ „Образование и технологии“ и с подкрепата на Майкрософт България. Възпитаниците на  ПМГ „Иван Вазов“  от 5 клас – Дара Георгиева и Гергана Добрева, от 6 клас – Антоан Коев, Виктория Вакрилова, Георги Гочев, Георги Монев, Калоян Павлов, Мартин Петров, Моника Велчева, Надежда Митева и Нели Тотева, от 7 клас – Георги Ангелов, Десислава Тодорова, Мария Желева и Ребека Ангелова и от 8 клас – Ивета Георгиева, Микаела Димитрова и Стилиана Янкова участваха в състезанието  с разработени проекти по зададени от организаторите теми. Те се съревноваваха  с 635 техни връстници от цялата страна. С помощта на преподавателите по ИТ – Драгомира Стоянова, Снежа Димитрова и Добринка Донева, учениците реализираха проектите си, като изработиха мултимедийни презентации, филми и уеб сайтове. Нели Тотева, Стилиана Янкова и Ивета Георгиева, класирани в група А получиха грамоти за отлично представяне и награди от Майкрософт България. Всичките осемнадесет ученици от ПМГ „Иван Вазов“ получават право за участие в областния кръг на състезанието.


Днес, 23 декември 2016г., в ПМГ „Иван Вазов“ се състоя коледно тържество, което включваше изпълнения на коледни песни на чужди езици, коледна трапеза и състезание „Коледна битка“. В него се съревноваваха учители и ученици. Отборът на учителите „Готините мъчители“ победи отбора на учениците „Непобедимите“. Празникът завърши с награждаване на победителите в коледните конкурси и трапеза с почерпка.

Линк към галерията >тук<

Виртуална визита в Церн

Линк към галерията >тук<
Линк към презентацията >тук<

няколко клипа >тук<


Шесдесет и шест ученици от ПМГ Бяха наградени от Община Димитровград за постижения в три направления: "Наука и техника" - област математика, физика и астрономия и природни науки; Изкуство и култура"; "Спорт". Те получиха стипендии за даровити деца.

Поздравления!

Линк към галерията >тук<

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”, ДИМИТРОВГРАД НА ПЪРВОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА В СТРАНАТА

На 29 октомври 2016 година във Велико Търново се проведе първото състезание по компютърна математика за ученици от 8 до 12 клас. От ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград участие взеха Александър Генев, Динко Иванов и Мартин Сестримски от 10 клас и Боряна Димова, Йордан Иванов и Преслав Янков от 12 клас. В рамките на 4 астрономически часа участниците трябваше да решат 15 задачи като използват софтуера на програмата GeoGebra и създадат динамични конструкции при различните случаи на състезателните задачи. От 30-те участници от математическите гимназии в страната Боряна Димова (12 клас) завоюва сребърен медал, а Йордан Иванов (12 клас) – бронзов. В класацията по класове Боряна е на първо място сред учениците от 12 клас. Поздравления заслужават всички ученици от ПМГ „Иван Вазов” за открояващото им се представяне сред останалите участници. Успехът им е още по-значим поради факта, че динамичният софтуер GeoGebra не се изучава в редовните часове, а тяхната подготовка е осъществена с ръководителите Катя Чалъкова, учител по математика, и Василка Николова, учител по информатика в гимназията.


Фондация „Енчо Керязов" издирва и награждава на специална церемония талантливи български деца, които са постигнали високи успехи в сферата на изкуството, спорта и образованието на престижни национални и международни олимпиади, конкурси и състезания, които са включени в списъка на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта за деца с изявени дарби.
         Организаторите от Фондация „Енчо Керязов" подготвят Шестото издание на годишните награди и съпътстващия спектакъл „Нощ на звездите", който ще се проведе на 25.02.2017 г. в зала „Арена Армеец" - гр. София.

> Приложени файлове: регламент за номиниране и оценка на младите български таланти и съответните формуляри. <


Трима учители от област Хасково се пребориха за „магията на ЦЕРН“

Това са преподавателите по информатика и ИТ от Димитровград - Катя Гочева от ОУ „Пенчо Славейков“ и Добринка Донева от ПМГ „Иван Вазов“, а от Хасково - Гергана Петрова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. От втори до осми октомври те бяха на обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, осъществено по Национална учителска програма за обучение на учители, които преподават по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.
Квалификационният курс се организира и финансира от МОН, а учителската програма за обучение на инженери–педагози се изготвя и провежда съвместно от образователния офис в ЦЕРН, Института за ядрени изследвания и ядрена енергия – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Института по системно инженерство и роботика – БАН. Благодарение на това сътрудничество от 2008 година до сега са се обучили 536 български учители – физици, химици, информатици, инженери и директори на математически и природоматематически гимназии.
Поредната българска група включва 39 учители от цялата страна, подбрани след конкурс на МОН. Критериите на селекционната процедура са високи: професионална квалификация на кандидатите, участие в проекти и научно–практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др. Ръководители на групата от учители посетили ЦЕРН са: г-жа Свежина Димитрова - директор на Националната обсерватория  „Николай Коперник” във Варна и г-жа Ремдие Ибрям – главен експерт в отдел квалификация и кариерно развитие в МОН.
Основното мото на ЦЕРН е: „Наука за мир“, а мисиите са 4:

 • Разширяване границите на познанието;
 • Намиране на приложения на научните открития чрез нови технологии;
 • Подготовка на бъдещите учени;
 • Международно сътрудничество (обединяване на народите).

Обучението се провежда на български език и се води от наши и чужди учени, работещи в ЦЕРН. To включва много и разнообразни лекции, лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити.
В рамките на програмата преподавателите от България  посещават тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC),  IdeaSquea, AMS експеримента, CCC (CERN Control Center), СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC.  
Учителите споделиха, че в ЦЕРН съвместно работят хора от различни държави - физици, инженери, софтуерни специалисти, които обединяват усилията си за изследвания за мирни цели в областа на физиката. Те смятат, че квалификационният курс им е дал възможност не само да се запознаят с фундаментални открития направени в най-големия световен център за наука, техника и иновации, но и да станат негови посланици, като предадат магията на знанието в класните стаи и вдъхновят учениците да изучават физика, информатика, информационни и комуникационни технологии, инженерни специалности. Всеотдайност, ентусиазъм, професионализъм – това са качества, които притежават българските учени, работещи в ЦЕРН.  Техният пример трябва да бъде последван от младото поколение, за да продължи традицията на България в организацията ЦЕРН.
В края на обучението си учителите са се убедили, че това, което се прави в ЦЕРН не е магия, а резултат от много години изследователска дейност и професионален опит.
Този опит те ще предадат и на своите ученици.
ЦЕРН е емоция, която не може да се опише, а трябва да се преживее.


   Атанас Орманов и Деян Самарджиев от 12а клас, ПМГ „Иван Вазов– част от Лагера за иновации в  Габрово от 1 до 3 октомври 2016 година

   Събитието в цифри: 10 участници, най-младите на 17, а най- възрастният – с опит и мъдрост от висотата на своите 60 години; само 40 от участниците са габровци, а останалите идват от 6 държави и 17 български града; част от събитието са  и вече близо 60 представители на неправителствени организации  и обществеността; Лагерът е съвместна инициатива на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, президента на Комисията на регионите на ЕС г-н Марку Маркула, кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова; с подкрепата на Областния информационен център-Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей Новаков.
Участието за поканата получиха след отличното си представяне в Ученическия институт по математика и информатика към БАН. (УчИМИ)
В продължение на три дни участниците търсиха иновативни решения на важни обществени предизвикателства. Разделени на отбори по около десет души, те генерираха идеи по теми като засилване на потенциала за иновация на европейските региони, прилагане на новите технологии в градска среда, подобряване на демократичната система и др.                                                               14 от общо 115-те участници в първия по рода си за България Gabrovo Innovation Camp 2016 получиха наградата на депутатите на европейския парламент  – работно посещение в Европейския парламент в Брюксел през 2017 г.
Двамата възпитаници на ПМГ са членове на секцията на УчИМИ към училището още от нейното създаване и участват във всички организирани конференции. През годините с помощта на своите преподаватели двете момчета трупат опит и знания и получават възможности да разгърнат своя потенциал.
Благодарение на добрата подготовка и проявената  упоритост  Атанас Орманов се включи  и този път активно в дейностите на Лагера за иновации в Габрово  и заедно с екипа си предложи да се подобри качеството на образованието чрез игровизация на образователната система.Отборът на Деян Самарджиев разработи идея за платформа за предприемачи и иноватори.


УСПЕШЕН СТАРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД

С призови места започна състезателната дейност по математика на учениците от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград. На 1 октомври 2016 година в Стара Загора се проведе IV- тия Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“. В него участниците от 5 до 12 клас на гимназията заеха първите места в почти всички класове:

5 клас: Даниел Йовчев – 1-во място; Георги Георгиев – 2-ро място.

6 клас: Десислава Димитрова, Моника Велчева и Мартин Петров – 1-во място; Мирослав Кръстев – 3-то място.

7 клас: Петър Иванов – 1-во място.

8 клас: Даниел Янков – 3-то място.

9 клас: Гергана Гочева и Недена Кръстева – 1-во място; Валентина Стефанова и Константина Георгиева – 2-ро място; Мария Вълкова – 3-то място.

10 клас: Таня Христова – 1-во място; Елица Евтимова и Татяна Ванчева – 2-ро място; Динко Николов – 3-то място.

11 клас: Живко Ненчев – 2-ро място; Милен Георгиев – 3-то място.

12 клас: Марио Илиев – 1-во място.

В турнира, посветен на известния български математик и учител Д-р Светлозар Благоев Дойчев, взеха участие ученици от Стара Загора, Димитровград и София. Младите математици на Димитровград  се оказаха достойна конкуренция на останалите участници и успешно защитиха името на гимназията и на своите преподаватели по математика Йорданка Кождабашева, Катя Чалъкова, Мария Пенчева и Петър Генчев. 


УЧЕНИЧКА ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД С ПРИЗОВО МЯСТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

Ученичката Боряна Димова от 12 клас на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград се класира втора на присъствения кръг на състезанието VIVA Математика, провело се на 1 октомври 2016 година  в Централния офис на VIVACOM  в София.  Покани за участие в това състезание получават  двайсет и четиримата състезатели от цялата страна, най-добре представили се, в онлайн изданието на състезанието и в "Тема на месеца", ученици на възраст от 9. до 12. клас. Участниците имат на разположение 90 минути, за да се справят със задачите, подготвени от екип специалисти от Института по математика и информатика при БАН.

Значимостта на състезанието се определя от факта, че учениците решават сложни математически задачи с използване на динамичен софтуер за намиране и изследване на решенията им.

Боряна участва още от първата година на състезанието, всеки месец решава определени задачи, групирани по различни теми от математиката и за втора година получава покана за участие в присъствения кръг, до който се допускат участниците, постигнали най-високи резултати.

Боряна Димова е основен състезател по математика в ПМГ „Иван Вазов“, успешно защитава името на гимназията и на града във всички математически турнири и конкурси, в които участва, и винаги е в първите места на класирането.

Учител по математика на Боряна е Катя Чалъкова.


~ Снимки от откриването на учебната година 2016-2017 ~


ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” – ВИПУСК 2016 <<

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ВЪВ ФИНАЛНИ


Я КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”

За пореден път гр. Несебър събра около 900 участници от 10 държави в заключителния етап на състезанието „Математика без граници”. Учениците от ПМГ „Иван Вазов” защитиха достойно авторитета на училището и града като центрове за откриване и развитие на математически таланти. При изключително голяма конкуренция сред връстниците си от цялата страна, в индивидуалното състезание право за участие придобиха:
Даниел Иванов – VII клас
Даниел Янков – VII клас
Гергана Гочева – VIII клас
Недена Кръстева – VIII клас
Марио Илиев – XI клас
Боряна Димова – XI клас.
Всички наши ученици се представиха изключително успешно. Марио Илиев спечели сребърен медал във възрастовата група IX - XII клас, а останалите бяха на крачка от медалите.
Златни медали спечели отборът на V клас в състав: Надежда Митева, Десислава Димитрова и Георги Гочев.
Сребърни са медалите на отборите от VI и VII клас: Петър Иванов, Стоян Георгиев и Теодор Карабелов  (VI клас) и Даниел Янков, Даниел Иванов, Георги Добриков (VII клас).
Бронзови медали спечели отборът на най-големите във възрастовата група IX - XII клас: Боряна Димова, Марио Илиев (XI клас) и Живко Ненчев (X клас).
„Трябва да се отбележи, че нашите отбори бяха решили вярно всичките 5 задачи от математическата щафета, но за разпределението на медалите факторът „време” се оказа решаващ” – споделиха ръководителите на отборите г-жа Й. Коджабашева и г-жа К. Чалъкова.

Линк към галерията >тук<

Линк към галерия със снимки от дипломирането на Випуск 2016

>тук<

Линк за сваляне на видеоклиповете >тук<


ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ГОДИШНИК 2016 >ТУК<