Формуляри

~>> Молба от родител за осв. уч.занятия до 3 дни класен <<

 

~>>Молба от родител за осв. учебни занятия до 7 дни. <<

 

~>> Издаване на диплома за средно образование <<

 

~>>Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. <<

 

~>> Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити <<

 

~>> Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити <<

 

~>> Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите <<

 

~>> Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава <<

 

~>> Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи <<

 

~>> Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) <<

 

~>> Правила за приемане и преместване на ученици <<

 

~>> Заявление за издаване на удостоверение за завършено средно образование <<

 

~>> Заявление удост.за УП-2, УП-3 <<